Нашите успехи

Столичното 20. ИОУ “ Тодор Минков“ внедри интерактивна класна стая на Huawei

От 2018 г. училището работи по системата за „Интелигентно образование“ на Huawei.

От 2018 г. столичното 20. иновативно основно училище (ИОУ) “Тодор Минков“ работи по системата за „Интелигентно образование“ на Huawei. Образователната платформа предоставя огромни възможности за разнообразяване на учебно-възпитателния процес, съществен елемент от неговото усъвършенстване.

През март 2018 г. с подкрепата на Министерството на образованието на България Huawei започна да си сътрудничи с училището, като предостави оборудване за интерактивна класна стая. Учителите и учениците са изключително доволни от новия начин на обучение с помощта на Huawei Technologies България и се радват на модерен начин на образование.

Huawei се стреми да помага на предприемчивите млади хора, които имат стремеж за развитие на собствения си потенциал. В тази връзка Huawei отчита нуждата от развитие на образованието, за да бъдат учащите се в България конкурентни на своите връстници в останалата част от Европа, Азия и Америка, като предлага цялостни системи за обучение и подпомагане на образователните и обучителни процеси. Чрез интерактивно обучение и дигитален мениджмънт, както и облачната платформа на Huawei, компанията повишава интереса на учениците и ефективността на обучението. Huawei Smart Education променя формата на обучение от традиционната „учител-ученик” към такава, в която ученикът сам разпределя задълженията си“, обясняват от Huawei Technologies България.

Интелигентното образование в часовете по „История и цивилизация“

„Системата за „интелигентно образование” на Huawei не само значително улеснява преподаването в часовете по “История и цивилизация”, но и предоставя огромни възможности за разнообразяването на учебно-възпитателния процес като съществен елемент от неговото усъвършенстване“, коментира преподавател от 20. ИОУ „Т.Минков“. Според нея, електронната дъска сама по себе си дава възможност да бъдат използвани огромното количество исторически карти, качени в различни интернет сайтове. „За разлика от хартиените, веднъж възпроизведени на електронното устройство, по тях може да се чертае. Това е много полезно не само в процеса на обяснение от страна на учителя, но позволява да се измислят различни по съдържание упражнения.“

Ученикът може например да гледа историческата карта в личния си електронен атлас и да нанесе даденото историческо събитие или историческа държавна граница на географската карта, възпроизведена на електронния носител. „По този начин ученикът не само ще развие умението да борави самостоятелно с наличните му исторически карти, но и ще може да поставя исторически обекти, събития и граници върху съвременните политически и дори пътни карти. Той ще се развива умението за пространствено ориентиране в историята“, коментира преподавателят.

Интерактивното обучение по чужд език

„Използването на нови интерактивни технологии в обучението по чужд език е един от най-важните аспекти на усъвършенстването и оптимизацията на процеса, допълва Галя Христова, старши учител по немски език в 20. ИОУ „Тодор Минков“. Използването на Smart класната стая на Huawei позволява обучението по чужди езици да се индивидуализира“, обяснява тя.

„Основната цел на обучението по чужд език в съвременното училище е развиването на личността на учащия се, обяснява Христова. – Той трябва да може да използва езика като средство за общуване в диалога на културите, да участва в интеркултурната комуникация на изучавания език, да може самостоятелно да се усъвършенства в овладяваната от него речева дейност, да използва езика за формиране и развитие на професионалните си интереси, компетенции и реализация, за удовлетворяване на личните си очаквания.“

Галя Христова коментира, че в образователната система като цяло и в чуждоезиковото обучение в частност навлизат нови технологии, които са призвани да усъвършенстват и интензифицират учебния процес.

„В педагогиката традиционно се използват няколко модела на обучение:

  • пасивен – при него ученикът играе ролята на „обект”“ на обучението (само слуша и гледа)
  • активен – ученикът е „субект“ на обучението, като работи самостоятелно и изпълнява творчески задачи
  • интерактивен – процесът на обучението протича в условията на постоянно активно взаимодействие на всички учащи се. Учащият се и преподавателят са равноправни субекти на учебния процес.

„В педагогическата наука терминът „интерактивен” се разбира като inter – “между” и act – “действам, правя”. Интерактивните методи са методи, които позволяват на учащите се по време на учебния процес да взаимодействат помежду си, интерактивното обучение е обучение, което се провежда на основата на взаимодействието между педагога и учащите се и между самите учащи се. Учителят често е само в ролята на организатор на дейността, лидер на групата, този, който създава условия за инициативата на учащите се“, допълва Галя Христова.

„Интерактивното обучение е не само широко взаимодействие на учащите се с преподавателя, но и между самите учащи се, като в процеса на обучение доминираща е активността на обучаваните. Заедно с новите знания учителят направлява учащите се към ново, самостоятелно търсене, неговата активност отстъпва място на активността на учащите се. Съвместната дейност на учащите се в процеса на познанието, на усвояването на учебния материал означава, че всеки има собствен, индивидуален принос в обмяната на знания, идеи, начини на работа. Всичко това протича в атмосфера на доброжелателност и взаимна подкрепа, което позволява не само да се усвои новото, но развива и самата познавателна дейност“, коментира старши учителят по немски език в 20. ИОУ „Тодор Минков“.

Технологична база

„Електронната дъска може да се използва и за възпроизвеждане на различни електронни ресурси, например 3D възстановки на исторически обекти, определени кратки филмчета и компютърни анимации. Тези методи за онагледяване са доказано ефективни при учениците от 5-и и 6-и клас, обяснява преподавателят по „История и цивилизации“ в 20. ИОУ. – В комбинация с таблетите системата предоставя още повече възможности. Наличието на такава система във всяка стая би позволило на учениците да не носят учебници в час, тъй като електронният вариант на учебника може да се възпроизведе на електронната дъска и оттам да се изпрати определена страница на всеки ученик. Учителят може да подчертава определени части от текста и това се отразява веднага на конкретния таблет пред ученика. По този начин хартиеният вариант на учебника ще бъде използван само у дома.“

Според нея таблетите могат да бъдат използвани и за разнообразни упражнения в час, някои от които ще бъдат ориентирани към развиване на умението да се търси информация от ученика в интернет. Учителят, от своя страна, може да използва електронната дъска, за да запознава учениците с определени материални източници, да им дава да анализират картинки и археологически обекти.

„Реално възможностите са почти неограничени. Наличието на дъската позволява на учителя да реагира веднага, щом в хода на обучителния процес му дойде идея, която да спомогне неговата работа и която не е предвидена в предварителния план за урока“, коментира преподавателят.

Галя Христова допълва, че „урочната дейност в смарт класната стая на Huawei предполага организация и развиване на диалогово общуване, което води до взаимно разбиране, взаимодействие, до съвместно решение на общи, значими за всеки участник задачи. Тази технология изключва както доминирането на един от участниците, така и на една от идеите, на едно от мненията над другите. В хода на такова обучение учащите се учат да мислят критически, да решават сложни проблеми на основата на анализ на обстоятелствата и на съответната информация, да претеглят алтернативните мнения, да приемат обмислени решения, да участват в дискусии, да общуват с околните“, обяснява Христова.

През октомври 2018 г. в НДК Huawei направи демонстрация и директна връзка с училището, като преподавателите споделиха положителните резултати от сътрудничеството.

Планирано развитие

Наличната технологическа база в училището би спомогнала и за успешно реализиране на планираната реформа за прехвърлянето на част от училищната документация в електронен вариант. Наличието на учителски таблет във всяка стая би спомогнало да се попълни електронния дневник още в час и по този начин родителите биха получили информация за прогреса на своите деца на практика в реално време. Реализирането на проекта ще реши проблемите с частично липсващата в материално-техническа база, необходима за реално обновяване и модернизиране на училищното образование.

Източник: Компютърен свят

 

 

Продължава...

20.ИОУ реализира проект на тема“ Обичам природата и аз участвам“ от Национална Програма „ За чиста околна среда – 2018 г. „

Обичам природата и аз участвам“ от Национална Програма „ За чиста околна среда – 2018 г. „

Продължава...

Отлични постижения по проекта за иновация

20. ИОУ "Тодор Минков" е вписано в Списъка на иновативните училища за учебната 2018/2019 г. под № 151 след извършен мониторинг на 19.06. 2018 г.

След едногодишна успешна работа продължаваме да изпълняваме задачите, заложени в 4-годишния иновативен проект. Неговата цел е промяна в управлението, организацията и образователната среда, за да мотивираме учениците в тяхното развитие и да ги провокираме да проявят инициативност, въображение, творчество.

 

Продължава...

РЕЗУЛТАТИ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА НИВО А2 JUNIOR

 Поздравяваме учениците от 20. ИОУ и г-жа Емилия Коцева с отлично положените изпити за сертификатно ниво DELF JUNIOR за подрастващи от 12 до 18 години! 

РЕЗУЛТАТИ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА НИВО А2  JUNIOR 

1. Наталия Атанасова Добрева 

98,00

2. Боряна Добринова Савчева

98,00

3. Мария Цветомирова Александрова

90,00

4. Александър Гергин Александров

87,00

5 .Ванеса Никодимова Йорданова

84,50

6. Росица Иванова Айдарова

74,00

7. Илия Ивов Илиев

73,50

8. Елена Даниел Павлова

67,50

9. Елиза Вахрам Аттуян

67,00

10. Деян Деянов Донков

63,50

11. Димитър Ивайлов Мазнев

52,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължава...

СРЕБРО ОТ МЕЖДУНАРОДНА МАТЕМАТИЧЕСКА ОЛИМПИДА В ТАЙЛАНД

 Ученикът от 1. в клас Атанас Темелков Мирчев спечели сребърно отличие от участието си в Международната математическа олимпиада в Тайланд!

Продължава...

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ ПОДХОД

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ ПОДХОД 

В ПЪРВИ КЛАС ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

С приема на първи клас за учебната 2017/2018 година стартира реализиране на Иновативния подход за работа с ученици в 20.ИОУ “Тодор Минков“ – гр. София

 I. Подготовка:

 1. След приемане на учениците и утвърждаване на броя за френската и немските паралелки, в края на  месец юни се проведе обща родителска среща, на която бяха представени класните ръководители и преподавателите по френски и  немски език. Всеки учител имаше възможност да се яви на конкурс за класен ръководител и да защити „Програма за развитие на класа“ по дадени опорни точки.

 На родителската среща бяха създадени работни групи от родители със съдействието на Училищното настоятелство. Целта беше да се ангажират родителите за създаване на уютна и благоприятна среда за бъдещите ученици.

  Резултати:

 Четирите стаи на 1. клас бяха ремонтирани основно и обзаведени по подходящ начин от професионалисти в областта. Екип родители се ангажираха с организиране на тържественото посрещането на учениците на 15.09.2017 г. с изработване на фунии за немските паралелки и бонбони за френската, украса на стаите и други  дейности.

 II. Организация на образователната среда

 1. С „Голямото приключение“ стартира седмицата за адаптация на бъдещите първокласници – 11-14.09.2017 год.  За целта беше изработена специална програма, включваща занимания в различни направления: чужд език,  БЕЛ, математика, ФВС, Социален свят.

 В основата на програмата за адаптацията на бъдещите първокласници, водещи бяха приключението, забавлението и играта. Запознаването с правилата и нормите на поведение в училище, опознаването му, срещите с бъдещите съученици и учители става по естествен начин.

 През четирите дни, във всеки клас, във всеки час присъства и член от помощния екип на училището – психолог, ресурсен учител, логопед и педагогически съветник, които наблюдаваха емоционалното състояние на децата, провеждаха  бързо обследване за откриване на по-сериозни евентуални затруднения. Този екип бе  в помощ и при етапа за равномерно разпределение на децата по паралелки.

 В седмицата за адаптация на бъдещите първокласници, учителите опознаха бъдещите си ученици в неформални дейности и занимания по интереси  и беше проведен скрининг за  разкриване множеството интелигентности, определяне на индивидуалните канали за учене на всяко дете. Приложи се  нов начин за формиране на паралелките в първи клас.

Според резултатите от проведеното обследване  в първите три дни от тази седмица, на четвъртия ден, децата бяха  балансирано разпределени според техните наклонности, особености и интереси.

 Подготовката и реализирането на седмицата за адаптация на учениците от първи клас  бе  работа на целия екип от начални учители - бъдещи класни ръководители на първи клас, учители по немски и френски език, учители по физкултура и спорт, психолог, педагогически съветник, логопед и ресурсен учител, както и от Ръководството на 20. ИОУ „Тодор Минков”. Всеки член на този екип допринесе с идеи и творческа мисъл за успешното реализиране на иновацията.

 Резултати:

 Провеждането на седмица за адаптация спомага по интересен, безболезнен и забавен начин да се извърши преходът на отделяне от семейната среда в полза на социалната, за да приемат новата роля на ученик, а училището да е място за учене, но и за приключения.

Екипът, ангажиран с подготовката и провеждане на „Голямото приключение“ продължава да работи сплотено и в синхрон, което се отразява благоприятно върху децата и родителите

Разпределянето на децата на случаен принцип допринесе за изграждане на екипност на випуска.

В резултат на  тясното сътрудничество между преподавателския екип и психолог, педагогически съветник, логопед и ресурсен учител, родителите и децата търсят адекватно помощ от специалистите.

 Препоръки:

 Техническата подготовка за провеждане на адаптационната седмица трябва да бъде подсигурена на по – ранен етап – първата седмица на юли.

 След приключване на етапа за адаптация са необходими най-малко два дни за обработка и обсъждане на резултатите и наблюденията, разпределяне на децата по паралелки/преди родителската среща/.

 2. Въвеждане на целодневно обучение с двама учители и структуриране на учебния процес по блокове

         2.1. Възможността на класния ръководител да провежда и часовете по самоподготовка създаде условия за приключване процеса на ограмотяване с два месеца по – рано. Трябва да отчетем,  предвид независещи обективни обстоятелства  / напр. отсъствия по болест на учениците/, този етап трябва да продължи до края на месец януари.

         2.2.  Целодневното обучение и  възможността на класния ръководител  и преподавателите по чужд език да водят и часовете по самоподготовка и занимания по интереси дават по-голяма свобода на действие и използване на игрови похвати в ежедневната учебна дейност.

           2.3. Структуриране на учебния процес по блокове - български език със самоподготовка, математика със самоподготовка и френски и немски език със занимания по интереси дава възможност за повече индивидуална работа с учениците, имащи затруднения, както и с изявените в различни области.

 3. Провеждането на част от учебния процес извън училищната среда по предварително изготвен план и със съгласие на родителите, подпомага изграждането на екипа на класа в различна от учебната среда: Участие в Коледен базар.

 4. Създаване на образователна общност: Провеждане на Празник на буквите

  III. Учебно съдържание

 1. Творческите работилници и ателиета провокират различно и нестандартно мислене и желанието за личностна изява.  Организирането на ателиета за занимания по интереси на френски, немски език и изобразително изкуство също са в полза развиването на творческо мислене.

  2. Обогатяването на учебното съдържание с приказки, драматизации, кратки разкази и притчи дава възможност на децата да открият и по-лесно да достигнат до  общочовешките ценности и послания.

 IV. Ресурси

 1. Повишаване квалификацията на учителите: Преподавателският екип на първите класове (13 учители) имаше възможност да повиши квалификацията си в изключително ползотворни обучителни програми, които допринесоха за изграждане на умения у учителите за пълноценно и ползотворно общуване с учениците и родителите. Придобитият опит беше споделен с учителската колегия, като нашият екип горещо препоръчва всички да преминат през обучение за „Придобиване на коучинг умения в класната стая“.

2. Осигуряване на учебна техника: персонални служебни лаптопи, размножителна техника

 В заключение можем да кажем , че иновационният подход  в обучението на ученици от първи клас в 20. ИОУ „ Тодор Минков“ се развива успешно, създава условия за разкриване и развиване на потенциала в по-добра среда на обучение и пълноценно общуване между учител-ученик-родител.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps