РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ ПОДХОД Избрана

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ ПОДХОД

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ ПОДХОД 

В ПЪРВИ КЛАС ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

С приема на първи клас за учебната 2017/2018 година стартира реализиране на Иновативния подход за работа с ученици в 20.ИОУ “Тодор Минков“ – гр. София

 I. Подготовка:

 1. След приемане на учениците и утвърждаване на броя за френската и немските паралелки, в края на  месец юни се проведе обща родителска среща, на която бяха представени класните ръководители и преподавателите по френски и  немски език. Всеки учител имаше възможност да се яви на конкурс за класен ръководител и да защити „Програма за развитие на класа“ по дадени опорни точки.

 На родителската среща бяха създадени работни групи от родители със съдействието на Училищното настоятелство. Целта беше да се ангажират родителите за създаване на уютна и благоприятна среда за бъдещите ученици.

  Резултати:

 Четирите стаи на 1. клас бяха ремонтирани основно и обзаведени по подходящ начин от професионалисти в областта. Екип родители се ангажираха с организиране на тържественото посрещането на учениците на 15.09.2017 г. с изработване на фунии за немските паралелки и бонбони за френската, украса на стаите и други  дейности.

 II. Организация на образователната среда

 1. С „Голямото приключение“ стартира седмицата за адаптация на бъдещите първокласници – 11-14.09.2017 год.  За целта беше изработена специална програма, включваща занимания в различни направления: чужд език,  БЕЛ, математика, ФВС, Социален свят.

 В основата на програмата за адаптацията на бъдещите първокласници, водещи бяха приключението, забавлението и играта. Запознаването с правилата и нормите на поведение в училище, опознаването му, срещите с бъдещите съученици и учители става по естествен начин.

 През четирите дни, във всеки клас, във всеки час присъства и член от помощния екип на училището – психолог, ресурсен учител, логопед и педагогически съветник, които наблюдаваха емоционалното състояние на децата, провеждаха  бързо обследване за откриване на по-сериозни евентуални затруднения. Този екип бе  в помощ и при етапа за равномерно разпределение на децата по паралелки.

 В седмицата за адаптация на бъдещите първокласници, учителите опознаха бъдещите си ученици в неформални дейности и занимания по интереси  и беше проведен скрининг за  разкриване множеството интелигентности, определяне на индивидуалните канали за учене на всяко дете. Приложи се  нов начин за формиране на паралелките в първи клас.

Според резултатите от проведеното обследване  в първите три дни от тази седмица, на четвъртия ден, децата бяха  балансирано разпределени според техните наклонности, особености и интереси.

 Подготовката и реализирането на седмицата за адаптация на учениците от първи клас  бе  работа на целия екип от начални учители - бъдещи класни ръководители на първи клас, учители по немски и френски език, учители по физкултура и спорт, психолог, педагогически съветник, логопед и ресурсен учител, както и от Ръководството на 20. ИОУ „Тодор Минков”. Всеки член на този екип допринесе с идеи и творческа мисъл за успешното реализиране на иновацията.

 Резултати:

 Провеждането на седмица за адаптация спомага по интересен, безболезнен и забавен начин да се извърши преходът на отделяне от семейната среда в полза на социалната, за да приемат новата роля на ученик, а училището да е място за учене, но и за приключения.

Екипът, ангажиран с подготовката и провеждане на „Голямото приключение“ продължава да работи сплотено и в синхрон, което се отразява благоприятно върху децата и родителите

Разпределянето на децата на случаен принцип допринесе за изграждане на екипност на випуска.

В резултат на  тясното сътрудничество между преподавателския екип и психолог, педагогически съветник, логопед и ресурсен учител, родителите и децата търсят адекватно помощ от специалистите.

 Препоръки:

 Техническата подготовка за провеждане на адаптационната седмица трябва да бъде подсигурена на по – ранен етап – първата седмица на юли.

 След приключване на етапа за адаптация са необходими най-малко два дни за обработка и обсъждане на резултатите и наблюденията, разпределяне на децата по паралелки/преди родителската среща/.

 2. Въвеждане на целодневно обучение с двама учители и структуриране на учебния процес по блокове

         2.1. Възможността на класния ръководител да провежда и часовете по самоподготовка създаде условия за приключване процеса на ограмотяване с два месеца по – рано. Трябва да отчетем,  предвид независещи обективни обстоятелства  / напр. отсъствия по болест на учениците/, този етап трябва да продължи до края на месец януари.

         2.2.  Целодневното обучение и  възможността на класния ръководител  и преподавателите по чужд език да водят и часовете по самоподготовка и занимания по интереси дават по-голяма свобода на действие и използване на игрови похвати в ежедневната учебна дейност.

           2.3. Структуриране на учебния процес по блокове - български език със самоподготовка, математика със самоподготовка и френски и немски език със занимания по интереси дава възможност за повече индивидуална работа с учениците, имащи затруднения, както и с изявените в различни области.

 3. Провеждането на част от учебния процес извън училищната среда по предварително изготвен план и със съгласие на родителите, подпомага изграждането на екипа на класа в различна от учебната среда: Участие в Коледен базар.

 4. Създаване на образователна общност: Провеждане на Празник на буквите

  III. Учебно съдържание

 1. Творческите работилници и ателиета провокират различно и нестандартно мислене и желанието за личностна изява.  Организирането на ателиета за занимания по интереси на френски, немски език и изобразително изкуство също са в полза развиването на творческо мислене.

  2. Обогатяването на учебното съдържание с приказки, драматизации, кратки разкази и притчи дава възможност на децата да открият и по-лесно да достигнат до  общочовешките ценности и послания.

 IV. Ресурси

 1. Повишаване квалификацията на учителите: Преподавателският екип на първите класове (13 учители) имаше възможност да повиши квалификацията си в изключително ползотворни обучителни програми, които допринесоха за изграждане на умения у учителите за пълноценно и ползотворно общуване с учениците и родителите. Придобитият опит беше споделен с учителската колегия, като нашият екип горещо препоръчва всички да преминат през обучение за „Придобиване на коучинг умения в класната стая“.

2. Осигуряване на учебна техника: персонални служебни лаптопи, размножителна техника

 В заключение можем да кажем , че иновационният подход  в обучението на ученици от първи клас в 20. ИОУ „ Тодор Минков“ се развива успешно, създава условия за разкриване и развиване на потенциала в по-добра среда на обучение и пълноценно общуване между учител-ученик-родител.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps