Важни Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство 20 Основно училище Тодор Минков”, град София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Сдружението на 07.03.2018г. от 18.00 часа, в град София, ул.”Княз Борис Г’№ 27, физкултурен салон на 20 ОУ Тодор Минков, със следния дневен ред:  

1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет и на Сдружението за 2017г.  

2. Приемане на Нов устав на Сдружението.  

3. Обсъждане и приемане на план за дейността на сдружението за 2018г;  

4. Разни.  

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, в 19.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.  

Всички материали по въпросите от дневния ред са на разположение на всички членове на сдружението на адреса, на който ще се проведе общото събрание   

(деловодство на 20 Основно училище).

 

 

 

За Управителен съвет на Сдружение -"Училищно настоятелство 20 Основно училище Тодор Минков”

 

Председател на сдружението:

 

 

 

Гаврил Г. Димитров

 

Продължава...

ПРОБНИ ИЗПИТИ ЗА 7. КЛАС

Пробните изпите за седмокласниците ще се проведат както следва:

МАТЕМАТИКА  - на 10.02.2018 г. от 9:00ч.

БЕЛ - на 17.02. 2018 г.  от 9:00 ч.

Списъците с разпределение по стаите ще бъдат изнесени в деня на пробния изпит. Желаещите ученици да се запишат при класните си ръководители.

Продължава...

РЕШЕНИЕ № 391 ОТ 17 ЮЛИ 2017 г. за приемане на Списък на иновативните училища

С РЕШЕНИЕ № 391 ОТ 17 ЮЛИ 2017 г.  за приемане на Списък на иновативните училища,  на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование,  

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

РЕШИ:

 

Приема Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2017/2018 година съгласно приложението.

 

Министър-председател:  Бойко Борисов

 

Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков

 

 

 

Приложение

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2017/2018 година

Продължава...

ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАННО ФОРМИРАНЕ НА СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ УМЕНИЯ

 

 ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАННО ФОРМИРАНЕ НА СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ УМЕНИЯ

 

Визия за развитието на 20 ОУ

 

Утвърждаване  на 20. училище като еталон за новаторска, мотивираща, креативна,   здравословна, позитивна среда за подкрепа и развитие потенциала на ученика посредством създаване на иновативна педагогическа технология, изградена върху максимално съобразяване с познавателните възможности и интересите на учениците и стремеж към развиване на тези възможности и интереси чрез обучението.              

 

Предлаганата иновация  в управлението, организацията, образователната среда, методите и съдържанието на обучението хармонично съчетава  традиция и новаторство в педагогическата и  когнитивната науки, съвременните теории за изграждане на личността,  организационната и възрастова психология и има ясна практическа насоченост за мотивиране и осмисляне на знанията и обучението като цяло, постигане на устойчиво високо ниво на качеството и ефективността на основното училищно образование

Цел на иновацията

 

Поставяне фокуса върху детската индивидуалност, развитие на инициативността, въображението, творчеството на всяко дете, комуникацията, взаимодействието и синергията в процеса на обучение, развиване системите за управление, създаване различна учебна среда, реорганизация на съдържанието на учебния материал, мотивиране учениците и  учителите да се развиват, повишена ефективност и ефикасност. 

 

Постигане оптималното развиване на езиковата компетентност на чужд език, удостоверено със сертификат за ниво А2-В1, създаване на собствен професионален стил, съчетаващ най-силните индивидуални черти на учителя с основните функции и задачи на професията, реализирано в  позитивна и демократична образователна среда, гарантираща усещане за общност, сигурност, здраве и развитие.

Продължава...

ПРИКЛЮЧИ ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПЪРВИ КЛАС - 2017г.

Уважаеми родители,

Съгласно Решение № 83/23.02.2017 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в училищата, приключи приемането на Заявления за кандидатстване.

Списък на подадените Заявления и График на дейностите по приема може да видите ТУК .

Продължава...

Как работи новата система за прием в първи клас

Новата онлайн система за кандидатстване за прием в първи клас в 20. ОУ „Тодор Минков“ работи от 18 април 2017 г.  до 17 ч. на 19 май 2017 г. Родителите могат да попълнят нужните данни, за да участват децата им в класирането за прием в една паралелка с разширено изучаване на френски език и три паралелки с разширено изучаване на немски език за учебната 2017/2018 година.

Новата платформа за кандидатстване е удобна и лесна за ползване. Тъй като поредният номер на заявлението за кандидатстване няма значение при класирането, това създава спокойствие при попълването на информацията. Документите, изисквани за всеки от критериите, се прикачат директно в платформата в електронен вид“, споделя г-н Гаврил Димитров – председател на Управителния съвет на Училищното настоятелство – сдружение на родителите на учениците в 20. ОУ.

„Платформата е разработена специално за 20. ОУ, съобразена е с критериите за прием в първи клас в София (съгласно Решение № 83/23.02.2017 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в училищата). Основната цел на новата платформа е да се осигури обективност при класирането на кандидатите,“ пояснява г-н Петър Зарев, заместник-директор по административна дейност в 20. ОУ.

Електронната система извършва класирането съгласно получените точки от критериите за прием. Поредността на подаване на заявленията не влияе на класирането. Веднъж изпратено, заявлението за кандидатстване не може да бъде редактирано, затова съветът към родителите е да проверят внимателно дали са попълнили правилно всички полета и са прикачени всички файлове. Училищната комисия по приема извършва проверка на представените документите, доказващи изпълнението на критериите.

На 2 юни 2017 г. ще бъде обявен списъкът с първокласниците, приети на първо класиране, като срокът за записване е до 7 юни. Приетите на второ класиране ще бъдат обявени 13 юни, а срокът за записване е до 15 юни.  Последното,  трето класиране, ще бъде обявено на 16 юни при наличие на свободни места, а записването ще става от 19 юни до 14 септември 2017  г. При неспазване на сроковете за записване в съответния етап детето отпада от следващо класиране.

В случаите, когато броят на кандидатстващите ученици, които отговарят на еднакви критерии - с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места, Общественият съвет към училището предлага на комисията по приема начин за класиране.

Полезни връзки:

Критерии за прием в първи клас, граници на прилежащия район на 20. ОУ, график на дейностите за приема в първи клас https://20ou.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8

Електронна система за прием в първи клас на 20. ОУ http://priem20ou.liptrade.eu/

Продължава...

Прием първи клас 2017г.

На вниманието на родителите на кандидатите за ученици в първи клас, 20 ОУ „Тодор Минков” за учебната 2017/2018 г.

 20 ОУ „Тодор Минков” обявява прием на четири паралелки за първи клас. Една паралелка с разширено изучаване на френски език и три паралелки с разширено изучаване на немски език.

Подаването на заявления ще се осъществи чрез Електронна система за онлайн кандидатстване в първи клас, базирана на сайта на училището. 

Заявления за кандидатстване за прием в Първи клас се приемат от 18 април до 19 май 2017, 17:00 ч  на уеб адрес http://priem20ou.liptrade.eu/   

Основни цели на системата:

1. Прецизирана и облекчена процедурата за прием.

2. Изключване възможността от външна намеса и манипулиране в класирането.Прозрачност и предвидимост на процеса по прием.

3. Намаляване на административните трудности и загуба на време при подаване на документи.

Подробности може да намерите ТУК

Училището е администратор на лични данни. УДОСТОВЕРЕНИЕ №157149 на 20.ОУ вижте  тук

 

 

Продължава...

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС -2017 г. - ГРАНИЦИ НА ПРИЛЕЖАЩИЯ РАЙОН

                                     Граници на прилежаща територия на

20. ОУ Тодор Минков (43 т.)

 

   Улици

 

             Номера

Бул. ” Патриарх Евтимий”

от № 45 до № 81

от № 70 до № 98

Бул.” Скобелев”

от № 2 до № 24

от № 1 до № 39

Бул. „ Витоша”

от №  50 до № 98

Ул. „ Княз Борис”

от №  22 до № 66

от № 27 до № 43

Ул „ Цар Асен”

от №  49 до № 85

от № 42 до № 74

Ул „ Гургулят”

от № 20 до № 32

от № 15 до № 33

Ул „ Верила”

от №1 до № 5

от № 2 до № 6

Бул „Прага”

от № 1 до № 19

Ул „ Бузлуджа”

от №  38 до №  60

от №  33 до №  53 А

Ул „ Цар Петър”

от № 2 до № 12

Ул” Цар Самуил”

от № 1 до № 17

от № 2 до 12

Бул „ Христо Ботев”

от № 2 до №  14

Ул „ Неофит Рилски”

от № 2 до № 34Б

Ул ” Хан Аспарух”

от № 1 до № 35

от № 2 до № 22

Ул. „ Шандор Петьофи”

    от № 34  до № 36

Ул „ Доспат”

   от № 24 до № 34

Ул „ Тунджа”

     от № 21 до № 25

Ул „ Раслатица

от № 1 до № 3

Ул „ Христо Станчев”

№1

 

Продължава...

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

Във връзка с Решение №83/23.02.2017 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в училищата на гр. София, Ви информирам, че критериите за прием в първи клас на 20. ОУ са  както следва:

Критерии за прием в първи клас

Необходими документи

Брой точки

1

Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя в границите на прилежащата територия на училището, определена от СО

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от общинската администрация преди дата на класирането на детето

Лична карта на един от родителите

43

2

Настоящ адрес на родителя в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на СО

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от общинската администрация преди дата на класирането на детето

Лична карта на един от родителите

30

3

Настоящ адрес на родителя в административния район на училището, различен от  постоянния адрес на територията на СО

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от общинската администрация преди дата на класирането на детето

Лична карта на един от родителите

29

4

4. Настоящ адрес на родителя съседен на  административния район на най- близкото училище

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от общинската администрация преди дата на класирането на детето

Проверка от Комисията

28

5

5. Настоящ адрес на родителя на територията на СО

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от общинската администрация преди дата на класирането на детето

20

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от 1 до 5

 

6

НЕВАЛИДЕН ЗА 20 ОУ

 

 

7

 Други деца от семейството, обучаващи се в училището

Удостоверява се от училището

20

8

 Адрес на месторабота на един от родителите в прилежащата на училището територия

Служебна бележка от работодателя с изх.№ , мокър печат и ЕИК на работодателя

10

9

Адрес на месторабота на един от родителите в административния район на училището

Служебна бележка от работодателя с изх.№ , мокър печат и ЕИК на работодателя

8

 

 

СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

 

 

10

 Дете с двама починали родители

Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето

22

11

 Дете с един починал родител

Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето

20

12

 Дете с трайни увреждания

над 50 %

Решение на ТЕЛК

20

13

 Дете от многодетно семейство

Удостоверение за раждане на децата

20

14

  Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете

Съдебно решение или писмо от Дирекция "Социално подпомагане"

20

 

 

КРИТЕРИЙ НА 20. ОУ

 

 

15

Изучаван немски или френски език в предучилищната подготовка две или повече години.

 

 

Служебна бележка от институцията,  осъществила предучилищната подготовка по НЕ или ФЕ, с изходящ номер, мокър печат, подпис на представляващото я лице, ЕИК/БУЛСТАТ на институцията

БЕЛЕЖКА: Преди първото класиране Училищната комисия ще извърши проверка на документите, в т.ч. проверка на институцията, издала служебната бележка.

22

 

Продължава...

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

Във връзка с Решение №83/23.02.2017 г. на Столичен общински съвет за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в училищата на гр. София, Ви информирам, че графикът на дейностите е,  както следва:

СРОК

 

ДЕЙНОСТ

15.03.2017 г.

Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.

от 18.04.2017 г.
до 19.05.2017 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране.

02.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на списъците от I-во класиране.

от 05.06.2017 г.     
до 07.06.2017 г. вкл.

Записване на учениците от I-во класиране.

08.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на свободните места за II-ро класиране.

от 09.06.2017 г.
до 12.06.2017 г. вкл.

Попълване на свободните места от II-ро класиране.

13.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на списъците от II-ро класиране.

от 14.06.2017 г.     
до 15.06.2017 г. вкл.

Записване на учениците от II-ро класиране.

16.06.2017 г.
17.00 ч.

Обявяване на свободните места за III-то класиране.

от 19.06.2017 г.
до 14.09.2017 г.

Попълване на свободните места.

 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps