Информационни

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

 

 

Във връзка с осигуряване изпълнението на Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи в 20. ИОУ Тодор Минков от учебната 2017/18 г. започна работа г-жа Лилия Иванова специалист – логопед .

В дните от понеделник до четвъртък ( 25 - 28.09.2017 г.) ще се провеждат консултации с родители и записвания при логопед в Методическия кабинет по следния график:

1. клас – 25.09.2017г. от 8.30 до 12.30ч. и от 13.30 до 16.00ч.

2. клас – 26.09.2017г. от 8.30 до 12.30ч. и от 13.30 до 16.00ч.

3. и 4. клас – 27.09.2017г. . от 8.30 до 12.30ч. и от 13.30 до 16.00ч

5.,6.,7. клас – 28.09.2017г. от 13.30 до 16.00ч.

Продължава...

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

  На основание на Решение №136 по Протокол №30/06.04.2017г. на СОС във връзка с правилата за осъществяване на извънкласна дейност, при постъпили заявления от родители на ученици в 20. ИОУ и съгласно решение на ПС при 20.ИОУ, Протокол №14/11.09.2017г  ще се проведе конкурс в 20. ИОУ, район Триадица, гр. София за следните ИД : Класически, бални, латиноамерикански, стандартни, модерни и народни танци, Забавна математика 1-4 клас, Комуникативни дейности на български и чужд език, Творческо ателие за деца 1-3 клас, Спорт: шахмат, футбол, баскетбол 

при посочените изисквания.

 СЪДЪРЖАНИЕ

 Раздел I: Предмет на конкурса, условия за участие, начин на провеждане;

 Раздел II: Конкурсна документация;

 Раздел III: Критерии за оценка;

 Раздел IV: Срок за подаване на офертите

 I. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ :

1. Предмет на конкурса - осъществяване на извънкласна дейност за

 1. 1.       Класически, бални, латиноамерикански, стандартни, модерни и народни танци

1. 2.       Забавна математика 1-4 клас

 1. 3.       Комуникативни дейности на български и чужд език

 1.4.        Творческо ателие за деца 1-3 клас

 1.5.        Спорт: шахмат, футбол, баскетбол

 за учениците от 20. ИОУ Тодор Минков.

 2. Условия за участие- участниците в процедурата заявяват участието си с представяне на Заявление по образец на Възложителя (Приложение № 1).

 3. Начин на провеждане :

 а) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището. В комисията могат да участват представители на Училищното настоятелство и/или представители на Обществения съвет.

 б) Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет страницата на училището.

 в) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

г) Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

 (1) В плик "А" се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 9 включително.

 (2) В плик "Б" с надпис "Оферта" се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на чл. 9, ал. 10.

 (3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

 (4) При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя входящ номер от дневника за входяща кореспонденция на училището с посочена дата, месец, година и час.

 д) Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените в т. 10 документи.

 е) Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

 ж) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

 II. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ :

 Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствения правилник/ на дружеството;

 2. Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства;

 3. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

 4. Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;

 5. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа  правоспособност на кандидата;

 6. Референции, доказващи качеството на услугата - максимум 15 на брой.

 Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;

 7. Проект на договор /Приложение№ 2/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

 8. Оферта, която трябва да съдържа:

 а) Документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите:

 

б) Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

 

в) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

 

г) Индивидуална цена за обучение на ученик;

 

д) Социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

 

е) Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

 

III . КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА :

 Критерии за оценка на офертите:

 1. Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните документи /дипломи, сертификати, удостоверения и др./ - максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

 - за степен бакалавър - 5 т.

 - за степен магистър - 10 т.

 - за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата извънкласна дейност - 15 т.

 

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

 

2.Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със съответните документи - максимален брой точки 15. Максималният брой точки за професионален опит се образува по следните показатели:

 - до 3 години - 10 т.

 - над 3 години - 15 т.

 3.Програма за обучение на учениците - максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

- програма за обучение на учениците, която не е сертифицирана - 15 т.

 - програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за

 завършен курс на обучение - 30 т.

 4. Индивидуална цена за обучение на ученик - максимален брой точки 20.

 Броят точки се определя по следната формула:

 Най−ниската предложена цена

 Брой точки= ------------------------------------------------------------------ x20

 Цената, предложена в офертата на участника

 

5. Социална отговорност - максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели: 

- до 10 %, които ще ползват безплатно ИД - 4 т. ;

 - до 20 %, които ще ползват безплатно ИД - 7 т. ;

 - над 20 %, които ще ползват безплатно ИД - 10 т.

 Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 IV. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ :

 Срок и начин за подаване на офертите:

 Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч. в деловодството на 20.ИОУ, район Триадица, гр. София от 15.09.2017 г. до 01.10.2017 г

 Заявление и Проект на Договор - в прикачени файлове

Продължава...

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПЪРВИ СРОК

  

 Първи срок 2017/2018 г.

 Целодневна организация

 

1.  клас

2. клас

3. клас

1.      8:15 – 8:50

1.         8:15 – 8:50

1.  8:15 – 8:55

2.      9;00 – 9:35

2.         9;00 – 9:35

2.  9:00 – 9:40

3.      9:45 – 10:20

3.         9:45 – 10:20

3. 10:00 – 10:40

4.      10:40 – 11:15

4.         10:40 – 11:15

4. 10:50 – 11:30

5.      11:25 – 12:00

5.         11:25 – 12:00

5. 11:35 – 12:15

Обяд  12:00 – 12:30/

игри от 12:30/ 13.15

Игри  12 – 12:30

Обяд  12:30 – 13:00

6.12:20 – 13:00

Обяд 13:00

Игри 13.30-14.10

1.      13:15 – 13:50

1.         13:30 – 14:05

1. 14:20 – 15:00

2.      14:00 – 14:35

2.         14:15 – 14:50

2. 15:10 -15.50

3.      14:55 – 15:30

3.         15:10 – 15:45

3. 15:55 – 16:35

4.      15:40 – 16:15

4.         15:55 – 16:30

4. 16:40 – 17:10

   Полудневна организация

 

Първа смяна

Втора смяна

4. и 5. клас

6. и 7. клас

1. 7:45 – 8:25

1. 13:30 – 14:10

2. 8:30 – 9:10

2. 14:20 – 15:00

3. 9:20 – 10:00

3. 15:10 – 15:50

4. 10:20 – 11:00

4. 16:10 – 16:50

5. 11:10 – 11:50

5. 17:00 – 17:40

6. 11:55 – 12:35

6. 17:50 – 18:30

7. 12:40 – 13:20 

7. 18:35 - 19:15

 

 

 

Продължава...

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

СКЪПИ  УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Откриването на учебната 2017/2018 г. ще се състои  на 15.09. 2017 г. в двора на училището от 09:30 ч.

Учениците следва да бъдат в училището в 09:00 ч.

Продължава...

Родителски срещи за началото на учебната 2017/2018 г.

 

Уважаеми родители,

Родителските срещи за първия срок на новата учебна 2017/2018 г. ще се проведат както следва

първи клас - на 13.09.17г. от 18.00 ч. - по паралелки

втори-четвърти клас - на 28.09.17г. от 18.30 ч. - по паралелки

пети - седми клас - на 10.10.17г.от 18.30 ч. - по паралелки.

 

Продължава...

Официален календар за учебната 2017/2018 година

Ваканциите

Есенна ваканция – 1.11.2017 г. – 05.11.2017 г. (включително)

Коледна ваканция – 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. (включително)

Междусрочна ваканция – 03.02.2018 г.  – 06.02.2018 г. (включително)

Пролетна ваканция – 31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. (1. – 11. клас, включително)


Други неучебни дни

Неучебен, но присъствен ден ще бъде 25 май по повод Деня на българската просвета и култура и славянската писменост.

ПРАЗНИЦИ НА 20. ИОУ ТОДОР МИНКОВ

15.01.2018 г. – ПРАЗНИК НА 20. ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ТОДОР МИНКОВ

18.02.2018 г. – УЧИЛИЩЕН ЕЗИКОВ ПРАЗНИК (FASCHING)


Първи учебен срок:

15 септември 2017 г.  – 2 февруари 2018 г.

Втори учебен срок:

За учениците от 1. – 4. клас: 7 февруари 2018 г. – 1 юни 2018 г.

За учениците от 5. – 7. клас: 7 февруари 2018 г. – 15 юни 2018 г.


Национално външно оценяване след 7. клас, 2018 г.:

21 май – Български език и литература;

23 май – външно оценяване по математика.

Националното външно оценяване за 4. клас:

10 май – Български език и литература;

14 май – Математика;

16 май – Човекът и обществото;

 17 май – Човекът и природата.

Продължава...

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-16887/ 12.07.2017 г. и  в изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, ПРИЛАГАМ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
  2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга, която е предоставена по достъпен начин, така, че да бъде в максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователните институции.
  3. Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.
Продължава...

МАТЕРИАЛИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 

Уважаеми родители,

За учебната 2017/2018 г. за учениците в първи клас ще бъдат необходими следните материали:

1.    Тетрадки:

писане-тесен и широк ред- 5 бр.

математика-големи квадратчета – 5 бр.

с бели листа / малък формат/ – 2 бр.

 2.    Моливи:

черни, обикновени – 4/5 бр.

 цветни моливи кутия – 12 бр./може и акварелни моливи/

 острилка и гума за молив

 пастели – мазни

3. Цветни и сини химикалки

4. Блокове № 4 и водни бои,четки за рисуване /кръгли и плоски,различни големини/, чашка за вода с предпазно капаче, гъбичка

5. Гланцово блокче /цветни хартии/, ножица с тъп връх, сухо лепило

6. Пластилин, дъска и ножче-пластмасово за работа

7. Линия, триъгълник

8. Подвързии за учебници и тетрадки, етикети

9. Несесер с цип /неметален/

10. Цветни папки - джоб за различните учебни предмети

БЕЛ – червени

Математика – зелени

Околен свят – сини

Френски и немски език - жълти

11. Кутия за храна

12. Раница – ергономична

13. Екип за физкултура /торба/- гуменки, анцуг или комплект, бели тениски,черни или тъмносини панталонки или клинче за момичетата

14. Контейнер за принадлежностите / да влиза блок А4/, с етикет на капака

15. Подложки /лесни за почистване/ за Изобразително изкуство – може и предпазни престилчици

16. Друга информация:

Учебниците по Музика, Изобразително изкуство,Технология и предприемачество, Околен свят се съхраняват в училище

Раницата и екипът за спорт се носят в понеделник и се вземат в петък

Информация / обща и лична/  - през платформа „Феникс” или мейли на родители

Ученическа карта

Маршрутна карта – моят безопасен път до училище

Здравна профилактична карта от личния лекар – до края на месец септември

Не се разрешава носенето на мобилни телефони и джобни пари

Училищната униформа е задължителна

 

 

 

 

Продължава...

Родителска Информационна Бланка

 

Уважаеми родители на ученици в първи клас на 20. иновативно основно училище Тодор Минков,

Моля Ви, отделете малко време, за да попълните прикачения въпросник. Вашето усилие ще ни позволи да планираме по-успешно учебната година и учебната среда в класа на Вашето Дете!

Ще очакваме попълнените въпросници до 01.09.2017 г. на имейла на училището Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps