ОДОБРЕН ПРОЕКТ "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ" Избрана

ОДОБРЕН ПРОЕКТ "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ"

20. ИОУ "Т. Минков" спечели проект "Обичам природата - и аз участвам" по Национална кампания "За чиста околна среда 2018.  По проекта ще бъдат обхванати 825 ученици от 20 ИОУ „Тодор Минков“, които ще бъдат ангажирани с конкретни дейности за повишаване на екологичната култура и навлизане в съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда, в образователния и възпитателния процес на учениците.  Учениците самостоятелно ще извършват дейностите по прекопаване, засаждане, поливане и отглеждане на растенията.  Ангажираността на учениците в тези дейности ще се отрази благоприятно върху психичното, емоционалното и физическото състояние. Всички тези дейности ще се извършват по време на активния отдих (за учениците от начален етап) и в учебните часове по Човекът и природата и Биология и здравно образование (за учениците от прогимназиален етап)С обособения кът учениците ще получат едно добро място за наблюдения, опити и практически занимания в часовете по Човекът и природата, Биология и здравно образование, както и ще могат да се запознаят с многообразието на растителния свят. Ще се изгради и възпита екологично отношение у подрастващите ученици за опазване и грижа за околната среда и спортните съоръжения. Ще си развие положително отношение към заобикалящата ги природа и гражданско самосъзнание за опазване на околната среда.

Най-новите съвременни тенденции в образователната система дават предимство на активното учене чрез опита в неформалната обстановка. С излизане от рамките на традиционния учебен час се дава възможност и свобода на учениците да бъдат активни участници в учебния процес, да търсят и намират решения, да творят. Включването на природната среда като елемент на образователната дава предимство на наблюдението и експеримента пред теоретичното обяснение на факти и явления в природата.  

Проектът е на обща стойност: 4933,96 лв. и е със срок 6 месеца - от м. май до м. октомври 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps