ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАННО ФОРМИРАНЕ НА СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ УМЕНИЯ Избрана

ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАННО ФОРМИРАНЕ НА СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ УМЕНИЯ

 

 ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАННО ФОРМИРАНЕ НА СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ УМЕНИЯ

 

Визия за развитието на 20 ОУ

 

Утвърждаване  на 20. училище като еталон за новаторска, мотивираща, креативна,   здравословна, позитивна среда за подкрепа и развитие потенциала на ученика посредством създаване на иновативна педагогическа технология, изградена върху максимално съобразяване с познавателните възможности и интересите на учениците и стремеж към развиване на тези възможности и интереси чрез обучението.              

 

Предлаганата иновация  в управлението, организацията, образователната среда, методите и съдържанието на обучението хармонично съчетава  традиция и новаторство в педагогическата и  когнитивната науки, съвременните теории за изграждане на личността,  организационната и възрастова психология и има ясна практическа насоченост за мотивиране и осмисляне на знанията и обучението като цяло, постигане на устойчиво високо ниво на качеството и ефективността на основното училищно образование

Цел на иновацията

 

Поставяне фокуса върху детската индивидуалност, развитие на инициативността, въображението, творчеството на всяко дете, комуникацията, взаимодействието и синергията в процеса на обучение, развиване системите за управление, създаване различна учебна среда, реорганизация на съдържанието на учебния материал, мотивиране учениците и  учителите да се развиват, повишена ефективност и ефикасност. 

 

Постигане оптималното развиване на езиковата компетентност на чужд език, удостоверено със сертификат за ниво А2-В1, създаване на собствен професионален стил, съчетаващ най-силните индивидуални черти на учителя с основните функции и задачи на професията, реализирано в  позитивна и демократична образователна среда, гарантираща усещане за общност, сигурност, здраве и развитие.

 

ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАННО ФОРМИРАНЕ НА СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ УМЕНИЯ

 

 

 

Описание на иновацията:

20 училище работи  в духа на традиционната педагогика, която облекчава системното предаване и усвояване на  социалния опит, но ограничава инициативата, самоорганизацията, самообучението и самовъзпитанието. Иновацията ще промени образователната среда и структурата на ръководство, ще коригира небалансираното разпределение на учениците според техните наклонности, особености и интереси и недостига на време за работа на учителите с надарени и талантливи ученици или такива, които изпитват затруднения. Ще се промени статута на учебния предмет “чужд език“ в съзнанието на ученика, като необходимо средство за общуване в условията на съвременното общество. Основополагащите компетентности на традиционното академично обучение се  разширяват със социално и емоционално обучение, за да обхванат 4 ключови компетенции - критично мислене/решаване на проблеми, креативност, комуникация и сътрудничество и 6 личностни качества любопитство, инициативност, постоянство, адаптивност, лидерство, обществено и културно съзнание.

Управление:

1. Разкриване на длъжност Заместник-директор по качеството с основни задължения за въвеждане на системи за качество, включително вътрешно- училищна система,  проследяване на процесите на управление, обучение и ИКТ-съоръженост, съгласно приетите процедури по качество, управление и контрол на дейностите по осигуряване на качеството на образователната среда

2. Разкриване на длъжност Заместник-директор УД със специализация в чуждоезиковото обучение. Изготвяне на езикова оценъчна карта на ученика и ежегодна оценка на напредъка.

3. Адаптиране на процесите на управление на иновативното училище  към стандарта ISO 9001/2016.

4. Преминаване към управление на процесите на проектно-екипен принцип. Разработване на процедури за проектна организация и изпълнение с екипи за всяко направление, включване на целия педагогически колектив съгласно професионалните стандарти за качество.

5. Планиране и организиране подготовката на учителите за използване на ИКТ и облачните технологии в педагогическата практика, създаване на мотивация за развитие и самоусъвършенстване

6. Изграждане съвременни системи за комуникация и обмен на информация с използването на облачните технологии.

Образователна среда

1. Адаптационен период - една седмица за опознаване на учениците в първи и пети клас. Учениците участват в дейности за адаптиране, опознаване и организиране на класовете и групите по ФУЧ. Определя се лингвистична, логико-математическа, музикална, визуално-пространствена, телесно-кинестетична, емоционална /интерперсонална или интраперсонална интелигентност на учениците/.

2. Нов начин на формиране на паралелките в първи клас и групите за ФУЧ в 5. клас. Възможност за движение в групите според индивидуалните постижения

1  клас - балансирано разпределение на първокласниците в учебни паралелки според когнитивните, емоционалните и волевите ресурси на обучаваните ученици

5 клас - по критерии: Оценка на индивидуалната насоченост - хуманитарно-лингвистична или аналитично-математическа, според личното портфолио от начален етап; Оценка на мотивацията - поведение, старание, социални умения, училищни активности, разделяне на групи за изучаване на ЧЕ  по резултати от изпит за ниво на владеене  на езика в 4 клас

3. Подобряване организацията на ЦДО с двама учители така, че да бъде постигната по-голяма ефективност,  учебните часове по седмичното разписание се редуват с дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и ЗИ в смесен блок сутрин и след обяд.

4. Въвеждане на класно неурочни форми на организация, веднъж месечно посещение на различни културни и научни институции и прояви

Методи за обучение и съдържание

1. Промяна на формата към личностно и практически ориентирано, проектно-базирано обучение с  приложение на ИКТ

2. Въвеждане на обучение по програмата  DSD1 и разширено изучаване на ФЕ за учениците от 5 клас

3. Въвеждане на предмета Странознание в часовете по ФУЧ, обогатяване съдържанието по ЧЕ в начален етап с теми и дейности, съответни на възрастта в направление  култура, традиции и общество, обща история и география, значими личности, празници и обичаи, приказки, национална литература.

3. Интегрирaне  гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в рамките на учебния предмет “чужд език“, всяка една единица от учебното съдържание ще служи като основа, върху която да бъдат поставени логически свързани актуални социални теми, като Изобретенията през 19 век – съвременни технологии и ползата от тях, Френска кулинария – здравословно хранене, Велики исторически личности – съвременни идоли

Екип за осъществяване на иновацията        

 В екипа, който ще реализира иновацията, за учебната 2017/2018 година ще бъдат включени учители, преподаващи съответно в 1клас-11 учители, от които 4 по ЧЕ  и учители, преподаващи в 5 клас - 12 учители, в т.ч. 3 по ЧЕ. В подготвителния период на иновацията, преди началото на учебната година, училището ще обяви вътрешно училищен конкурс за избор на учители,  които ще участват в прилагането и. При избора на учителите водещ критерий ще бъде тяхната професионална квалификация и опит в прилагането на иновативни елементи. Учителите по ЧЕ, които ще започнат да прилагат иновацията в първата година, ще бъдат избрани по критерий "постигнати резултати от обучението по ЧЕ". В иновацията ще участват психолог, педагогически съветник и ресурсния учител. В реализирането на иновацията ще се включат и двама нови заместник-директори: по качеството и по чуждо езиковото обучение, които също ще бъдат избрани след конкурсна процедура.  Поетапно след първата година до края на четиригодишния период в иновативния процес ще бъдат включени всички педагогически специалисти от 20 училище. Основната мотивация за включване на учителите в този процес е да бъдат предприети такива промени в организационната среда и учебен процес, чрез които 20. училище да може отново да вдъхнови учениците за учене и да подготви младите хора за тяхната бъдеща реализация в обществото и в работата.  Стремежът към самоусъвършенстване, кариерно развитие и споделяне на иновативни практики с останалите иновативни училища са също елементи от мотивацията.

Ученици, включени в иновацията  

В иновацията ще участват общо 230 ученика от първи и пети клас, първи клас - една паралелка ФЕ и три НЕ- общо 100 деца,  пети клас - една  ФЕ и четири с НЕ - 130 деца.

В иновацията ще бъдат обхванати две групи деца с ярки индивидуални особености: Учениците в 5 клас са типични представители на поколението Z. /съгласно типологията на австралийския социолог и изследовател Марк Мак Криндъл/. Родителите им ги третират като “специални”, решавали са вместо тях и са организирали живота им, считат избора за свое право “по рождение”,  адаптират се към технологиите и силно зависят от тях, индивидуалисти и незаинтересовани от работа в екип, бързина и многоканалност във възприемането на информация;  нелинейно визуално мислене; очакване за своевременна обратна връзка и възнаграждение;  очакване за своевременен достъп до множество разнообразни информационни източници, показват  добри резултати, но е необходима по-голяма мотивация  при изучаване на ЧЕ. Учениците, които ще постъпят в първи клас, са представители на следващото поколение-Алфа. Те са по-балансирани, по-позитивни и по-малко агресивни - ярки, творчески, самостоятелни личности, които могат да постигнат най-високата реализация,  по-податливи на самодисциплина, отколкото да се контролират отвън.  

Поколенията Z и Алфа  обичат да се учат, да научават нови неща, да събират информация и знания. Те искат да учат:

  • автономно,
  • независимо от времето и мястото, използвайки компетенциите си за работа с новите медии,
  • като работят в екип, но същевременно виждат място за собствена изява,
  • като усвояват знания и натрупват опит чрез собствените си действия

    

Очаквани резултати за учениците по години

 

2017/2018 г.  Балансирано разпределяне на учениците по паралелки в 1 клас, осигуряване индивидуален подход и подкрепа за всяко дете. Определяне паралелките в пети клас, групите, които ще изучават  разширено ФЕ и НЕ по програмата DSD-1, повишена мотивация и активно участие в учебния процес. Партньорски отношения между ученици и учители, адаптиране на учениците към училищната среда.

 

2018/2019 Учениците втори клас запазват учебната си мотивация и разширяват познанията си за страната на езика, изпълняват проектни задачи, ползват  ИТ в учебния час.

Учениците в  шести клас ползват електронни ресурси за самостоятелна подготовка, изучават Странознание, резултати по език- А1.1.- 60%, А1.2. - 20%, А2 -10%.

  

2019/2020

В трети клас умеят да работят в  екипи по проекти, ползват  ИТ в самостоятелни задачи, постигнато ниво по ЧЕ-А1.2.-20%,  А1.1.-50% 

В седми клас създават самостоятелно учебни ресурси, провеждат интегрирани уроци, полагат изпити за покриване на сертификатни нива- 90%, постигнали А2 - 70%,  В1-20%.

 

2020/2021

Подготвителна година за учениците в четвърти клас за приемане в програмата за разширено изучаване на ФЕ и DSD1. Явили се на изпит-95%. Очакван процент покрили ниво за владеене на ЧЕ А1-70%, А2-25%. Резултати от НВО в първите 10 за София. Ученическият съвет- включен в екипите за управление на училището.

 

Очаквани резултати за други заинтересовани страни

Процесите на скрининг и изследване на множествата интелигентности на учениците ще подпомогнат родителите да опознаят и разкрият по-добре индивидуалните нужди и потенциални възможности на децата им. При реализация на иновацията поетапно ще се изгражда училищната общност чрез сътрудничество на проектен  принцип за облагородяване на околната среда, училищното пространство, подготовка на училищни празници, доброволчески инициативи в помощ на уязвими групи. Резултати ще има и за колективните органи на родителите - ще се разграничи мястото и ролята на Обществения съвет и Училищното настоятелство в живота на училището, ще се изгради партньорството между тях. Включването на 20ОУ в мрежата  училища с DSD диплома  ще затвърди водещата роля на Столична община в чуждозиковото обучение.

 

План за реализиране през 2017/2018

 

Първата година е предвидена за подготовка на образователната среда и учителите за провеждане на иновацията. Разкриване на нова длъжност Заместник директор по качеството, провеждане на конкурс за избор ЗДУД с чуждоезикова специализация. Разработване процедури по качество в различните направления на училищната дейност, изработване на езикова оценъчна карта.

Оборудване  на 2(3) кабинета с интерактивни дъски (мултимедии). Внедряване на платформа за дигитална организация, управление и реализация на учебната дейност. Организиране и провеждане на обучение за подобряване на дигиталните умения на педагогическия състав Добавяне на  допълнителната учебна седмица за първи клас, по време на която учителите ще опознаят бъдещите си ученици в неформални дейности и занимания по интереси, ще бъде направен скрининг за  разкриване множеството интелигентности, определяне на индивидуалните канали за учене на всяко дете.

Провеждане на изпит по НЕ и ФЕ за определяне  нивото на владеене на езика и сформиране на групите по ФУЧ.

Определяне съдържанието на часовете по ФУЧ  съгласно интересите и наклонностите на учениците.

Провеждане на обучение на учителите по НЕ за програмата DSD1. Започване на обучението в групите.

Започване изготвянето на портфолиа за всеки ученик. Разпределяне часовете по нов начин в целодневната форма, като се редуват основни часове със самоподготовка, спорт, изкуства, отдих и занимания по интереси. Всеки петък започва провеждане езикови ателиета, в които се прилагат интерактивни форми за обучение. Провеждане на годишен изпит по език за установяване на напредъка. Провеждане обучение на Ученическия съвет.

 

Стремежът на училището е да разшири иновативния процес, като обхване поетапно всички класове. В подготвителния етап ще бъде създаден екип "Новатори" под  ръководството на ЗД по качество, който ще изготви подробни план-графици за подготовка на всички учители за включване в иновацията.  Обучените за провеждане на скрининг психолози и начални учители от иновативния екип ще могат да извършват  оценката на новопостъпващите ученици  всяка следваща година. Разпределението на учениците по класове и групи ще се извършва по модела на иновативния випуск. Ежегодната оценка на напредъка ще дава възможност да се предприемат последващи корекционни дейности. Първоначално преминалите обучение по програмата DSD1 учители по НЕ ще предадат своя опит чрез вътрешно училищна квалификация на учителите по ФЕ, които могат да приложат иновативните елементи от методиката в обучението по чужд  език.  Поетапно всички учители по ЧЕ ще преминат обучение за прилагане на новите методи. В екипа за създаване на помагалата по Странознание ще се включат освен учителите по език и учители по история, география, литература, музика и изобразително изкуство. Практическата насоченост и интерактивните методи изискват от всички учители умения за прилагане на новите технологии в учебния процес, така че в рамките на 4години всички учители ще преминат специализирана подготовка.

Съответствие с нормативната уредба

Предлаганата иновация е напълно съобразена с изискванията в ДОС за организацията на дейностите в училищното образование, за общообразователната подготовка и за учебния план. Училището не планира промени в Рамковия учебен план за общо образование за основната степен на образование - НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план и в НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

Иновацията предвижда провеждане на:

1.  2 последователни учебни часа в блок,  което съответства на чл. 9, ал. 6, т. 5  от НАРЕДБА № 10

2. ЦДО за 1- 3 клас ще се провежда в смесен блок сутрин и след обяд,  като учебните часове по седмичното разписание се редуват с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси, като ЗИ могат да не са свързани с учебните предмети по училищния учебен план, които съответства на чл. 17, ал.2, чл. 20,   ал.2 и 3, чл.26 от НАРЕДБА № 10

3.  Иновацията планира увеличение на общия брой учебни седмици с една за първи и пети клас,  като учебните седмици стават съответно 33  за 1 клас и 35 за 5 клас,

което  съответства на Чл. 4. ал. (2), т. 3 от  НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г.

за учебния план: "Изключения по ал. 1 се допускат: т. 3. за иновативните училища – за които, в зависимост от иновативните елементи, общият брой на учебните седмици за една учебна година може да бъде увеличен, но не повече от 38 учебни седмици".

 

4. Планираното въвеждане на предмета "Странознание " във факултативните учебни часове  (ФУЧ) за 5-7 клас съответства на Чл.10,ал.1 от  НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план : "Във факултативните учебни часове се придобива допълнителна подготовка чрез обучение по предмети, модули и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им"

5. Планираната иновация не предвижда промени в общообразователната подготовка. 

Научна обосновка

Нито една образователна парадигма самостоятелно не е в състояние да отговори на нуждите на съвременните деца и ученици. Изискванията на обществото и родителите не отразяват поради непознаване нуждите на децата от пълноценно и здравословно развиване и изграждане на личността  в периода на израстване. Иновацията предлага модел, който е балансиран микс от принципи, методи и инструменти, съобразно нуждите на децата. Теорията за рефлексивния подход  в обучението, теориите за РЧЕО в комбинация с теорията на Хауърд Гарднър и идеите на С. Гроздев и М.Георгиева за  оптималното развитие на интелекта и технологичната учебна среда  изграждат  теоретичния фундамент на иновацията: максимално съобразяване с познавателните възможности и с интересите на учениците и стремеж към развиване на тези възможности и интереси чрез обучението; съотнасяне и свързване на усвояваните знания с модела и логиката на познавателните действия; ясна практическа насоченост и осмисленост на знанията и обучението.

теория за множеството интелигентности

https://raklata.wordpress.com

http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/milloushev_v.b._ivanova_n.i._dominating_methods_of_education_in_the_realization_of_the_reflexive-synergetic_approach.pdf 

http://azbuki.bg/editions/azbuki/newspaper-3/227-staregies/sonparticles2016/2376-#art04

http://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/8-te-tipa-inteligentnost-i-obrazovatelnata-sistema-video_47016.html

 

Финансови параметри

За осъществяване на иновацията ще бъдат необходими средства преди всичко за участващите в нея педагогически специалисти. През всичките години на иновацията са необходими средства за 2 нови щатни длъжности за заместник-директори - по 24 000 лв.,   обучения на учителите - по 5 000лв,  за създаване/закупуване на електронно съдържание по ЧЕ-по 1000лв. За материално обезпечаване - внедряване и поддръжка на електронна платформа по 2 000 за година,  за оборудване - по 10 000лв. за година. За първата година ще са необходими  още  5 000 лв. за скрининг - тест и тест за корелация. За създаването на учебно помагало по Странознание - 25 000 за хонорари през втората година и за отпечатване - 5000 лв. през третата година.

 

година

Заплати/

хонорари

обучения

Учебно съдържание

поддръжка

оборудване

печат

 

2017

29 000

5 000

1000

2 000

10 000

 

47000

2018

49 000

5000

1000

2 000

10 000

 

67000

2019

24 000

5000

1000

2 000

10 000

 

42000

2020

24 000

5000

1000

2 000

10 000

5 000

47000

всичко

126000

20000

4000

8000

40000

5000

203000

 

 

 

 

 

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps