История на училището

"Само чрез образование и просвета един малък и изстрадал народ може да бъде равен на другите европейски народи“ /Тодор Минков/

20-то Основно училище "Тодор Минков" в град София е създадено през 1906 г. в изпълнение на дарителската воля на бележития български възрожденец Тодор Николаевич Минков.

В столетната си история училището преминава през периоди на трудности и възходи, обективно обусловени от историческото развитие на страната ни. Днес то е значим архитектурен паметник, но без своите преподаватели и възпитаници не би могло до излъчва одухотвореност и уникалност. В него работят горди личности и добри професионалисти, които дават всичко от себе си на своите ученици, и ежедневно доказват, че учителската професия е достойна за уважение. 

За високи постижения в учебно-възпитателната работа с УКАЗ 1559 на Държавния съвет на Народна Република България от 21 май 1975 г. 20 ОУ „Тодор Минков“ е наградено с орден „Кирил и Методий“ ІІ степен. 

С Решение № 391 от 17 юли 2017г. за приемане на Списък на иновативните училища, на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от ЗПУО, на МС - 20. училище е в Списъка на иновативните училища в Р. България

Мисия:  Разкриване и подкрепа на потенциала на ученика за постигане на високи академични резултати, развиване на творческо мислене, капацитет за иновации и въображение при максимално съобразяване с познавателните и възрастови възможности и интереси на личността 

Визия: Утвърждаване  на училището като еталон за новаторска, мотивираща, креативна,   здравословна, позитивна среда за подкрепа и развитие на потенциала на личността на ученика при изграждане на навици за дългосрочен успех

 Ръководни принципи в дейността на училищната общност

Иновативност и творчество.

Разширяване на автономността на субектите в училище.

Хуманизация и индивидуализация на процеса на образование.

Толерантност и позитивна етика.

 Приоритетни направления

Приоритетно направление 1: Утвърждаване на училището като иновативна институция с научно-приложни постижения.

Приоритетно направление 2: Осигуряване на стабилност, добра организация, здравословни условия за обучение и отдих, ред и защита на децата в училището

Приоритетно направление 3: Постигане на устойчиво високо ниво на  качеството и ефективността на основното училищно образование и подготовка

Приоритетно направление 4: Изграждане на система за контрол на качеството, оценка и самооценка на педагогическия екип

Приоритетно направление 5: Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и обучение

Приоритетно направление 6: Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни потребности

Приоритетно направление 7. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището

Приоритетно направление 8: Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество
Приоритетно направление 9: Участие в програми и проекти ( национални и вътрешни)

Приоритетно направление 10: Училищна  политика за изграждане на позитивен образ: е-политика, работа с медии и външни звена, изграждащи позитивен образ на учебното заведение.

 Възпитаници на Тодор Минков от пансиона му в гр. Николаев в Русия, начело с Александър Малинов, министър на Народното просвещение, също възпитаник, решават, в знак на благодарност към своя учител, възпитател и благодетел, да създадат в София училище, което да носи неговото име.

През 1906 г. строежа на днешната сграда се извършва от училищното настоятелство върху земя, закупена от Тодор Минков и дарена на общината за училище. Родолюбецът изрично упоменава - в училището да се изучават европейските езици - немски и френски. Просветителят Тодор Минков далновидно е прозрял, че "само с образование и просвета един малък и изстрадал народ може да се равнява с другите европейски народи".

Идеята е реализирана от Христо Димитров, много изявен столичен учител. В началото на септември, 1906 г. той отделя от училище “Патриарх Евтимий” две отделения-трето и четвърто (днес трети и четвърти клас) и ги обособява в самостоятелно училище, наречено Столично начално училище “Тодор Минков”.

Христо Димитров е главен учител на новото училище и преподавател на четвърто отделение. Учителката на трето отделение е Мария Стойнова. Приносът за признаване на новото училище е на Александър Малинов.

В началото на 1908 г./1909 г. се отделят 200 ученички от Първа девическа гимназия (днес 7-ма гимназия) за у-ще “Т. Минков” и то става клон на гимназията. Сформирани са осем паралелки. Назначени са 14 учители с директор Тодор Ганчев.

На 01.01.1909 г. училището се отделя от Първа девическа гимназия и става самостоятелно. Нарича се Първа девическа прогимназия “Тодор Минков”. Това име носи до 18.12.1914 г. Междувременно, от 18.12.1914 г. до 25.08.1919 г., училището носи името “Сава Филаретов”.

На 25.08.1919 г. се сливат Първа девическа прогимназия, носеща в момента името “Сава Филаретов” със Седма мъжка гимназия и новополученото училище се нарича Осма смесена прогимназия “Тодор Минков”. Това име училището носи 31 години, до 1950 г.

От 1950 г. до 1960 г. то е средно - от първи до 11 клас. Нарича се вече 20-то средно смесено училище “Й. Сталин”.

От 1960 г. училището отново е основно. Нарича се 20-то основно училище “Т. Минков”.

Това име носи и до днес.

След избухване на Първата световна война салонът е зает през август, 1914 г. от здравна служба за оправяне на счупени кости на войниците. По-късно е зает от Германска мисия и е използван за рехабилитация на гръбначни изкривявания с помощта на електрически уреди.

През 1916 г. военните, чрез Министерството на просветата, изискват сградата да се използва като център за грижа на инвалидите. Тя става инвалиден дом, а в двора са разкрити различни работилници за инвалидите. От тях е освободена през септември, 1919 г, но веднага е заета от Ортопедичен център.

Училищното настоятелство успява да издейства от Веонното министерство преместването му в Дивизионната болница, което става през 1921 г.

През септември, 1921 г., в продължение на няколко дни, директорът Димитър Попниколов премества с учениците инвентара на училището от частните сгради на ул. Парчевич, в които са водени занятия, в новата собствена сграда. Тя има 13 класни стаи, учителска стая, стая за разсилните (помощен персонал). В приземния етаж има складови помещения, баня, столова, в която се дава храна на бедни деца, стая, в която учителят Димитър Хаджииванов изработва релефни карти с учениците, единствен в София.

На втория етаж, малката стая, точно над главния вход, е определена за лекарски кабинет

Книгите от библиотеката, създадена още през 1908 г., са подредени в специална стая.

На тавана има удобен апартамент, в който се настаняват нуждаещи се служители на училището.

В градината пред училището е построена малка красива къщичка. В нея живее пазачът на училището (разсилният). За тази цел тя се използва до 1974 г., когато бе съборена.

До 1955 г. училищната сграда се отоплява с печки с дърва.

Изискванията към учениците за опазване на имуществото са строги. Те участват в поддържането му със своя труд, извършват дребни поправки, спазват строга хигиена. По време на директора Иван Попвасилев училището има само един прислужник, бай Стоян-Казака, живеещ в къщичката. Той, заедно с жена си, поддържа цялото училище, което е възможно само при спазване на строг ред, дисциплина и хигиена.

По време на Втората световна война сградата отново се използва от Военното министерство. Първоначално в нея настаняват нови набори войници, а по-късно е превърната в болница. Освободена е в края на октомври, 1944 г.

1950 а училището е средно смесено, до 11 клас, учениците са над 1 500. Учи се на три смени.

Той организира разширяване на сградата - пристроява се ново крило, успоредно на бул. Скобелев, с четири учебни стаи и три кабинета с хранилища. В мазето му се монтира парен котел и е направена парна инсталация. Цялата сграда се отоплява с местно парно.

Новото крило е готово за учебната 1955 г./1956 г.

На 23.07.1978 г. сградата е обявена за паметник на културата в бр. 40 на “Държавен вестник”, под №464.

През 1994 г. 20 ОУ “Т.Минков“ е одобрено от Министерство на просветата да започне ранно чуждоезиково обучение от първи клас. Въведено е изучаване на немски език в три паралелки и френски-в една паралелка. 

С Решение № 391 от 17 юли 2017г. за приемане на Списък на иновативните училища, на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от ЗПУО, на МС - 20. училище е в Списъка на иновативните училища в Р. България

 

 

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps