ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО Избрана

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство 20 Основно училище Тодор Минков”, град София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Сдружението на 07.03.2018г. от 18.00 часа, в град София, ул.”Княз Борис Г’№ 27, физкултурен салон на 20 ОУ Тодор Минков, със следния дневен ред:

 

1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет и на Сдружението за 2017г.

 

2. Приемане на Нов устав на Сдружението.

 

3. Обсъждане и приемане на план за дейността на сдружението за 2018г;

 

4. Разни.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, в 19.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

Всички материали по въпросите от дневния ред са на разположение на всички членове на сдружението на адреса, на който ще се проведе общото събрание

 

(деловодство на 20 Основно училище).

 

 

 

За Управителен съвет на Сдружение -"Училищно настоятелство 20 Основно училище Тодор Минков”

 

Председател на сдружението:

 

 

 

Гаврил Г. Димитров

 

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps