Информационни

За родителите на разсеяните ученици на 20. училище

 

Уважаеми родители,

Каним Ви на 16.06.2017 г. от 17.00 до 19.00 ч.  в двора на 20. ОУ да намерите загубените и забравени дрехи и вещи на ученици от 20. училище.

Непотърсените вещи ще бъдат дарени на приемни центрове и домове за деца.

Продължава...

За родителите на бъдещите петокласници 2017/2018

Уважаеми родители, 

Във връзка с изпълнението на утвърдената иновативната програма на 20 ОУ, разпределението на учениците от 5. клас по паралелки ще стане в периода 11.09-14.09. 17 г. В перода 11-14. септември ще се проведат дейности за опознаване на класовете, изготвяне правила на класа, сформиране на екипи за проектни дейности. 

При  разпределянето по паралелки ще се вземат предвид подадените Заявления. 

Родителската среща за бъдещите петокласници ще се проведе на 29.06.17 г. от 18.00 ч. в големия физкултурен салон с Дневен ред:

1. Запознаване с иновативната програма на 20 ОУ

2. Запознаване с училищните учебни планове за 5. клас

3. Информация за разпределението на учениците по групи за изучаване на немски и френски език в часовете по факултативна подготовка.

 

 

Продължава...

РЕЗУЛТАТИ НВО 4. клас

 

УСЛОВИЯ И РЕД  за запознаване с резултатите от НВО след 4. клас

1.     Проверените писмени работи на учениците  се съхраняват при класните ръководители.

2.     Родителите /настойниците/ на учениците могат да се запознаят с резултатите от НВО и да видят писмените работи при класните ръководители в часовете за консултация на учителите /съгласно утвърдения график/ от 23.05. до 29.05.2017  г.

3.     Писмените работи не могат да се изнасят от училището, да се копират или снимат

Продължава...

ЗАВЪРШВАНЕ НА НАЧАЛЕН ЕТАП - 4. КЛАС 2017 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на Стратегията за развитие на 20 ОУ и Плана за реализирането на дейностите за 2017 г. Ви информираме за дейностите по приключване на учебната 2016/2017 г.  за начален етап (4. клас), провеждането на НВО и формирането на паралелките в 5. клас за новата учебна 2017/2018 година.

Датите за провеждане на НВО са както следва:

На 10 май по БЕЛ

 На 12 май  по математика

 На 15 май  по  ЧП

 На  16 май  по ЧО

 На 17 май по чужд език

Направленията в Училищния учебен план на 20 ОУ, по които ще се формират паралелките в 5 клас са:

ХУМАНИТАРНО, ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКО, ИЗКУСТВА.

Заявленията от родителите се приемат от 01.06.2017 до 06.06.2017 г.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ - В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ

 

 

 

Продължава...

ЗАВЪРШВАНЕ НА УЧЕБНА ГОДИНА

 

ИЗПИТИ В ПРОЦЕСА НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

ИЗВАДКА ОТ НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.

Чл. 33. Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са

1. поправителни изпити; 

2. изпити за промяна на годишна оценка - за VII клас,

 Чл. 34. (1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка е слаб (2) по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове.

(2) Поправителни изпити не се полагат от учениците, които се обучават в класовете от I до IV клас в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма на обучение и възрастта им е съответна за този клас или я надхвърля, но не с повече от три години. 

(4) За учениците по ал. 2, които се обучават в дневна, индивидуална, дистанционна или комбинирана форма и не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за I, за II или за III клас, или имат годишна оценка слаб (2) по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или в избираемите учебни часове от училищния учебен план в IV клас, се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция след съответния клас при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

(5) Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка. 

(6) Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии.

 (7) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището. 

 (9) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

Чл. 35. (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за VII клас,

(2) Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет за съответния клас.

 (3) За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка, формирана по реда на чл. 23. 

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка по ал. 1. 

(6) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове

Продължава...

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за НВО - 7. клас

В помощ на учениците от 7. клас на 20 ОУ публикуваме в прикачени файлове учебно-изпитните програми за НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  В КРАЯ НА VII КЛАС  по БЕЛ и МАТЕМАТИКА, както и ТЕСТОВИТЕ ЗАДАЧИ по НЕ и ФЕ за НВО през 2016 г.

 

Продължава...

ЗА СЕДМИ КЛАС - КАКВО, КЪДЕ, КОГА

Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-1362/14.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за определяне на графика на дейностите по приемането на ученици след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година, изменена със заповед № РД 09-1638/19.10.2015 г. публикуваме информация и графика за дейностите на завършващите 7. клас ученици -ВИЖ ТУК ИЛИ В  ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ ПОД ТЕКСТА.

Заявленията за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство и музика) се приемат от 05.05.2017 г. до 10.05.2017 г. с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас.  

За кандидатстващите профил „Физическо възпитание и спорт“, заявления се подават в съответното училище. Бланка за Заявление може  да изтеглите от  прикачения файл.

От тази година учениците не внасят такса за явяване на изпитите за проверка на способностите.

 

 

Продължава...

ПРИЕМ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - учебна 2017/2018 г.

Уважаеми родители,

20 ОУ Тодор Минков разработи нова Стратегия за иновативно развитие на училището, с която кандидатства за включване в мрежата на Иновативните училища на Република България. Стратегията очертава направленията за развитие на потенциала на всяко дете, по които ще работи 20 ОУ от учебната 2017/2018 г. Във връзка с необходимостта от осигуряване на безопасна, сигурна, спокойна и творческа среда за развитие на учениците,  училището ще запази броя паралелки от начален етап - 4 клас - пет паралелки- за целия прогимназиален етап.

В тази връзка за новата учебна 2017/2018 г не се предвижда прием на нова паралелки след завършен четвърти клас.

Свободните места до нормата за брой ученици в паралелка - 26 ученика - ще бъдат обявени своевременно след приключване на учебната година.  Очаквано средно ниво на владеене на немски или френски език за випуска, съгласно Европейската езикова рамка - А1.2.

 

Продължава...

О Т Ч Е Т за приходите и извършените разходи от УН при 20 ОУ „Т. Минков“

О Т Ч Е Т

за приходите и извършените разходи от УН при 20 ОУ „Т. Минков“

за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г.

 

 

Приход

Разход

Остатък-31.12.2016

1.

Наличност на 01.01.16 г.

45 600

 

 

2.

Постъпили суми от  членски внос  по 20 лв.

8 411

 

 

3.

Членски внос по 20 лв. от  І и V кл.

3 095

 

 

4.

Дарения от фирми за образователни услуги

7 189

 

 

5.

Дарение от родителите на покойния ученик Камен - останала сума от благотворителна акция.

1 112

 

 

6.

Възнаграждение и осигуровки на езиков асистент от Франция г-ца Офели Вантурно.

 

839

 

7.

Участие в състезание на изявен ученик  

 

100

 

 8.

Общежитие на езиков асистент от Германия г-ца Лаура Франке.

 

1 296

 

9.

Подпомагане издаването на книжка с ученическо творчество

 

200

 

10.

Наемане на аудио-визуална техника за тържествения концерт в Зала 1 на НДК по повод 110-годишния юбилей на училището

 

3 612

 

11.

Награди за колектива на училището по повод юбилея – грамоти и др.

 

1 158

 

12.

Материали за компютърните кабинети и др.

 

376

 

13.

Публикуване на отчет

 

36

 

14.

Банкови такси

 

93

 

15.

Лихва

6

 

 

 

Общо

65 407

7 710

57 697

 

 

 

Продължава...

Допълнителен критерий за прием в първи клас

На свое  заседание на 01.03.2017 г. Педагогическият съвет при 20 ОУ Тодор Минков, с участието на представител на Обществения съвет, прие следния ДОПЪЛНИТЕЛЕН КРИТЕРИЙ за прием на ученици в първи клас, с тежест 22 точки:

Изучаван немски или френски език в предучилищната подготовка две или повече години.

Необходими документи, удостоверяващи наличието на критерия:  

Служебна бележка от институцията,  осъществила предучилищната подготовка по НЕ или ФЕ, с изходящ номер, мокър печат, подпис на представляващото я лице, ЕИК/БУЛСТАТ на институцията.

Преди първото класиране Училищната комисия ще извърши проверка на документите, в т.ч. проверка на институцията, издала служебната бележка.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps