ПОКАНА Избрана

 

Уважаеми родители,

Ръководството на 20 ОУ кани Председателите на Родителските Активи от всички класове на Общо събрание, на което да бъдат избрани 5 (пет) родители за членове на Обществения съвет. 

Събранието ще се проведе на 15.12. 2016 г. от 18.00 ч. във физкултурния салон 

За член на обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на дете или ученик в детската градина или училището, както и професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на ученици от училището.

Съставът на обществения съвет включва и резервни членове, които могат да бъдат само родители.

 

Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:

 1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; 

2. член на УС на настоятелството на детската градина или на училището; 

3. в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището, детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на район в градовете с районно делене.

В събранието на родителите може да участва с право на глас само един родител на дете или ученик. 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата 

 

 

ТУК  http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=60

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps