ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА на 20. Иновативно ОУ с чуждоезиково обучение по немски и френски език „Тодор Минков“

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 4

ГЛАВА ПЪРВА УСТРОЙСТВО И СТАТУТ 4

ГЛАВА ВТОРА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

РАЗДЕЛ I ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В 20. ИНОВАТИВНО ОУ 5

РАЗДЕЛ II ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 7

РАЗДЕЛ III ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО 7

ГЛАВА ТРЕТА СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ І. УЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА 8

РАЗДЕЛ ІІ. УЧЕБЕН ПЛАН 9

РАЗДЕЛ ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС 9

РАЗДЕЛ ІV ПЛАН-ПРИЕМ 10

РАЗДЕЛ V. ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 10

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА РАЗДЕЛ І. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ, СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА УЧИЛИЩЕТО 10

РАЗДЕЛ ІI. ПОМОЩНО-КОНСУЛТАТИВНИ ОРГАНИ 15

ЧАСТ ВТОРА УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО– ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ГЛАВА ПЪРВА УЧИТЕЛИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 17

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 18

РАЗДЕЛ ІI. ПСИХОХОЛ и ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК 18

РАЗДЕЛ III. ЛОГОПЕД 19

РАЗДЕЛ IV. РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ 19

РАЗДЕЛ V. ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА 20

РАЗДЕЛ VІ. КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 20

ГЛАВА ВТОРАУЧЕНИЦИ 21

РАЗДЕЛ І. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 21

РАЗДЕЛ ІІ.ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 24

РАЗДЕЛ ІII. ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 26САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ

ГЛАВА ТРЕТА РОДИТЕЛИ 32

Преходни и заключителни разпоредби 32

Приложения 33

Пълният текст в прикачения файл:

→ ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА 2019-2020

→ Учебни планове от 1 до 7 клас

→ Годишен комплексен план 2019-2020

Още в тази категория: Училищна документация 2020-2021 »
нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps