Михаил Михов

Уеб сайт::

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА на 20. Иновативно ОУ с чуждоезиково обучение по немски и френски език „Тодор Минков“

 


 

ЧАСТ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

ГЛАВА ПЪРВА

УСТРОЙСТВО И СТАТУТ

 

Чл.1. (1) Този правилник урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на 20. Иновативно ОУ с чуждоезиково обучение по немски и френски език „Тодор Минков“.

(2) Правилникът се прилага за цялата училищна общност – участниците в образователния процес. Участниците в образователния процес са учениците, учителите, директорът, както и другите педагогически специалисти, родителите и институциите, с които си партнира училището

Чл.2. С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на основните цели и задачи на обучение, възпитание и социализация в училището, произтичащи от ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му. ПУДУ се променя през годината при необходимост и при промени в нормативната база.

Чл. 3. 20.Иновативно ОУ е юридическо лице  по смисъла на чл.29 ал.(1) от ЗПУО, на бюджетна издръжка съгласно ЗДБРБ и е третостепенен разпоредител с бюджетни кредити към община София - град.

 

Чл. 4. Училището има:

1. наименование – 20. Иновативно ОУ с чуждоезиково обучение по немски и френски език „Тодор Минков“.;

2. седалище: гр. София;

3. адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I” № 27.

4. обикновен печат с името на училището;

5. печат с изображение на държавния герб, който се полага върху следните документи:

-      свидетелство за основно образование;

-      удостоверение за валидиране на компетентности за основна степен на образование и върху техните дубликати;

6. банкова сметка;

7. номер и шифър по Булстат;

8. E-mail;

9. сайт;

10. емблема.

Чл.5. (1) 20. Иновативно ОУ с чуждоезиково обучение по немски и френски език „Тодор Минков“ осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с Чл.28 ал. (1) ЗПУО, като:

1. Определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;

2. Урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му;

3. Избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование;

4. Определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци:

5. Участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.

(2) Автономията на училището включва и правото на училището да определя и самостоятелно да избира и съставя свои учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО.

1. разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;

2. организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда;

3. използват нови методи на преподаване;

4. разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Чл.6. (1 ) Училищни символи са:

- лого на училището

- знаме на училището

- печат на училището

- барелеф на патрона на училището

- ученическо униформено облекло

(2) Учениците от училището носят униформа зимен и летен вариант: синя блуза, жълт пуловер, с емблемата на училището, фишу/ вратовръзка, тъмносив суитшърт.

Чл.7. (1) Според степента на образованието училището е основно училище с дневна форма на организация.

(2) Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII клас включително:

1.начален етап – от I до IV клас включително;

2.прогимназиален етап – от V до VII клас включително;

 

 Пълният текст в прикачения файл

 

 

Бюджет 2017 - м. септември

 В изпълнение на  писмо  изх. №  РУ01-7520/07.04.2017 г. на началника на РУО – София-град  и прилагането на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование,  предоставям тримесечно на обществения съвет, на общото събрание на работниците и служителите и на настоятелството, информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището -  в прикачения файл

 

Осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I - VII клас за 2016/2017 учебна година

Седмично меню

  • Супа
  • Спагети
  • Салата
  • Пиле

От тук можете да изтеглите актуалното седмично меню


Информация за потенциалните алергени

1. Зърнени култури,съдържащи глутен, а именно пшеница, ръж, ечемик, овес, спелта (вид пшеница), камут (вид едра твърда пшеница) или техни хибридни сортове, както и продукти от тях, с изключение на:

а) глюкозен сироп на пшеничена основа, включително декстроза;

б) малтодесктрини на пшеничена основа;

в) глюкозен сироп на ечемичена основа;

г) зърнени култури, използвани за производство на алкохолни дестилати, включително етилов алкохол от селскостопански произход.

2. Ракообразни и продукти от тях.

3. Яйца и продукти от тях.

4. Риба и рибни продукти с изключение на:

а) рибен желатин, използван като носител на витамини или каротиноидни заготовки;

б) рибен желатин или рибен клей, използван като подобряващ агент в бира и вино.

5. Фъстъци и продукти от тях.

6. Соя и соеви продукти с изключение на:

а) напълно рафинирани соево масло и мазнина;

б) натурални смесени токофероли (Е306), натурален D-алфа токоферол, натурален D-алфа токоферолацетат, натурален D-алфа токоферолсукцинат от соеви източници.

в) фитостероли и фитостеролови естери от растителни масла, получени от соеви източници;

г) растителен станолов естер, произведен от стероли на растителни масла от източници.

7. Мляко и млечни продукти (включително лактоза) с изключение на:

а) суроватка, използвана за производство на алкохолни дестилати, включително етилов алкохол от селскостопански произход;

б) лактитол.

8. Ядки, а именно, бадеми (Amygdalus communis L), лешници (Coryluus avellana), орехи (Juglans regia), кашу (Anacardium occidentale), пеканови ядки (Carya illinoiesis Wangenin) (K. Koch), бразилски орехи(Bert holletia excelsa), шамфастък ( Pistacia vera), орехи макадамия или орехи Куинсленд (Macadamia ternifolia) и продукти от тях с изключение на ядки, използвани за производство на алкохолни дестилати, включително етилов алкохол от селскостопански произход.

9. Целина и продукти от нея.

10. Синап и продукти от него.

11. Сусамово семе и продукти от него.

12. Серен диоксид и сулфити с концентрация над 10 mg/litre, изразени под формата на общ SO2, който следва да се изчисли за продуктите, предлагани готови за консумация или върнати към първоначално състояние съгласно указанията на производителя.

13. Лупина и продукти от нея.

14. Мекотели и продукти от тях.

Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps