Одит по ISO

На 12.04.2016 г. 20 ОУ”Тодор Минков” успешно защити Политиката по внедряването на интегрираната системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа. Основните принципи на управлението на качеството съгласно

БДС EN ISO 9000:2005 "Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник.",

БДС EN ISO 9001:2008 "Системи за управление на качеството. Изисквания",

БДС EN ISO 14001:2004 "Системи за управление на околната среда. Изисквания и указания за тяхното прилагане" и BS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания".

На 12.04.2016 г. 20 ОУ”Тодор Минков” успешно защити Политиката по внедряването на интегрираната системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа. Основните принципи на управлението на качеството съгласно

  • БДС EN ISO 9000:2005 "Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник.",
  • БДС EN ISO 9001:2008 "Системи за управление на качеството. Изисквания",
  • БДС EN ISO 14001:2004 "Системи за управление на околната среда. Изисквания и указания за тяхното прилагане" и BS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания".

С внедряването на Интегрирана система за управление (ИСУ), включваща управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасност и здраве при работа 20 ОУ "Тодор Минков" се ангажира да спазва основните принципи за управление на качеството – при управлението, делегиране на отговорности и правомощия на целия персонал на училището и увличането му в посока подобряване на качеството на обучение, а също и насоченост към осигуряване на безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда, както и да подобрява непрекъснато постиженията си в тази област.

- Преглед на документа

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps