Информационни

ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ - СПОРТ

 

ОБЯВА  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

На основание на Решение №136 по Протокол №30/06.04.2017г. на СОС във връзка с правилата за осъществяване на извънкласна дейност, при постъпили заявления от родители на ученици в 20. ИОУ и съгласно решение на ПС при 20.ИОУ, Протокол №14/11.09.2017г  и Протокол №  3 от 03.10.2017 на Комисия за избор на изпълнител ще се проведе конкурс в 20. ИОУ, район Триадица, гр. София за следните ИД :

1.      Спорт:  БАСКЕТБОЛ  и ОФП С ЕЛЕМЕНТИ НА САМОЗАЩИТА

при посочените изисквания.

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел I: Предмет на конкурса, условия за участие, начин на провеждане;

Раздел II: Конкурсна документация;

Раздел III: Критерии за оценка;

Раздел IV: Срок за подаване на офертите

I. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

1. Предмет на конкурса - осъществяване на извънкласна дейност за

1.1.      Спорт:  баскетбол, ОФП с елементи на самозащита

за учениците от 20. ИОУ Тодор Минков.

2. Условия за участие- участниците в процедурата заявяват участието си с представяне на Заявление по образец на Възложителя (Приложение № 1).

3. Начин на провеждане :

а) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището. В комисията могат да участват представители на Училищното настоятелство и/или представители на Обществения съвет.

б) Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет страницата на училището.

в) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

г) Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

(1) В плик "А" се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 9 включително.

(2) В плик "Б" с надпис "Оферта" се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на чл. 9, ал. 10.

(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

(4) При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя входящ номер от дневника за входяща кореспонденция на училището с посочена дата, месец, година и час.

д) Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените в т. 10 документи.

е) Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

ж) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

II. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ :

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствения правилник/ на дружеството;

2. Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства;

3. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

4. Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;

5. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа  правоспособност на кандидата;

6. Референции, доказващи качеството на услугата - максимум 15 на брой.

Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;

7. Проект на договор /Приложение№ 2/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

8. Оферта, която трябва да съдържа:

а) Документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите:

б) Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

в) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

г) Индивидуална цена за обучение на ученик;

д) Социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

е) Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

III . КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА :

Критерии за оценка на офертите:

1. Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните

документи /дипломи, сертификати, удостоверения и др./ - максимален брой

точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- за степен бакалавър - 5 т.

- за степен магистър - 10 т.

- за наличие на допълнителна професионална квалификация в

областта на предлаганата извънкласна дейност - 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за

степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

2.Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със

съответните документи - максимален брой точки 15. Максималният брой точки за професионален опит се образува по следните показатели:

- до 3 години - 10 т.

- над 3 години - 15 т.

3.Програма за обучение на учениците - максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- програма за обучение на учениците, която не е сертифицирана - 15 т.

- програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за

завършен курс на обучение - 30 т.

4. Индивидуална цена за обучение на ученик - максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

 

Най−ниската предложена цена

Брой точки= ------------------------------------------------------------------ x20

Цената, предложена в офертата на участника

 

5. Социална отговорност - максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- до 10 %, които ще ползват безплатно ИД - 4 т. ;

- до 20 %, които ще ползват безплатно ИД - 7 т. ;

- над 20 %, които ще ползват безплатно ИД - 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

IV. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ :

Срок и начин за подаване на офертите:

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч. в деловодството на 20.ИОУ, район Триадица, гр. София от 23.10.2017 г. до 08.11.2017 

Продължава...

ДЕМО-УРОК "ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК"

 

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че Фондация "Дарби" ще проведе демо-урок "Творческо ателие-английски език" днес, 19.10.2017 г. от 16:30 ч. в 3. стая на 20. ИОУ. Каним всички интересуващи се ученици и родители да присъстват на урока.

Продължава...

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 20. ИОУ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Езиков център  English Language Centre www.elc.bg предлага на вашето дете от 2 и 3 клас целогодишно изучаване на английски език в сградата на 20. ОУ, което ще ви създаде удобство и ще ви спести време и разходи.  Вашите деца ще имат възможност да учат езика със сертифицирани и изключително опитни британски преподаватели. Всички те са магистри - филолози и педагози

 Езиков център  International House Sofia  www.ihsofia.bg  предлага на всички ученици от 4ти клас на 20. училище целогодишно обучение по английски език в сградата на училището, което ще Ви създаде удобство и ще Ви спести време и разходи. Ще имате уникалната възможност да изучавате езика с квалифицирани чуждестранни преподаватели с роден английски и с дългогодишен опит в преподаването.

 Цената на курсовете, които ще бъдат провеждани в 20. училище ще бъде 450 лева на ученик. В цената са включени всички учебници, материали и международно признат сертификат след успешно завършване на курса.

Пълна информация - в прикачените файлове

Продължава...

УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

  УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

 УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

 Чл. 1. Настоящата процедура регламентира реда за регистриране, разглеждане и произнасяне по постъпващи в 20. ИОУ„ Тодор Минков“ гр. София предложения, жалби и сигнали.

 Чл. 2. Предложения, жалби и сигнали се подават в писмен вид. Всяко предложение, жалба и сигнал трябва да съдържа темата, по която се отправя искането, както и попълнено име, адрес и телефон за контакт на подателя. Към подадените предложения, жалби и сигнали могат да се прилагат копия на документи, свързани с описаната тема.

 Чл. 3. Не се разглеждат анонимни предложения, жалби и сигнали или такива отнасящи се до нарушение, извършено преди повече от една /1/ година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Продължава...

Творческо ателие с изучаване на английски език

 

Започва работата на Творческо ателие за деца 1-3 клас с изучаване на английски език и Творческо ателие по разговорен английски за деца 5-7 клас.

Подробности за записване - в прикачения файл

Продължава...

ИЗБОР НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Уважаеми родители, 

Може да направите своя избор за извънкласни дейности на учениците от 20. ИОУ от класираните кандидати. Заявленията и декларациите може да предавате на организаторите и на класните ръководители до 20.10.2017 г.

Извънкласните дейности ще започнат от 23.10.2017 по график. 

Продължава...

ИЗБОР НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

 

Работата на Комисия по Заповед № 30-17/03.10.2017 г. за избор на доставчик на услуга - осъществяване на извънкласна дейност в 20. ИОУ приключи със следното:

1.      Не допуска до разглеждане на офертите поради липса на задължително изискуеми документи кандидатите

·         ОБК-ЦСКА - за извънкласна дейност баскетбол

·         Блексит – за извънкласна дейност народни танци

 2.      Удължава срока за подаване на документи до 16.10.2017 г. за извънкласни дейности „шахмат“ и „забавна математика“, поради подадени оферти от само един кандидат

 3.      Класира кандидатите за извънкласни дейности както следва:

 Комуникативни умения 

 

Фирма-кандидат

ИКД

1

Инглиш Ленгуидж

Англ. език за 2-3 кл

2

ЕТ Ен Джи - Нася Генова

Френски, немски, български език за 1-3 клас

3

Дарби ЕООД

Творческо ателие-английски език за 5-7 клас

4

Бритиш  Трейдинг

Англ. език за 4 кл.

 ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите предлагат обучения за различни възрасти и езици, поради което договори могат да бъдат сключени с всеки кандидат, който бъде избран от родителите.

  Творческо ателие за деца 

 

Фирма-кандидат

ИКД

1.

Сдружение " Училище за таланти "

актьорско майсторство

2

Том и Джери

приложни изкуства

3

Дарби ЕООД

творческо ателие

          ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите предлагат различни творчески занимания,  поради което договори могат да бъдат сключени с всеки кандидат, който бъде избран от родителите       

 ВСИЧКИ класирани по тези дейности кандидати могат да сформират групи до 16.10.2017 г. Проектодоговорите и списъците на групите ще се приемат и разглеждат от 16.10 до 19.10.2017г. Занятията могат да започнат от 23.10.2017г. по график, изготвен от 20. ИОУ.

 Спорт 

 

Фирма-кандидат

ИКД

1

Лъвчетата

футбол

2

Том и Джери

футбол

3

ДФШ Артен

футбол

4

ДЮФК Национал

футбол

5

Олимпия

футбол

 Училището може да сключи договор с класирания на първо място кандидат.

 Класически, бални, латиноамерикански, стандартни, модерни и народни танци

 

Фирма-кандидат

ИКД

1

Артен

стандартни, бални, и латино-американски танци

1.

Том и Джери

народни танци

2

Суей

латино танци

3

Модерато

народни и модерни танци

          Училището може да сключи договор с класираните на първо място за стандартни, бални и латино-американски танци и първо място за народни танци кандидати.

           ВСИЧКИ класирани по тези дейности кандидати могат да сформират групи до 16.10.2017 г.

В случай, че класираните на първо място кандидати не сформират групи, договор може да бъде сключен със следващите по ред. 

 Проектодоговорите и списъците на групите ще се приемат и разглеждат от 16.10 до 19.10.2017г. Занятията могат да започнат от 23.10.2017г по график, изготвен от 20. ИОУ.

Продължава...

Промяна в Наредба № 10 - за осъществяване приема в први клас

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

(обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и бр. 46 от 2017 г.) Обн. - ДВ, бр. 77 от 26.09.2017 г.

Чл. 43. (1) За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

(2) В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище.

(3) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

1. първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

(4) За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

(5) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в ал. 3, като първо се приемат децата от първа група.

(6) Когато с броя на децата в определена група по ал. 3 се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

1. дете с трайни увреждания над 50 %;

2. дете с двама починали родители;

3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

5. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа

 

до образование и не са дискриминационни.

Продължава...

Приемно време администрация

Уважаеми родители,

Приемното време на администрацията на 20.ИОУ за първия срок на учебната 2017/2018 г е следното

 

КАНЦЕЛАРИЯ: 

понеделник-петък 08:30 - 17:30

обедна почивка - 12:30-13:30

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ

ЗДУД Сн. Недкова - вторник 14:20 -15:00

ЗДУД Д. Петкова - четвъртък 13:30-14:10

ЗДУД Б. Баирова - петък 14:20-15:00

ИД ЗДАСД Е. Панкова - сряда 09:30-12:30

 

ДИРЕКТОР д-р А. Андреева:

вторник -16:00 - 18:00

четвъртък-09:30 - 11:00

 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps