ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА на 20. Иновативно ОУ с чуждоезиково обучение по немски и френски език „Тодор Минков“

 


 

ЧАСТ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

ГЛАВА ПЪРВА

УСТРОЙСТВО И СТАТУТ

 

Чл.1. (1) Този правилник урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на 20. Иновативно ОУ с чуждоезиково обучение по немски и френски език „Тодор Минков“.

(2) Правилникът се прилага за цялата училищна общност – участниците в образователния процес. Участниците в образователния процес са учениците, учителите, директорът, както и другите педагогически специалисти, родителите и институциите, с които си партнира училището

Чл.2. С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на основните цели и задачи на обучение, възпитание и социализация в училището, произтичащи от ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му. ПУДУ се променя през годината при необходимост и при промени в нормативната база.

Чл. 3. 20.Иновативно ОУ е юридическо лице  по смисъла на чл.29 ал.(1) от ЗПУО, на бюджетна издръжка съгласно ЗДБРБ и е третостепенен разпоредител с бюджетни кредити към община София - град.

 

Чл. 4. Училището има:

1. наименование – 20. Иновативно ОУ с чуждоезиково обучение по немски и френски език „Тодор Минков“.;

2. седалище: гр. София;

3. адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I” № 27.

4. обикновен печат с името на училището;

5. печат с изображение на държавния герб, който се полага върху следните документи:

-      свидетелство за основно образование;

-      удостоверение за валидиране на компетентности за основна степен на образование и върху техните дубликати;

6. банкова сметка;

7. номер и шифър по Булстат;

8. E-mail;

9. сайт;

10. емблема.

Чл.5. (1) 20. Иновативно ОУ с чуждоезиково обучение по немски и френски език „Тодор Минков“ осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с Чл.28 ал. (1) ЗПУО, като:

1. Определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;

2. Урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му;

3. Избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование;

4. Определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци:

5. Участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.

(2) Автономията на училището включва и правото на училището да определя и самостоятелно да избира и съставя свои учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО.

1. разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;

2. организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда;

3. използват нови методи на преподаване;

4. разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Чл.6. (1 ) Училищни символи са:

- лого на училището

- знаме на училището

- печат на училището

- барелеф на патрона на училището

- ученическо униформено облекло

(2) Учениците от училището носят униформа зимен и летен вариант: синя блуза, жълт пуловер, с емблемата на училището, фишу/ вратовръзка, тъмносив суитшърт.

Чл.7. (1) Според степента на образованието училището е основно училище с дневна форма на организация.

(2) Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII клас включително:

1.начален етап – от I до IV клас включително;

2.прогимназиален етап – от V до VII клас включително;

 

 Пълният текст в прикачения файл

 

 

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps