20 ОУ "Тодор Минков"

Уеб сайт::

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ 2016/2017 год. - ІІ СРОК

ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

І  КЛАС                                                         

II КЛАС                                                          

III. В КЛАС

1 ЧАС          8:15 -  8:50                                        

1 ЧАС  8:15 – 8:50                                                   

1 ЧАС    7:50  -  8: 30

2 ЧАС          9:00 -  9:35                                        

2 ЧАС 9:00 – 9:35

2 ЧАС    8:35 -   9: 15

3 ЧАС     9:45 - 10:20                                   

3 ЧАС 9:45 – 10:20                                       

3 ЧАС    9:35 - 10: 15

4 ЧАС   10:40 - 11:15   

                            

4 ЧАС 10:40 – 11:15                                      

4 ЧАС  10: 25 -11: 05

5 ЧАС   11:25 - 12:00                                    

5 ЧАС 11: 25 – 12:00                                      

5 ЧАС  11:15 - 11: 55

Активен Отдих             12:00 - 13:15               

АО              12.00 – 13.30                                  

6 ЧАС  12:05 - 12: 45

 СП     13:15 - 13:50

СП  1час     13.30 – 14.05                               

АО 12:45 – 13.30                         

 СП     14. 00 – 14.35   

СП  2час     14. 15 – 14.50                               

ЗП   13.30 – 14.10                       

 ЗИ      14:55- 16:15      

ЗИ              15.10  – 16.30                                  

СП  14. 25 – 15.05                               

 

 

СП  15.10  – 16.50                                  

Наталия Михалевска, МОН: Иновативните училища ще носят печата на промяната в българското образование

Наталия Михалевска МОН, в интервю за предаването „Всички в час“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Как върви кандидатстването на училищата, които искат да придобият статут на иновативни – възможност, която се появи с влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно образование? Ще стигне ли времето за директорите и какво ще се промени за училищата, които ще бъдат обявени за иновативни в следващите четири години? Въпросите ще отправим към Наталия Михалевска - Министерството на образованието и науката (МОН). Г-жо Михалевска, допреди седмица интересът към възможността част от училищата у нас да придобият статут на иновативни бе слаб. Засилва ли се вече той с оглед наближаващия краен срок, който е 31 януари?
Наталия Михалевска: Да, непрекъснато пристигат все нови и нови училищни проекти с иновации, много запитвания във връзка с технически въпроси по отношение на попълването на формуляри, съдържателни въпроси за това до каква степен могат да бъдат свободни в описанията на иновациите. На мен ми се иска първо да кажа, че в комисията, която е към министъра на образованието и науката, за организиране на тази дейност и оценяване на проектите, както и за мониторинг, имаме мисъл за това, че училищата, които имат проекти за иновации, са училища, които имат мисъл, грижа и възможност да се грижат за децата си така, че след 10-20 години тези деца да се чувстват социализирани и успешни. В този смисъл всичко, което се описва в училищните проекти, е свързано със стремежа за адекватност между потребностите на децата и това, което може да предостави училището, за да бъде полезно. Т.е. да се стимулира интеракцията между учителите и учениците, да се премахне стресът до голяма степен от образователната работа в училище и от друга страна, в българското училище да има стремеж към реални, истински знания, а не към оценки. Считаме, че тази реформа в Закона за предучилищното и училищно образование – възможността училищата да имат статут на иновативни – е много дълбока и е свързана с тяхната свобода, с тяхното въображение и стремежа им наистина да подготвят учениците за бъдещето. Затова ги наричаме и „училища на бъдещето“. А пък самата комисия е съставена от представители на неправителствени организации и други лица, които не са чиновници в министерствата, а целият им жизнен път и опит е свързан с образованието и имат широк поглед върху това. Надявам се и проектите да бъдат обективно оценени от комисията към министъра, която оглавявам.
Водещ: Как по-точно ще оценявате дали нещо, предложено от училищата, наистина представлява образователна иновация? Нека бъдем малко по-конкретни за критериите, по които ще работи комисията.
Наталия Михалевска: Това е много важен въпрос, защото в крайна сметка всяко училище има относителната свобода, всеки учител също, да преподава по различни методи, да прилага различни педагогически прийоми. Тук става въпрос за целенасочена, планирана и контролирана промяна за решаване на организационни и съдържателни проблеми или въпроси в образованието. Първо, училището трябва да прецени какъв е проблемът или въпросът, който иска да реши чрез тази иновация. Ако за едно училище това е стремежът към по-висок обхват на учениците и по-редовното им посещение в училище в пети клас, за други училища това ще бъдат по-високите постижения по чужди езици, които трябва да постигнат, или по-високите постижения по математика. Т.е. трябва да има много ясна цел на мотивацията, след което тя трябва да бъде със стъпки за четири години, с обективно измерими показатели. В проектите трябва ясно да ни кажат какво ще постигнат чрез иновативните методи, които предлагат – например 30% по-висока посещаемост в пети клас на учениците по български език и литература след първата година, 50% след втората година или по-висока успеваемост по математика или по-висока степен на удовлетвореност на учениците чрез постигане на по-висока мотивация за учене. Това може да стане и чрез извънкласни форми, може да стане даже чрез различно учебно съдържание, различни учебни програми и учебни предмети, които училищата могат да въвеждат от осми до девети клас. Могат да бъдат интегрирани учебни предмети като например „Музика и изобразително изкуство“. Може да има обща програма и това да се казва „Програма по изкуствознание“. Възможно е да се прилагат информационни и други методи и новости – не само в обучението, но и в управлението на училището, в промяната на учебната среда, което за нас е много важно, защото тя ни се струва твърде остаряла, твърде традиционна и нестимулираща децата. Иска ни се училищата да бъдат по-смели в тези си идеи по отношение на промяната както на обучението и управлението, така и на учебната среда. Т.е. моделът на иновативните училища и възможностите са такива, че цялото училище може да бъде иновативно, във всичките му елементи. Могат да бъдат обхванати деца от един клас, от един випуск или всички деца в училището и това не е пречка. Напротив. Важно е да ни кажат и как добрите практики ще бъдат мултиплицирани. Ако иновативните методи се прилагат в една паралелка, дали биха могли например да се прилагат и в други такива или в други училища. Много е важно сега, в процеса на кандидатстване, те да проучат чуждия опит, да направят изследвания на научните постижения в тази сфера и да ни докажат, че са ефективни методите, които искат да прилагат и някъде се прилагат успешно. Иновативното училище има много възможности, много перспективи и наистина ще носи печата на промяната в българското образование.
Водещ: Това е чудесно обаче след като ще ги следите за толкова различни детайли по работата и по предложенията, които ще отправят до комисията, смятате ли, че срокът, който учителите и директорите имат, за да подготвят тези проектни предложения, е достатъчен и времето до 31 януари ще им стигне, за да направят наистина добри предложения и да не бъдат отхвърлени при оценяването?
Наталия Михалевска: Постарали сме се да облекчим тяхната работа. Формулярът се попълва само онлайн до 31 януари, не минава през съгласуване през регионалните управления. Дали сме формуляри, които да попълват много лесно и бързо. Струва ми се, че училищата имат подготовка за това предварително, просто сега е моментът да опишат и да систематизират това, което правят и имат намерение да развиват. Също така относно притеснението им за учениците, които ще бъдат приети в първи, пети и осми клас през следващата година, и сега не могат да дадат декларация за съгласие на родителите – те трябва да знаят, че по решение на Обществения съвет в училищата могат да бъдат включени в тези иновации чрез декларация, която сме направили. Т.е. постарали сме се да облекчим тяхната работа, като – разбира се – най-вече даваме непрекъснато консултации по въпросите, които ги вълнуват.
Водещ: А като давате консултации, възникват ли по време на тези справки и изясняване на неяснотите и въпроси, свързани именно с декларациите от родителите, които да декларират съгласието си, че нямат нищо против детето им да учи по модела, който училището ще предложи или пък по нова програма с нови методи? Има ли информация за забавяне или за пречки, които възникват именно заради искането родителите също да са съгласни децата им да бъдат част от подобна иновативна структура?
Наталия Михалевска: Принципно всички в комисията смятаме, че е много важно родителите да са съгласни, да са участници – не съгласни, а по-скоро съпричастни към това, което ще се случва в училището. Затова нямаме индикации, че те имат проблеми с попълването на декларацията, по-скоро технически с прикачването им. Като сега във формуляра е възможно директорът само да ни отбележи, че има декларации на родителите, а те да бъдат проверявани на място. Т.е. не е нужно да бъдат прикрепени към самия формуляр декларациите на хилядите деца, които ще бъдат обхванати в иновативните практики.
Водещ: Една от целите ви в министерството е създаването на мрежа от иновативни училища. Как трябва да функционира тя?
Наталия Михалевска: Мрежата от иновативни училища вероятно ще започне да се създава след първата, след втората година, когато направим мониторинг и оценка, анализ на това, което се случва в училищата. Но основният принцип ще бъде да се мултиплицират добрият опит и успешните практики в подобни училища, които имат едни и същи проблеми за решаване, но същевременно имат и едни и същи характеристики. Всъщност комисията към министъра на образованието ще препоръчва да се прилагат подобни практики, учебната среда да се променя, за да се постигат по-високи образователни постижения в повече училища.
Водещ: Но това в перспектива, да кажем след година-две, когато вече има и малко повече информация?
Наталия Михалевска: Да.
Водещ: Да се върнем отново на срока 31 януари. От кандидатите до момента можете ли да ни кажете какви са училищата с амбиция да станат иновативни – частни ли са повечето, държавни или общински? Повече гимназии ли има или пък повече начални учебни заведения?
Наталия Михалевска: Има много голямо разнообразие, но 50% от тях, може би малко над 50%, са частните училища.
Водещ: Как си обяснявате този процент?
Наталия Михалевска: Частните училища и досега бяха по-свободни в прилагането на методите, прийомите и средата, в която правят самото обучение, и смятам, че бяха по-готови с формулирането на проблема, който решават, и описанието на самата иновация. Затова години наред сме се старали да пренасяме добри практики от частните училища в държавните и общинските, така че да засилваме мотивацията на децата за учене. Сега може би е дошъл моментът и ще имаме възможност да мултиплицираме опита, който имат частните училища в страната. Добре е да напомним, че всички общински, държавни училища, както и Американският колеж в София имат право да кандидатстват. Няма ограничение във вида на училищата, които кандидатстват, включително и тези, които са към културата, училищата по спорт и т.н.
Водещ: Казахте, че сред основните ви цели е иновативното училище да носи свобода и на учителите, и на учениците, и на родителите, които – естествено – също са съпричастни към образователния процес на децата си. Казваме също, че съдържателната промяна в българското образование може да дойде именно чрез иновативни методи и на преподаване, и чрез нови предмети, но според Вас коя е иновацията, от която се нуждаят всички училища у нас, а не само тези, които ще получат статута на иновативни?
Наталия Михалевска: Иновациите са много и все пак елементите на адекватния диалог, какъвто е диалогът в училищната среда, се нуждаят и от добри, квалифицирани учители, и от мотивирани ученици, но и от среда, която да допринася за всичко това. Струва ми се, че всички иновации, които прилагат културата на непрекъснато усъвършенстване на образователните процеси в училище, са добре дошли. Те са чакани, желани, но и много необходими в българското училище. Най-важно е децата да се чувстват спокойни и да имат стремеж към знание, а не просто към оценка, да имат нужда от себеутвърждаване, да им е приятно да ходят на училище и да имат чувството, че там са разбрани, а не просто изпитвани, не просто притискани и не просто в слабата позиция на обучавани, защото в крайна сметка светът е отворен и голяма част от знанията могат да придобият по много други начини. Но да бъдеш разбран, да бъдеш обгрижен, да уважаваш учителя – това е сложен въпрос и аз вярвам, че иновациите, които ще бъдат описани, ще бъдат насочени към това.
Лора ТЪРКОЛЕВА

Иновация с випуските 1 и 5 клас от 20 ОУ за учебната 2017/2018г.

 

До  31 януари  2017 г. 20 ”ОУ Тодор Минков” ще подготви и подаде своята кандидатура в пилотната сесия за включване в националната мрежа от иновативни училища. Резултатите от иновацията ще допринесат за реализиране ВИЗИЯТА  на  училището:

 

Утвърждаване  на 20. училище като еталон за новаторска, мотивираща, креативна,   здравословна, позитивна среда за подкрепа и развитие потенциала на ученика посредством създаване на иновативна педагогическа технология, изградена върху максимално съобразяване с познавателните възможности и интересите на учениците и стремеж към развиване на тези възможности и интереси чрез обучението.               

Предлаганата иновация  в управлението, организацията, образователната среда, методите и съдържанието на обучението хармонично съчетава  традиция и новаторство в педагогическата и  когнитивната науки, съвременните теории за изграждане на личността,  организационната и възрастова психология и има ясна практическа насоченост за мотивиране и осмисляне на знанията и обучението като цяло, постигане на устойчиво високо ниво на качеството и ефективността на основното училищно образование.

 

ЦЕЛ на иновацията:

 

Повишаване ефективността и ефикасността от работата на училището,  развиване системите за управление, създаване различна учебна среда, реорганизация на съдържанието на учебния материал, мотивиране учениците и  учителите да се развиват, да бъдат гъвкави и креативни, поставяне фокуса върху детската индивидуалност, развитие на инициативността,въображението, творчеството на всяко дете, комуникацията, взаимодействието и синергията в процеса на обучение.  Постигане оптималното развиване на езиковата компетентност на немски или френски език, удостоверено със сертификат по език, съответстващ на ниво А2-В1,  създаване от всеки учител на собствен професионален стил, в който са съчетани хармонично най-силните му индивидуални черти с основните функции и задачи на професията, реализирано в  позитивна и демократична образователна среда, внушаваща усещане за общност гарантираща сигурност, здраве и развитие.

 

Основни стъпки в иновацията

Пилотният етап на Иновацията е с продължителност 4 години и ще обхване випуските 1 и 5 клас за учебната 2017/2018г.

Начален етап

·        Въвеждане на целодневно обучение с двама учители

·        Структуриране на учебния процес по блокове

·        Провеждане на част от учебния процес по чужд език извън училищната среда

·        Организиране в рамките на занимания по интереси  направление  култура, традиции и общество, в който влизат теми като: обща история и география, култура и традиции, екология и устойчиво развитие, значими личности, нови технологии, празници и обичаи

·        Обогатяване на учебното съдържание с приказки, драматизация и кратки разкази

·        Иновация по формата на обучение (4 кл):  проектно-базирано обучение,  ИКТ и компютърни упражнения, интерактивни уроци

·        Повишаване квалификацията на учителите, нови педагогически технологии

·        Създаване на лично портфолио на всеки ученик

Прогимназиален етап

1. Сформиране на групи ученици (от всички паралелки на випуска, изучаващи един език) по следните критерии:

·        Резултати от изпит за ниво на владеене  на езика в края на 4клас.

·        Оценка на индивидуалната насоченост на ученика ( хуманитарно-лингвистична или аналитично-математическа) според личното портфолио от начален етап.

·        Оценка на мотивацията и училищната активност на ученика

( поведение, старание, социални умения)

·        Въвеждане на нов предмет –  Странознание. Съдържанието по този предмет има за цел:

-         да промени статута на учебния предмет “чужд език“ в съзнанието на ученика, осъзнавайки необходимостта от него като средство за общуване в условията на съвременното общество

-         да разшири и обогати мирогледа на ученика, като го запознае с основни факти, събития и личности, свързани с чуждата страна, нейната география, история и традиции

-         да интегрирa  гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно- то образование в рамките на учебния предмет “чужд език“

 

2. Нови методи на обучение

·        Прилагане на програмата DSD-1(Deutsche Sprachdiplom) -първо ниво

·        Използване на облачни технологии за работа в клас и самостоятелна работа, индивидуализиране на учебния процес, създаване на дигитални урочни единици, използване на бази-данни от електронни ресурси

·        Периодични измервания на качеството и възможност за движение в групите според индивидуалните постижения.

 

 

 

Изпълнение на бюджета на 20 ОУ"Т.Минков към 31.12.2016г.

 

         

 

 

 

           

 

   

ИНФОРМАЦИЯ

     

 

               

 

Относно:

Изпълнение на бюджета на 20 ОУ"Т.Минков към 31.12.2016г.

 

               

 

 

В изпълнение на чл.53 от ПМС 380 от 29.12.2015г за изпълнението на

 

държавният бюджет на Република България за 2016г., Ви представям

 

 

обобщена информация за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие

 

на 2016г. на 20 ОУ "Т. Минков"

         

 

 

 

 С корекциите планът става 1421978 лв. държавна  дейност и 603 лв. местна дейност.

 

       

 

ПО ПРИХОДИ

   

 

               

 

Общо дейност 322 - 1 370 188 лв.

дейност 713- 2517 лв.,

дейност 389 - 48448 лв.

 

местна дейност 714- 603 лв

         

 

Преведени по отчет 1 421978 лв. и дейност 714- 603 лв.

   

 

       

 

 

ПО РАЗХОДИ

   

 

               

 

ОБЩ РАЗХОД:

   

1 420 533

 

 

 

 

               

 

ПАРАГРАФИ

& 01 и & 02

960 707

     

 

 

ПАРАГРАФ      & 05-

192 855

     

 

               

 

ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА

 

& 10- 254939 ЛВ

   

 

       

д.322

д.714

   

 

 

1

ХРАНА

 

38 315

 

 

 

 

 

2

УЧЕБНИЦИ

48 448

 

   

 

 

3

МАТЕРИАЛИ

34 300

 

   

 

 

4

ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

22 116

 

   

 

 

5

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

70 700

603

   

 

 

6

ТЕКУЩ РЕМОНТ

 

25 909

 

   

 

 

7

ЗАСТРАХОВКИ, М-ЛИ ЧОВЕК И ПРИРОДА, спорт

15151

 

   

 

       

 

д.322

     

 

ПРИДОБИВАНЕ ДМА

& 52

11 752

 

 

 

 

       

д.322

     

 

ПРИДОБИВАНЕ НДМ

& 53

280

 

 

 

 

               

 

 Изразходваните средства не надвишават планираните разходи.

 

 Към 31.12.2016г. училището няма неразплатени разходи и

просрочени задължения.

 

Преходният остатък е 1445 лв.

 
               

 

Изготвил:  Сн. Илиева счетоводител  20 ОУ "Т. Минков“

 

Директор : А. Андреева

     

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

                     

 

 

Прием в 20 ОУ на ученици в първи клас

Уважаеми родители,


Условията и критериите за прием в 20 ОУ ще излязат в сроковете, съгласно графика за дейностите по прием на ученици в 1. клас на РУО София-град. 
За настоящата година това е срокът 10.03.2017 г.

Автоматизираната система за прием на 20 ОУ не е активна, тъй като ще има промяна в критериите, съгласно Наредба на СО и решение на Педагогическия съвет на 20 ОУ.

Прием в 20 ОУ на ученици в 1. клас

Уважаеми родители,

                     Условията и критериите за прием в 20 ОУ ще излязат в сроковете, съгласно графика за дейностите по прием на ученици в 1. клас на РУО София-град. 

За настоящата година това е срокът 10.03.2017 г.

Автоматизираната система за прием на 20 ОУ не е активна, тъй като ще има промяна в критериите, съгласно Наредба на СО и решение на Педагогическия съвет на 20 ОУ.

Заявления за прием ще се подават от 10.04. 2017 до 19.05.2017 г.

ВРЕМЕТО НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО НЯМА ДА БЪДЕ КРИТЕРИЙ ЗА ПРИЕМ.

 

Директор Анелия Андреева

11 януари (сряда) ще бъде неучебен ден за училищата на територията на Столична община

11 януари (сряда) ще бъде неучебен ден. Според изискванията на Столичната регионална здравна инспекция за провеждане на учебен процес в училищата е нужно температурата в стаите да бъде над 18 градуса. Замерванията продължават и очакванията са до четвъртък нужните температури да бъдат постигнати. 
12 януари (четвъртък) ще е учебен ден.

https://www.24chasa.bg/novini/article/5985996

Удължаване на ваканцията на учениците на територията на Столична община с още два дни (9 и 10 януари).

Замерванията на достигнатата температурата в класните стаи, които бяха направени днес, показаха, че в някои училища температурата е под изискванията. Затова взех решение за удължаване на ваканцията на учениците на територията на Столична община с още два дни (9 и 10 януари). Продължаваме да следим, както температурите в класните стаи, така и прогнозите за опасно ниски температури на територията на София, като при нужда и сряда (11 януари) ще бъде неучебен ден. Прогнозата на БАН за София за 9 януари е за минимални температури между - 17 и - 20 градуса, с максимални - 13 градуса. От вчера снегопочистващите фирми имат задача да почистват приоритетно улиците до училищата и детските градини и достъпът до всички тях е осигурен. 
Благодаря на всички ученици за вече хилядите лични съобщения с изключително интересни аргументи за удължаване на ваканцията. Обещах ви, че следим ситуацията, макар че направихме и каквото зависи от нас, за да отидете на училище. Решенията, които засягат толкова много хора - ученици, родители и учители - се взимат като опиташ възможното, действаш по правилата и направиш разумното.

20. ОУ „Тодор Минков” празнува своя 110-годишен юбилей на 19.12.2016 г. 

Училището ще отбележи празника си с тържествена продукция - открит урок „110 години 20. ОУ - отговор на въпроса: историческото време ли ражда личности като Тодор Минков” в Зала 1 на НДК, която  започва с изпълнение на химна на 20. ОУ „Хор на сътворението”, подарък от възпитаника на 20 училище - известния български композитор Виктор Чучков. 

Специален гост на открития урок е писателят Стефан Цанев - в разговор за националните ценности и добродетели, за големите личности и образованието. 

 

 

Специално подготвената за празника дигитална продукция припомня биографията на Тодор Минков и атмосферата на времето, когато е живял патронът на 20. ОУ. Кратък разказ в слово и образ за историята на училището от годината на неговото създаване до днешни дни въвежда гостите в живота на училището в 21 век. Урок по родолюбие и духовна щедрост изнасят възпитаниците на 20. училище чрез своите инициативи и срещи, посветени на празника. Само малка част от талантливите си ученици училището ще представи на празничната  сцена.

 Представяне на Гергана Пейчева  на Европейското първенство по шахмат през 2016 г. в гр. Прага, Чехия.

 
 

През месец август 2016г в Прага, Чехия се проведе Европейското първенство по шахмат до 18 години. Гергана Пейчева 7 - Г клас, участва при момичета до 14 години и се класира 6-та от 98 участнички с 6.5 точки от 9 възможни. На първенството участваха най-силните състезателки от всички европейски страни. Започна много силно с 4 победи, петата партия за съжаление загуби в равна позиция от бъдещата европейска шампионка Ал. Малцевская. В следващите партии победи представителките на Украйна и Молдова. В последните две партии направи загуба и реми и това стигна на Гергана Пейчева за шестото място на Европейското първенство в Прага. За нея това беше едно от най-силните  състезания през  2016 година. Продължава да се подготвя и да тренира за бъдещи  състезания през следващата година. 

 
 
Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps