Нашите успехи

Отлични постижения по проекта за иновация

20. ИОУ "Тодор Минков" е вписано в Списъка на иновативните училища за учебната 2018/2019 г. под № 151 след извършен мониторинг на 19.06. 2018 г.

След едногодишна успешна работа продължаваме да изпълняваме задачите, заложени в 4-годишния иновативен проект. Неговата цел е промяна в управлението, организацията и образователната среда, за да мотивираме учениците в тяхното развитие и да ги провокираме да проявят инициативност, въображение, творчество.

 

Продължава...

РЕЗУЛТАТИ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА НИВО А2 JUNIOR

 Поздравяваме учениците от 20. ИОУ и г-жа Емилия Коцева с отлично положените изпити за сертификатно ниво DELF JUNIOR за подрастващи от 12 до 18 години! 

РЕЗУЛТАТИ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА НИВО А2  JUNIOR 

1. Наталия Атанасова Добрева 

98,00

2. Боряна Добринова Савчева

98,00

3. Мария Цветомирова Александрова

90,00

4. Александър Гергин Александров

87,00

5 .Ванеса Никодимова Йорданова

84,50

6. Росица Иванова Айдарова

74,00

7. Илия Ивов Илиев

73,50

8. Елена Даниел Павлова

67,50

9. Елиза Вахрам Аттуян

67,00

10. Деян Деянов Донков

63,50

11. Димитър Ивайлов Мазнев

52,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължава...

СРЕБРО ОТ МЕЖДУНАРОДНА МАТЕМАТИЧЕСКА ОЛИМПИДА В ТАЙЛАНД

 Ученикът от 1. в клас Атанас Темелков Мирчев спечели сребърно отличие от участието си в Международната математическа олимпиада в Тайланд!

Продължава...

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ ПОДХОД

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ ПОДХОД 

В ПЪРВИ КЛАС ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

С приема на първи клас за учебната 2017/2018 година стартира реализиране на Иновативния подход за работа с ученици в 20.ИОУ “Тодор Минков“ – гр. София

 I. Подготовка:

 1. След приемане на учениците и утвърждаване на броя за френската и немските паралелки, в края на  месец юни се проведе обща родителска среща, на която бяха представени класните ръководители и преподавателите по френски и  немски език. Всеки учител имаше възможност да се яви на конкурс за класен ръководител и да защити „Програма за развитие на класа“ по дадени опорни точки.

 На родителската среща бяха създадени работни групи от родители със съдействието на Училищното настоятелство. Целта беше да се ангажират родителите за създаване на уютна и благоприятна среда за бъдещите ученици.

  Резултати:

 Четирите стаи на 1. клас бяха ремонтирани основно и обзаведени по подходящ начин от професионалисти в областта. Екип родители се ангажираха с организиране на тържественото посрещането на учениците на 15.09.2017 г. с изработване на фунии за немските паралелки и бонбони за френската, украса на стаите и други  дейности.

 II. Организация на образователната среда

 1. С „Голямото приключение“ стартира седмицата за адаптация на бъдещите първокласници – 11-14.09.2017 год.  За целта беше изработена специална програма, включваща занимания в различни направления: чужд език,  БЕЛ, математика, ФВС, Социален свят.

 В основата на програмата за адаптацията на бъдещите първокласници, водещи бяха приключението, забавлението и играта. Запознаването с правилата и нормите на поведение в училище, опознаването му, срещите с бъдещите съученици и учители става по естествен начин.

 През четирите дни, във всеки клас, във всеки час присъства и член от помощния екип на училището – психолог, ресурсен учител, логопед и педагогически съветник, които наблюдаваха емоционалното състояние на децата, провеждаха  бързо обследване за откриване на по-сериозни евентуални затруднения. Този екип бе  в помощ и при етапа за равномерно разпределение на децата по паралелки.

 В седмицата за адаптация на бъдещите първокласници, учителите опознаха бъдещите си ученици в неформални дейности и занимания по интереси  и беше проведен скрининг за  разкриване множеството интелигентности, определяне на индивидуалните канали за учене на всяко дете. Приложи се  нов начин за формиране на паралелките в първи клас.

Според резултатите от проведеното обследване  в първите три дни от тази седмица, на четвъртия ден, децата бяха  балансирано разпределени според техните наклонности, особености и интереси.

 Подготовката и реализирането на седмицата за адаптация на учениците от първи клас  бе  работа на целия екип от начални учители - бъдещи класни ръководители на първи клас, учители по немски и френски език, учители по физкултура и спорт, психолог, педагогически съветник, логопед и ресурсен учител, както и от Ръководството на 20. ИОУ „Тодор Минков”. Всеки член на този екип допринесе с идеи и творческа мисъл за успешното реализиране на иновацията.

 Резултати:

 Провеждането на седмица за адаптация спомага по интересен, безболезнен и забавен начин да се извърши преходът на отделяне от семейната среда в полза на социалната, за да приемат новата роля на ученик, а училището да е място за учене, но и за приключения.

Екипът, ангажиран с подготовката и провеждане на „Голямото приключение“ продължава да работи сплотено и в синхрон, което се отразява благоприятно върху децата и родителите

Разпределянето на децата на случаен принцип допринесе за изграждане на екипност на випуска.

В резултат на  тясното сътрудничество между преподавателския екип и психолог, педагогически съветник, логопед и ресурсен учител, родителите и децата търсят адекватно помощ от специалистите.

 Препоръки:

 Техническата подготовка за провеждане на адаптационната седмица трябва да бъде подсигурена на по – ранен етап – първата седмица на юли.

 След приключване на етапа за адаптация са необходими най-малко два дни за обработка и обсъждане на резултатите и наблюденията, разпределяне на децата по паралелки/преди родителската среща/.

 2. Въвеждане на целодневно обучение с двама учители и структуриране на учебния процес по блокове

         2.1. Възможността на класния ръководител да провежда и часовете по самоподготовка създаде условия за приключване процеса на ограмотяване с два месеца по – рано. Трябва да отчетем,  предвид независещи обективни обстоятелства  / напр. отсъствия по болест на учениците/, този етап трябва да продължи до края на месец януари.

         2.2.  Целодневното обучение и  възможността на класния ръководител  и преподавателите по чужд език да водят и часовете по самоподготовка и занимания по интереси дават по-голяма свобода на действие и използване на игрови похвати в ежедневната учебна дейност.

           2.3. Структуриране на учебния процес по блокове - български език със самоподготовка, математика със самоподготовка и френски и немски език със занимания по интереси дава възможност за повече индивидуална работа с учениците, имащи затруднения, както и с изявените в различни области.

 3. Провеждането на част от учебния процес извън училищната среда по предварително изготвен план и със съгласие на родителите, подпомага изграждането на екипа на класа в различна от учебната среда: Участие в Коледен базар.

 4. Създаване на образователна общност: Провеждане на Празник на буквите

  III. Учебно съдържание

 1. Творческите работилници и ателиета провокират различно и нестандартно мислене и желанието за личностна изява.  Организирането на ателиета за занимания по интереси на френски, немски език и изобразително изкуство също са в полза развиването на творческо мислене.

  2. Обогатяването на учебното съдържание с приказки, драматизации, кратки разкази и притчи дава възможност на децата да открият и по-лесно да достигнат до  общочовешките ценности и послания.

 IV. Ресурси

 1. Повишаване квалификацията на учителите: Преподавателският екип на първите класове (13 учители) имаше възможност да повиши квалификацията си в изключително ползотворни обучителни програми, които допринесоха за изграждане на умения у учителите за пълноценно и ползотворно общуване с учениците и родителите. Придобитият опит беше споделен с учителската колегия, като нашият екип горещо препоръчва всички да преминат през обучение за „Придобиване на коучинг умения в класната стая“.

2. Осигуряване на учебна техника: персонални служебни лаптопи, размножителна техника

 В заключение можем да кажем , че иновационният подход  в обучението на ученици от първи клас в 20. ИОУ „ Тодор Минков“ се развива успешно, създава условия за разкриване и развиване на потенциала в по-добра среда на обучение и пълноценно общуване между учител-ученик-родител.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължава...

Лекоатлетически звезди греят в 20. ИОУ "Тодор Минков"

Куп медали спечелиха възпитаниците на 20. ИОУ "Тодор Минков" на традиционния турнир за ученици „Лекоатлетически звезди на София”, който тази година се проведе на 29. септември в спортната база на НСА ”В. Левски”. Над 30 наши момичета и момчета от начален и прогимназиален курс, ръководени от преподавателките си по физическо възпитание и спорт Силвия Киневска и Вяра Петрова, се състезаваха със свои връстници от всички столични училища под мотото "Създай талант, открий звезда". С борбен дух, спортен хъс и отлични умения в леката атлетика те извоюваха за славата на 20. ИОУ общо 28 отличия - 10 златни медала, 10 сребърни и 8 бронзови.

Сред най-успешните са:

Иван Иванов Манджуков от 6в клас

Андреа Гошева Гинчева от 7д клас

Дея Владимирова Христова 7а клас

Йоан Филип Звонимиров Чавов от 6в клас

Дария Захариева Хаджийска от 7в клас 

Христо Ивайлов Анастасов от 5а клас

Мартин Георгиев от 4а клас

Валентин Костадинов Костадинов от 6в клас

Яна Златиславова Ивкова от 7д клас  

Мая Радославова Ангелова от 7а клас

Яна Иванова Чакалова от 6д клас

Иван Василев от 4б клас

Соня Георгиева Янкова от 5в клас

Лора Георгиева Янкова от 5д клас

 

Браво, деца! Гордеем се с вас!

 

Продължава...

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 20. ОУ НА ВЪНШНИТЕ ОЦЕНЯВАНИЯ

С гордост споделяме резултатите на учениците от 20. ОУ "Тодор Минков", завършващи начален етап и основно образование през 2017 г. - комплексно 4. място в София от общинските училища. 

Резултати 4. клас Национално външно оценяване за учебната 2016/2017 г.

 

Брой ученици 122

Максимален брой

 точки - 20

Български език и литература

18,30

Математика

17,50

Човек и природа

18,37

Човек и общество

17,07

Среден брой точки за училището

17,81

Продължава...

20. ОУ Тодор Минков е предложено за включване в списъка на иновативните училища

 

МОН ПРЕДЛАГА 185 УЧИЛИЩА ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ ЗА ИНОВАТИВНИ

 

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага 185 училища да получат статут на иновативни. Те ще бъдат включени в списъка на иновативните училища в България след одобрение от Министерския съвет.

207 проекта на 202 училища постъпиха в МОН и бяха разгледани от Комисия за иновативните училища. В нея участваха психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област, личности с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите.

От одобрените 185  учебни заведения  9 са начални училища, 73 са основни, 51 - средни, 30 са профилирани гимназии, 21 - професионални гимназии и един колеж. 22 от училищата в списъка са държавни, 130 са общински, а другите 33 - частни. Те са заявили, че ще постигнат подобряване на качеството на образованието чрез различни иновации. 46 от училищата ще разработят и въведат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението. Други 51 ще организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната си среда. 88 училища ще използват нови методи на преподаване, а останалите 14 ще разработят по нов начин учебното съдържание, учебните програми и учебните си планове.

Описаните иновативни процеси в проектите ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището. За всяка учебна година са описани етапите на напредък и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците. 

Проектните предложения на седем от училищата не бяха одобрени от Комисията заради недостатъчно ясна и конкретна цел, липса на възможност за проследяване на въздействието от иновативния процес и иновацията върху качеството на образованието, както и за измеримост на очакваните резултати. Други девет не бяха оценени заради несъответствие с държавните образователни стандарти. Един от проектите не успя да събере необходимия брой точки и няма да бъде вписан в списъка на иновативните училища.

Проектът на Решение и Списъкът на иновативните училища в Република България са публикувани на страницата на МОН, в раздел „Проекти на документи“ и в Портала за обществено обсъждане.

 

Продължава...

7 градски шампиона, 8 сребърни и 5 бронзови медали

На 27 и 28.04.2017г. ученици от  20. ОУ „Тодор Минков” участваха в градското първенство по лека атлетика.  Техен учител и треньор е  старши учител по физическо възпитание и спорт, кандидат – майстор на спорта, Силвия Киневска. 

 

 Състав на отборите:

·         момичета    

Камелия Красен Скринска- 7.в клас

Мартина Aнгелова Петрова-7. г клас

Андреа  Гошева Гинчева- 6. д клас

 Мая Радославова Ангелова – 6.а клас

Дария Захариева Хаджийска- 6. в клас

Анета Пламенова Вълчева- 6. д клас

 Ева Валентинова Павлова- 5. в клас

Лара Завед Фазли- 5. г клас

·        

 момчета

Владислав Светлинов  Хайдърски- 7. г клас

Петър Иванов Петков – 7. г клас

Николай   Христомиров Славов- 7. б клас

Борис  Василев Христов  - 7. а клас

Иван Иванов  Манджуков- 5. в клас

Йоан Филип Звонимиров Чавов-5. в клас

 Учениците на 20. училище имат общо 7 градски шампиона, 8 сребърни и 5 бронзови медали.   

 Златни медали печелят:

·         Петър Петков и Мартина Петрова на 100 метра гладко бягане;

·          Владислав Хайдърски на скок дължина;  

·          Йоан Чавов, Борис Христов, Иван Манджуков и Петър Петков- щафета  4х100м.

 

   Сребърни медали печелят:

·         Камелия Скринска на 400 метра гладко бягане;

·          Андреа Гинчева на скок височина;

·         Мая Ангелова, Андреа Гинчева, Камелия Скринска и Мартина Петрова- щафета 4х100м.

 Бронзови медали печелят:

·         Иван Манджуков на 400 метра гладко бягане;

·          Петър Петков на скок дължина;

·          Мая Ангелова на скок височина.


 

Отборът на момичетата е градски шампион на София, а отборът на момчетата е на трето място.

Отборът на момичетата се класира на Републиканско първенство, което ще се проведе  в град Сливен.  

Продължава...

Съюзът на математиците връчи награда на 20. ОУ „Тодор Минков”

   На 14.12.2016 г. Съюзът на математиците връчи награда на 20. ОУ "Тодор Минков"- златна купа за представяне на Софийски математически турнир.

 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps