Информационни

Грипна ваканция - 29.01 - 02.02. 2018

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ ОТ 29.01.2018 г. ДО 02.02.2018 г.
изх.№РУО1-2196/26.01.2018 г.

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град със заповед на министъра на образованието и науката дните от 29.01.2018 г. до 02.02.2018 г. ще бъдат неучебни за всички столични училища.
Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.
Запазва се и графикът на междусрочната ваканция.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК
НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Учебните занятия ще започнат на 07.02.2018 с начало по следния график:

1,2 и 3 клас -от 08:15 ч.

4 и 5 клас - от 13:30 ч.

6 и 7 клас - от 7:45 ч.

Продължава...

МАМА И ТАТКО - УЧИТЕЛИ

В изпълнение Плана за реализиране на иновацията в частта му за изграждане на позитивна образователна среда и училищна образователна общност 20. ИОУ „Т. Минков“ започна инициативата „МАМА И ТАТКО-УЧИТЕЛИ“.

От 20 ноември до 18 декември родителите от 2.а клас имаха възможност да присъстват в избрани от тях часове и обобщиха своите наблюдения в препоръки, които ще бъдат много полезни за подобряване взаимодействието и комуникацията както между децата, така и между всички участници в общността на паралелката, за постигане на учебните, социални и възпитателни цели на класа.

На 22. декември във всички паралелки от първи до пети клас за два учебни часа като учители ще влязат родители на учениците. Някои от избраните теми за уроци са от цикъла Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, например: Професиите на мама и татко, Здравословното хранене, Гражданско образование-моите права, Редът в училище. Някои уроци са посветени на новите технологии, модерните средства за комуникации и киберсигурността. В други класове родители ще четат Коледни приказки, ще разговарят на немски език, ще рисуват и се запознават с тайните на Изтока и магията на фотографията.

 Инициативите ще продължат и през втория срок, разширени и обогатени в Седмицата на Отворената класна стая от 15. до 19 януари, посветена на 188 години от рождението на патрона на училището Тодор Минков. Училището и родителите са естествени партньори с обща цел – разкриване и развиване потенциала на всяко дете, което е ученик в 20. Иновативно училище.

 

Продължава...

"МузикАнтс" среща класиката със съвременността

Струнният квартет "МузикАнтс" слезе от концертния подиум, за да посети 20. ИОУ "Тодор Минков" по покана на преподавателката по музика Надежда Димитрова. Талантливите инструменталисти Росица Чопева (цигулка), Грациела Панайотова (цигулка), Стефания Янкова (виола) и Виктор Трайков (виолончело) изнесоха два прекрасни камерни концерта пред учениците от втори, трети, пети и шести клас. В специално адаптиран за детска аудитория вариант музикалната формация представи "Елегия" из Струнен квартет №4 от съвременния латвийски композитор Петерис Васкс и две вариации от Петър Дундаков (най-новата му творба звучи във филма "Възвишение") върху теми от шедьовъра "Кармен". "Учениците проявиха интерес и внимание към музикалната ни програма - споделя Грациела Панайотова.- Тя е част от предстоящия ни концерт на 8 декември в Студио 1 на Българското национално радио. Ще се радваме много да се срещнем отново!"

 
Продължава...

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТНИ ЕЗИКОВИ ЛАГЕРИ

Краен срок за записване и внасяне на първа вноска - 16. март

20. ИОУ организира летни езикови лагери в Австрия за учениците, изучаващи немски език. Езиковият лагер е препоръчителен за учениците, които ще се подготвят за явяване на изпит за сертификат по немски език.

За периода от 06.07.2018 г. до 16.07.2018 г. летният лагер се провежда в Семеринг. За периода от 10.08.2018 до 20.08.2018 г летният лагер се провежда във Фюрстенфелд.

БАНКОВИ СМЕТКИ НА „Велбург ”ООД, бул. Хр. Ботев № 34, в:

УниКредит БУЛБАНК

BIC: UNCRBGSF

Сметка в лева: BG 27 UNCR 7000 1519 6741 40

Молим всички родители , записали децата си на летни езикови лагери в Австрия през 2018 година да контактуват директно с фирма „Велбург ”ООД за уточняване срокове за плащане , договори и всички останали подробности .

 София, бул. Христо Ботев 34, ет. 2, ап 4

 02 953 11 83 или 02 852 75 81 

0887 310 642 / 0888 815 448 / 0887 084 804 / 0889 529 099 

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ВИЖ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ

Продължава...

ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ - СПОРТ

 

ОБЯВА  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

На основание на Решение №136 по Протокол №30/06.04.2017г. на СОС във връзка с правилата за осъществяване на извънкласна дейност, при постъпили заявления от родители на ученици в 20. ИОУ и съгласно решение на ПС при 20.ИОУ, Протокол №14/11.09.2017г  и Протокол №  3 от 03.10.2017 на Комисия за избор на изпълнител ще се проведе конкурс в 20. ИОУ, район Триадица, гр. София за следните ИД :

1.      Спорт:  БАСКЕТБОЛ  и ОФП С ЕЛЕМЕНТИ НА САМОЗАЩИТА

при посочените изисквания.

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел I: Предмет на конкурса, условия за участие, начин на провеждане;

Раздел II: Конкурсна документация;

Раздел III: Критерии за оценка;

Раздел IV: Срок за подаване на офертите

I. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

1. Предмет на конкурса - осъществяване на извънкласна дейност за

1.1.      Спорт:  баскетбол, ОФП с елементи на самозащита

за учениците от 20. ИОУ Тодор Минков.

2. Условия за участие- участниците в процедурата заявяват участието си с представяне на Заявление по образец на Възложителя (Приложение № 1).

3. Начин на провеждане :

а) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището. В комисията могат да участват представители на Училищното настоятелство и/или представители на Обществения съвет.

б) Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет страницата на училището.

в) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

г) Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

(1) В плик "А" се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 9 включително.

(2) В плик "Б" с надпис "Оферта" се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на чл. 9, ал. 10.

(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

(4) При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя входящ номер от дневника за входяща кореспонденция на училището с посочена дата, месец, година и час.

д) Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените в т. 10 документи.

е) Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

ж) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

II. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ :

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствения правилник/ на дружеството;

2. Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства;

3. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

4. Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;

5. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа  правоспособност на кандидата;

6. Референции, доказващи качеството на услугата - максимум 15 на брой.

Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;

7. Проект на договор /Приложение№ 2/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

8. Оферта, която трябва да съдържа:

а) Документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите:

б) Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

в) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

г) Индивидуална цена за обучение на ученик;

д) Социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

е) Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

III . КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА :

Критерии за оценка на офертите:

1. Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните

документи /дипломи, сертификати, удостоверения и др./ - максимален брой

точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- за степен бакалавър - 5 т.

- за степен магистър - 10 т.

- за наличие на допълнителна професионална квалификация в

областта на предлаганата извънкласна дейност - 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за

степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

2.Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със

съответните документи - максимален брой точки 15. Максималният брой точки за професионален опит се образува по следните показатели:

- до 3 години - 10 т.

- над 3 години - 15 т.

3.Програма за обучение на учениците - максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- програма за обучение на учениците, която не е сертифицирана - 15 т.

- програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за

завършен курс на обучение - 30 т.

4. Индивидуална цена за обучение на ученик - максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

 

Най−ниската предложена цена

Брой точки= ------------------------------------------------------------------ x20

Цената, предложена в офертата на участника

 

5. Социална отговорност - максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- до 10 %, които ще ползват безплатно ИД - 4 т. ;

- до 20 %, които ще ползват безплатно ИД - 7 т. ;

- над 20 %, които ще ползват безплатно ИД - 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

IV. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ :

Срок и начин за подаване на офертите:

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч. в деловодството на 20.ИОУ, район Триадица, гр. София от 23.10.2017 г. до 08.11.2017 

Продължава...

ДЕМО-УРОК "ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК"

 

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че Фондация "Дарби" ще проведе демо-урок "Творческо ателие-английски език" днес, 19.10.2017 г. от 16:30 ч. в 3. стая на 20. ИОУ. Каним всички интересуващи се ученици и родители да присъстват на урока.

Продължава...

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 20. ИОУ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Езиков център  English Language Centre www.elc.bg предлага на вашето дете от 2 и 3 клас целогодишно изучаване на английски език в сградата на 20. ОУ, което ще ви създаде удобство и ще ви спести време и разходи.  Вашите деца ще имат възможност да учат езика със сертифицирани и изключително опитни британски преподаватели. Всички те са магистри - филолози и педагози

 Езиков център  International House Sofia  www.ihsofia.bg  предлага на всички ученици от 4ти клас на 20. училище целогодишно обучение по английски език в сградата на училището, което ще Ви създаде удобство и ще Ви спести време и разходи. Ще имате уникалната възможност да изучавате езика с квалифицирани чуждестранни преподаватели с роден английски и с дългогодишен опит в преподаването.

 Цената на курсовете, които ще бъдат провеждани в 20. училище ще бъде 450 лева на ученик. В цената са включени всички учебници, материали и международно признат сертификат след успешно завършване на курса.

Пълна информация - в прикачените файлове

Продължава...

УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

  УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

 УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

 Чл. 1. Настоящата процедура регламентира реда за регистриране, разглеждане и произнасяне по постъпващи в 20. ИОУ„ Тодор Минков“ гр. София предложения, жалби и сигнали.

 Чл. 2. Предложения, жалби и сигнали се подават в писмен вид. Всяко предложение, жалба и сигнал трябва да съдържа темата, по която се отправя искането, както и попълнено име, адрес и телефон за контакт на подателя. Към подадените предложения, жалби и сигнали могат да се прилагат копия на документи, свързани с описаната тема.

 Чл. 3. Не се разглеждат анонимни предложения, жалби и сигнали или такива отнасящи се до нарушение, извършено преди повече от една /1/ година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps