Правилник

Правилник

Извадка от ПУИД

ГЛАВА ВТОРА

УЧЕНИЦИ

 

Чл.93. (1)Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

 1. се премества в друго училище;
 2. се обучава в дневна, вечерна или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;
 3. се обучава в самостоятелна, индивидуална, дистанционна или задочна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

(3) В случаите по ал.2, т.2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

 

РАЗДЕЛ І. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл.94. (1) Учениците имат следните права:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
 4. да получават библиотечно-информационно обслужване;
 5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование;
 8. да участват в проектни дейности;
 9. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;
 10. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
 11. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
 12. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.
 13. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

13.1. по медицински причини – при представяне на медицински документ в изискуема форма;

13.2. поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортния клуб, в който членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и др. и след писмено потвърждение от родителя /представителя на детето/;

13.3. до 3 дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител въз основа на писмена молба от родителя /представителя на детето/;

13.4. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на решение на ПС;

(2) Горепосочените документи по 13т.1 и 13т.2 се представят своевременно в деня, в който ученикът идва на училище след отсъствието си, по 13т.3 – една седмица предварително, а по13 т.4 – един месец предварително.

(3) В случай на закъснение на повече от 3 дни отсъствията по 13т.1 и 13т.2 се регистрират като неуважителни.

(4) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

Чл. 95. Ученикът се задължава:

 1. Да спазват правилника за устройството и дейността на 20. Иновативно ОУ;
 2. Да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

2.1. Да не отсъстват от учебни часове без уважителна причина;

2.2. Да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за учебния час след биенето на първия звънец (закъснение до 10 минути за всеки учебен час се отбелязва с 1/3 отсъствие по неуважителни причини в предвидената за това графа в дневника на класа);

2.3. Да напускат сградата на училището по време на учебен час само след разрешение /тръгват си от учебни часове само след представена медицинска бележка от лекаря на училището или с родител/;

2.4. При пропуснати над 30% от учебните часове по съответен предмет в рамките на един учебен срок ученикът полага изпит за оформяне на срочна оценка. /чл.37 ал.1 от Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците/;

2.5. При допуснати над 70% отсъствия по уважителни причини за учебен срок ученикът полага изпити по всички предмети за оформяне на срочна оценка (по доклад на класния ръководител и предложение на ПС). По решение на ПС ученикът може да бъде освободен при представен Протокол от медицинска комисия и молба от родител. Протоколът и молбата се представят в срок от 7 дни, считано от последния ден на натрупване на отсъствията. Редът и провеждането на изпитите се определят със заповед на директора.

 1. Да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
 2. Да не накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителите и останалия персонал на 20. Иновативно ОУ;
 3. Да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие:
 4. Да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището:

6.1. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

6.2. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове, освен за учебни цели;

6.3. преди началото на часа да оставят изключени всички лични електронни средства на определено от учителя място. Ученик, който не спазва това задължение, при повторно нарушение, се наказва със „забележка” по чл.107 ал.1 т.1 от ПУДУ;

6.4. да не хвърлят предмети, да не използват неприлични жестове, викове и др. противообществени прояви и да не нарушават правно-етичните норми;

6.5. да не се пързалят по парапети, надвесват от прозорци, играят опасни игри, по време на които могат да се наранят. Ученик, който не спазва това задължение, при повторно нарушение, се наказва със „забележка” по чл.107 ал.1 т.1 от ПУДУ;

6.6. да не демонстрират  прояви на интимна близост по време на час, в междучасие, в сградата и в района на училището;

6.7. да не задействат  без причина пожароизвестителната система в училището.

 1. Да носят училищната униформа и да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник:

7.2. да не носят дрехи с провокативни изображения и надписи;

7.3. да не се явяват с опасни обувки (маратонки с колелца, бутонки с шипове и други);

 1. Да не демонстрират религиозна принадлежност или принадлежност към неформални общности чрез носене на дрехи и символи. Да не пропагандират религиозни убеждения.
 2. Да не участват в политически партии и организации до навършване на пълнолетие. Навършилите пълнолетие ученици могат да участват в политическия живот извън училището;
 3. Да не консумират храна и напитки в класните стаи;
 4. Да не участват в хазартни игри, да не употребяват и разпространяват тютюн и тютюневи изделия, цигари, алкохол, енергийни напитки, наркотични вещества и наргилета;
 5. Да не играят карти в училище; Да не носят оръжие, други предмети, които са източник на повишена опасност както и топки в класните стаи;
 6. Да представят на своите родители и на педагогическите специалисти ученическата си книжка или бележника за кореспонденция;
 7. Да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
 8. Да се явяват в училище 15 минути преди началото на учебните занятия;
 9. Да спазват установения ред за влизане в сградата на училището, използвайки картата си за контрол на достъпа /електронен чип/. Учениците се задължават да не преотстъпват електронния си чип и при системно нарушаване на тези задължения /над три пъти за срок/, с ученика се стартира допълнителна работа , съгласно Приложението на чл. 122 от ПУДУ.

18.1. при влизане в училищната сграда да показват личната си ученическа карта на охраната на училището при поискване;

18.2. да не въвеждат външни лица в двора и в сградата на училището. При нарушаване на това задължение ученикът се наказва със „забележка” по чл.107 ал.1 т.1 от ПУДУ;

18.3. да спазват указанията на охраната при нормална и екстремна обстановка в сградата и в района на училището и да поддържат със служителите от охраната строго официални служебни отношения;

19.1.Да спазват нормите за ползване на физкултурните салони, установени в отделен правилник или заповед на директора на училището; да влизат с подходящ екип в часовете по ФВС.

 19.2.Ученикът има право на 3 явявания без екип за срок, като е длъжен да присъства в часа; за всяко следващо явяване без екип получава отсъствие по неуважителни причини.

19.3. при еднократно освобождаване от ФВС да представят  медицинска бележка на учителя в началото на часа и да присъстват в самия час.

 1. Да пазят училищното имущество:

20.1. родителите на ученик, който повреди училищното имущество, отстраняват повредата или заплащат същата в троен размер в тридневен срок от датата на констативния протокол (изготвя се от счетоводител, техн. организатор и зам.-директора по АСД);

20.2. ако повредата е направена умишлено, на ученика се налага и наказание;

20.3. при установяване на липса на училищно имущество извършителят възстановява липсата;

20.4. при липса на училищно имущество и неустановен извършител щетата се възстановява солидарно от всички, които са го ползвали.

 1. Да изпълняват дежурство си в клас:
 2. Отговарят за дисциплината и работата на учениците от съответната паралелка в учебно време.
 3. Контролират реда и хигиената в класната стая и учебните кабинети.
 4. Отговарят за опазване на училищното имущество.
 5. Под ръководството на дежурните учители отговарят за техническата организация на учебния процес като:
 • подпомагат учителите в подреждането на класните стаи и кабинетите и подготовката им за учебен процес и провеждането на учебния час;
 • следят за започването и приключването на учебния час и спазването на графика за времетраене на учебните часове;
 • при започването на учебния час докладват на учителя за отсъстващите от часа ученици.
 1. Да изпълняват нарежданията на учителите при извънучилищни мероприятия.

 

РАЗДЕЛ ІІ.  ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

Чл.96. (1) В 20. Иновативно ОУ се осигурява подкрепа за личностно развитие на учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.

  (2) Училището изработва и прилага цялостни политики за:

 1. подкрепа за личностно развитие на ученика;
 2. изграждане на позитивен организационен климат – изисква създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование;
 3. утвърждаване на позитивна дисциплина – използват се мерки и подходи, гарантиращи изслушване на ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите;
 4. развитие на училищната общност – превенция на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези мерки се прилагат към всички ученици в училище.

Чл. 97. (1) 20.Иновативно ОУ има приет етичен кодекс на училищната общност, който е приет от педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и ученическия съвет.

(2) Етичният кодекс е изготвен по достъпен и разбираем за учениците начин и е поставен на видно място в училищната сграда.

Чл.98 (1) На учениците в 20. Иновативно ОУ е предоставена подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.

(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки ученик.

(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в училището работят психолог, педагогически съветник и ресурсен учител от ресурсен център.

Чл.99. Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.

Чл.100. (1) Общата подкрепа за личностно развитие включва:

 1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти – обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи ученици с цел повишаване ефективността на педагогическите подходи;
 2. допълнително обучение по учебни предмети;
 3. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;
 4. консултации по учебни предмети;
 5. кариерно ориентиране на учениците – взаимнодопълващи се дейности за информиране, диагностика и консултиране;
 6. занимания по интереси се организират за развитие на способностите и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;
 7. библиотечно-информационно обслужване се осигурява чрез училищна библиотека и гарантира свободен достъп до информация на учениците от различни документални източници в библиотечния фонд и в глобалната мрежа с цел изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация;
 8. грижа за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на учениците до медицинско обслужване и програми за здравно образование и за здравословен начин на живот;
 9. поощряване с морални и материални награди за високи постижения в образователната дейност и в заниманията по интереси, както и за приноса им към развитието на училищната общност;

       9.1. Директорът на училището, след решение на педагогическия съвет, със заповед може да учредява награди за учениците.

       9.2. Награди за учениците могат да бъдат определяни и с правилника за устройството и дейността на училището.

 1. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
 2. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения.

Чл.101. (1) В 20. Иновативно ОУ има изградена политика за подкрепа за личностно развитие и осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение.

(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени на обща училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната общност и включват:

 1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в класа;
 2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование в часа на класа и в заниманията по интереси;
 3. партньорство с родителите;
 4. дейности за развитие на компетентностите на педагогическия и непедагогическия персонал.

Чл.102. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на проблемното поведение включват:

 1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;
 2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище;
 3. консултиране на ученика с психолог или с педагогически съветник;
 4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти;
 5. насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;
 6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);
 7. участие на ученика в дейности в полза на класа или училището;
 8. други дейности, определени с правилника за устройството и дейността на училището.

Чл.103. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:

 1. работа с ученик по конкретен случай;
 2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения;
 3. ресурсно подпомагане.

(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици:

 1. със специални образователни потребности;
 2. в риск;
 3. с изявени дарби;
 4. с хронични заболявания.

(3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на ученика.

Чл.104. (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в училището.

(2) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за определен ученик.

(3) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва ресурсен учител, класен ръководител, родител, психолог, педагогически съветник и други специалисти.

(4) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие.

Чл.105. Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището:

 1. идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;
 2. извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика;
 3. изготвя и реализира план за подкрепа;
 4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай.

Чл.106. В 20. Иновативно ОУ се акцентира върху силните страни на всеки ученик, което подпомага личностното му развитие.

РАЗДЕЛ ІІІ. САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ.  ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ САНКЦИИ

 

Чл.107. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия правилник, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците могат да се налагат следните санкции:

 1. „забележка”:

а) за над 5 отсъствия по неуважителни причини и/или за регистрирани 5 дисциплинарни забележки в дневника на класа;

б) за пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри, по време на които учениците могат да се наранят;

в) за неизпълнение нарежданията на учителите при извънучилищни мероприятия;

г) за неспазване на установения ред за влизане в сградата на училището и неизползване на картата за контрол на достъпа /електронния чип/ (повече от три пъти на срок);

д) за въвеждане на външни лица в двора и в сградата на училището;

е) за преотстъпване на картата си за контрол на достъп /електронния чип/;

ж) за използване на електрони средства по време на учебните часове с неучебна цел;

з) за игра на карти в училище;

 1. „преместване в друга паралелка в същото училище”, когато профила на паралелка го разрешава – налага се при тормоз и/или агресивно поведение;
 2. „предупреждение за преместване в друго училище”:

а) при допускане на над 10 отсъствия по неуважителни причини и/или за регистрирани 10 дисциплинарни забележки;

б) за накърняване с поведението си авторитета и достойнството на учителите и останалия персонал на 20. Иновативно ОУ;

в) за незачитане правата, честта и достойнството на другите, както и за прилагане на физическо и психическо насилие;

г) за участие в хазартни игри, за употреба и разпространение на тютюн и тютюневи изделия, цигари, алкохол и наркотични вещества;

д) за носене на оръжие и други предмети, които са източник на повишена опасност;

е) за използване на нечестни начини за повишаване на успеха и извиняване на отсъствия;

ж) за кражба или умишлено увреждане на лично имущество на ученици, учители и други служители на 20. Иновативно ОУ;

з) за следващи нарушения на задълженията от настоящия правилник при наличие на наказание по чл.107 т.3.

 1. „преместване в друго училище”:

а) при допускане на 15 дисциплинарни забележки и/или над 15 отсъствия по неуважителни причини;

б) за явяване в района на училището, в сградата и в учебен час в нетрезво състояние и/или след употреба на наркотични вещества;

в) за упражняване на физическо или психическо насилие;

г) за умишлено нанесени щети на училищно имущество;

д) за ученик, получил наказание по чл.107 т.3 с последвало нарушение.

(2) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, който е в нарушение на правилника за устройството и дейността на училището, той получава писмена бележка /сигнал/ в електронния дневник на класа от преподавателя за първи час, описани в Приложението  на чл. 122 от правилника./.

(3) При три последвали нарушения, ученикът ще бъде препратен към „Зоната за сътрудничество“, описан  в Приложението на чл. 122 на настоящия правилник.

Чл.108. (1) Мерките по чл.107, ал.2 и 3, както и санкциите "предупреждение за преместване в друго училище" и "преместване в друго училище" не се налагат на учениците от класовете в началния етап.

(2) Санкциите "преместване в друго училище"  се налагат за тежки или системни нарушения.

(3) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

Чл.109. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл.102, ал.1. Мерките по чл.102, ал.2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл.102, ал.1.

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

Чл.110 (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

(3) Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", "предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" и  са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Чл.111. (1) Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка в същото училище" се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Мярката по чл.102, ал.3 се налага със заповед на директора.

Чл.112. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл.102, ал.1 директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл.102, ал.1, т.3- 5 – и съответните териториални структури за закрила на детето.

(2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.

(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или на педагогически съветник.

(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(5) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл.102 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл.113 (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител.

(2) В заповедта по ал.1 се посочват: видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.

(3) Заповедта се съобщава в 3-дневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" – и на началника на регионалното управление на образованието.

(4) Заповедта по ал.1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл.259, ал.2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО.

(5) Заповедта по ал.1 може да се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл.114. (1) Наложените санкции се отразяват  в личното образователно дело на ученика и в електронния дневник.

(2) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава обучението си в другото училище по ред и при условия, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.

Чл.115. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище" и "преместване в друго училище" той може да продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в електронен дневник и в личното образователно дело на ученика.

Приложения на бланките за процедурите – Приложения№ 5

Чл.116. За неизпълнение на задълженията санкция „забележка” се налага:

(1) При допускане на 3 дисциплинарни забележки и/или 3 отсъствия по неуважителни причини класният ръководител изслушва ученика с цел да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение, уведомява родителя / представителя на ученика, като провежда разговор, на който присъстват  ученикът и родителят. Съставя протокол за разговор с вх. №.

(2) При допускане на 5 дисциплинарни забележки и/или 5отсъствия по неуважителни причини класният ръководител изслушва ученика с цел да обясни фактите и обстоятелствата , свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или педагогически съветник. Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение. Класният ръководител съставя протокол за разговор с вх. №.

(3) При допускане на 5 дисциплинарни забележки и/или над 5 отсъствия по неуважителни причини класният ръководител открива процедура по налагане на санкцията:

 1. писмено уведомява родителя с уведомително писмо за откриване на процедурата с изх. №;
 2. завежда с вх. № мотивирано писмено предложение до директора на училището за откриване на процедурата, като прилага копие на протоколите по чл.108 ал.1 ал.2 и ал.3 т.1;
 3. заповедта на директора за налагане на санкцията се издава в 3-дневен срок от предложението на класния ръководител;
 4. в заповедта се посочват: видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й;
 5. заповедта се съобщава в 3-дневен срок от издаването й на ученика и на родителя му;
 6. заповедта по ал.3 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл.259, ал.2, т.1 и т.5;
 7. наложените санкции се отразяват в личното образователно дело и в електронния дневник от класния ръководител в срок от 3 дни .

Чл.117. (1) Санкция „преместване в друга паралелка в същото училище” се налага при тормоз или агресивно поведение;

(2) Класният ръководител подава писмен сигнал до директора и педагогическия съветник / психолога на училището, като подробно описва нарушението / завежда го с вх. № в канцеларията на училището/ ;

(3) Психологът / педагогическият съветник разглежда случая /разговаря с класния ръководител, с класа, с ученика, посещава учебни часове, разговаря с родителите/ и изготвя механизъм за вътрешната мотивация за преодоляване на проблемното поведение на учениците.

(4) Класният ръководител подава информирано съгласие до родителите на съответния ученик, за потвърждаване на мерките, които ще бъдат предприети за повишаване на вътрешната мотивация и преодоляване н проблемното му поведение.

(4) При неуспех на проведената превенция класният ръководител:

 1. завежда с вх. № мотивирано писмено предложение до директора на училището за откриване на процедурата;
 2. писмено уведомява родителя за откриване на процедурата;
 3. провежда се среща с родителите на ученика, на която присъстват: класен ръководител, психолог/педагогически съветник и ученикът – попълва се протокол за проведена среща;
 4. заповедта на директора за налагане на санкцията се издава в 3-дневен срок от предложението на класния ръководител;
 5. в заповедта се посочват: видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й;
 6. заповедта се съобщава в 3-дневен срок от издаването й на ученика и на родителя му;
 7. заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл.259, ал.2, т.1 и т.5 от ЗПУО;

Чл.118. За неизпълнение на задълженията санкция „предупреждение за преместване в друго училище” се налага:

 (2) При допускане на 9 дисциплинарни забележки и/или 9 отсъствия по неуважителни причини класният ръководител изслушва ученика с цел да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на заместник- директор, психолог или педагогически съветник. Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение. Класният ръководител съставя протокол за разговор с вх. №.

(3) При допускане на 10 дисциплинарни забележки и/или над 10 отсъствия по неуважителни причини класният ръководител открива процедура по налагане на санкцията:

 1. класният ръководител изслушва ученика с цел да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на заместник-директор, психолог или педагогически съветник и родителя на ученика. Съставя се протокол за разговор с вх. №;
 2. завежда с вх. № мотивирано писмено предложение/докладна записка до директора на училището и до педагогическия съвет за откриване на процедурата, като прилага копие на протоколите по чл.59 ал.1, ал.2 и ал.3 т.1;
 3. психологът / педагогическият съветник уведомява териториалните структури за закрила на детето;

(4) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител.

(5) В заповедта се посочват: видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.

(6) Заповедта се съобщава в 3-дневен срок от издаването й на ученика и на родителя му.

(7) Заповедта по ал.1 може да се оспорва по административен  ред пред органите по чл.259, ал.2, т.1 и т.5 от ЗПУО;

(8) Наложените санкции се отразяват в електронен дневник и в личното образователно дело на ученика.

Чл.119. След налагане на санкция по чл.102 т.3 „предупреждение за преместване в друго училище” психологът / педагогическият съветник, съвместно с класния ръководител, изготвя механизъм за въздействие върху вътрешната мотивация за преодоляване на проблемното поведение на учениците.

Чл.120. За неизпълнение на задълженията санкция „преместване в друго училище” се налага:

(1) При допускане на 14 дисциплинарни забележки и/или над 14 отсъствия по неуважителни причини класният ръководител изслушва ученика с цел да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на заместник-директор, психолог или педагогически съветник и родител на ученика. Класният ръководител съставя протокол за разговор с вх. №.

(2) При допускане на 15 дисциплинарни забележки и/или над 15 отсъствия по неуважителни причини класният ръководител открива процедура по налагане на санкцията:

 1. класният ръководител изслушва ученика с цел да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на заместник- директор, психолог или педагогически съветник и родител на ученика. Съставя се протокол за разговор с вх. №;
 2. завежда с вх. № мотивирано писмено предложение до директора на училището и до педагогическия съвет за откриване на процедурата, като прилага копие на протоколите по чл.61 ал.1 и ал.2 т.1;
 3. психологът/ педагогическият съветник уведомява териториалните структури за закрила на детето.

(3) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител.

(4) В заповедта се посочват: видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.

(5) Заповедта се съобщава в 3-дневен срок от издаването й  на ученика и на родителя му.

(6) Заповедта по ал.1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл.259, ал.2, т.1 и т.5 от ЗПУО.

(7) Наложените санкции се отразяват в личното образователно дело на ученика .

(8) Уведомява се регионалното управление на образованието и в електронния дневник –раздел отзиви. Ученикът продължава обучението си в другото училище по ред и при условия, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.

Чл.121. За неизпълнение на задълженията санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се налага на ученик, навършил 16-годишна възраст и допуснал повече от 15 отсъствия по неуважителни причини или други тежки нарушения. Прилага се като крайна мярка.

     Чл.122. В училището не се допуска агресивното поведение и саморазправата, всички замесени страни подлежат на включване в програмата за повишаване на  социалните умения и спазване на правилата, провеждани в „Зона за сътрудничество“.

Въвеждането на допуснато от ученика нарушение в системата е „сигнал“. Тази система има за цел, да дава бърза и информативна обратна връзка за неприемливо поведение. При едно или две нарушения, сигналът остава само като бележка в системата. При 3 или повече нарушения се преминава към последващо действие. Когато учителят въвежда сигнал в електронния дневник на класа - раздел отзиви за проследяване на поведението, записва и коментар за случилото се.  Дейностите се описват в Приложение №6, разработено от Психолог и Педагогически съветник.

Сигналите се кодират в няколко категории:

 • Академични (А):

без домашна работа (А1); не работи в клас (А2);

 • Поведенчески (П):

говорене в час без позволение, без да е вдигната ръка и да е дадена думата от страна на учителя, включително и ако се отговаря на посочения въпрос (П1);

възпроизвеждане на шум в час – например барабанене по чина, издаване на странни звуци, стържене с чина или стола (П2);

употреба на каквато и да е техника по време на час, освен при изрично дадена инструкция от учителя (П3);

не изслушва, прекъсва, коментира докато учител или друг ученик говори (П4);

ставане и движение из стаята без позволение от учител (П5);

подаване на бележки, люлеене на стола (П6);

често ходене до тоалетната по време на час (П7);

отговаряне на учител (П8);

избухвания (П9)

проява на непокорство, не приема направена забележка с жестове или думи, иска да има последната дума (П10);

проява на пренебрежително отношение към учител или друг възрастен от училищната общност (П11);

използване на груб език, включително неуважителни изказвания от типа на: „вие не сте ми никакви“, „не можете да ме накарате да …“, „този час е скучен“, „не ми пука …“ (П12)

недопустимо поведение в час – пречи на провеждането на часа(П13);

агресивно поведение към член на училищната общност(П14);

 • за униформа или организация (У):

не носи униформа или чип за влизане на територията на училището(У1);

не е подготвен с необходимите учебни материали за часа(У2);

без тетрадки и учебници в клас (У3);

закъснение след първия час или бягство от час (У4)

 • Задължения на родителите (Р):

Закъснение за първи учебен час (Р1)

Детето не е взето до петнадесет минути след приключване на занятията (Р2)

Без униформа/чип/учебни материали – тетрадки, несесери/пособия (Р3)

При повече от 3 нарушения на тези задължения на родителите за учебен срок, те ще бъдат поканени на разговор и ще бъдат набелязани мерки за преодоляване на затрудненията, последствия от тези нарушения, но това не се записва като нарушение на самите ученици.

При три сигнала,??? ученикът ще бъде препратен към „Зоната за сътрудничество“ следващата седмица, където спрямо естеството на неговите провинения с  него ще се работи в посока осъзнаване и интегриране на правилата на училищната общност.

Зона за сътрудничество:

Ако след налагане на санкция и нейното отразяване в тракера, неприемливото поведение продължи, учителят и екипът по училищната атмосфера могат да вземат решение да поканят учениците в „Зоната за сътрудничество“.

Целта на този клуб е да действа като възпиращо средство при неспазване на училищната политика и като последствие на такова поведение. Зоната не е стресираща или унизяваща достойнството на ученика мярка, а предоставя възможност да бъде осмислено как поведението въздейства върху другите и дава стимул за бъдещо положително поведение.

Изготвя се ежеседмичен график за работа на зоната, след като се разгледат надлежно попълнените тракери на всички ученици. Родителите са длъжни да осигурят присъствието на учениците в съответните дни и часове за корективна работа.

Ако ученик, предвиден за зоната за следващата седмица отсъства по уважителни причини, той бива включен в графика за седмицата, в която вече присъства на учебни занятия.

При академични нарушения,“ Зоната за сътрудничество“ осигурява учител, който да подпомага работата на децата:

 • за начален етап, при три червени точки за седмицата продължителността на работа в клуба е 30 минути, веднъж седмично – по време на АО.

При повече от три точки се обсъжда индивидуално всеки отделен случай в присъствието на родител, класен ръководител и психолог, тъй като академичните нарушения в тази възраст обикновено крият някакво затруднение.

 • при прогимназиален етап, три червени точки са 40 минути работа с учител в зоната за сътрудничество. При повече от три времетраенето градира правопропорционално.

При поведенчески санкции – отново броя на санкциите определя колко пъти следващата седмица ученикът ще е включен в различни дейности на зоната за сътрудничество. А работата, която ще му бъде възложена, трябва да е свързана с вида нарушение, което е довело до поканата за участие в заниманията в зоната за сътрудничество.

При сериозни и застрашаващи здравето и живота на членовете на училищната общност нарушения като: тормоз, агресивно поведение, ругаене, обиждане, всякаква физическа саморазправа, насилие, кражба, употреба на забранени вещества, вандализъм върху училищната собственост, расизъм, дискриминация, ксенофобия, внасяне на забранени вещества или всякакъв вид оръжия на територията на училището, отправяне на фалшиви обвинения, злоупотреба с компютърно оборудване , включително но не само блокиране на лични профили, опит за достъп до незаконни материали, кибер тормоз и др. случаят се докладва на специалния екип за изграждане на позитивна дисциплина и се обсъждат последващите мерки за прилагане на ПУД и ЗПУО.

РАЗДЕЛ ІV

ГЛАВА ТРЕТА

РОДИТЕЛИ

Чл.123. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо;

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е ученическата книжка, бележникът за кореспонденция и платформата „Школо“;

(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката.

Чл.124. Родителите имат следните права:

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;
 2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. да се запознаят с училищния учебен план, по който се обучава тяхното дете;
 4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика;
 5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
 6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет училището;
 7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.

Чл.125. (1) Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика;
 2. да запишат при условията на чл.12 ал.2 от ЗПУО детето в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;
 3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
 4. да спазват правилника за устройството и дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на ученика;
 5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 6. да участват в родителските срещи;
 7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време /до два дни/.

(2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна и комбинирана форма на обучение по чл.112, ал.1, т.2 от ЗПУО, както и в самостоятелна организация, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл.5, да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на ученика.

 

 

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps