Училищно настоятелство

Безплатното образование включва право да не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, и ползване на материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата и учениците безвъзмездно.

Събирането на средства от родителите на децата и учениците за материали, консумативи, подобряване на материалната база и други текущи разходи нямат правно основание".

Използването на настоятелството за събиране на задължителни суми от родителите "не може да бъде определено като изпълнение на дадените му с чл. 309, т. 1 от ЗПУО права за съдействие за осигуряване на допълнителни и материални средства за институцията", пише още Красимир Вълчев. "Набирането на средства под формата на дарения трябва да става при спазване на принципа на доброволност и лична воля на дарителя - подчертава той. - Вземането на решение от органите на настоятелството или от ръководството на училището за събиране на определена сума, като дарение от всички родители, не е в съответствие с доброволния характер на дарителството."

целият текст на писмото виж  http://dox.bg/files/dw?a=b70bff6695  

→ Решение №6 за вписване в регистъра на юридически лица с нестопанска цел по партидата на сдружение с наименование "Училищно настоятелство 20-то Основно училище "Тодор Минков"


→ Правилник за устройството и дейността на училищните настоятелства, издаден от Министъра на образованието, науката и технологиите (обн. ДВ. бр.111 от 22 Декември 1995 г., отм. ДВ, бр. 33 от 11 Април 2003 г.)

→ Устав на училищното настоятелство


→ По-значими проекти, изпълнени от Сдружение "Училищно настоятелство 20 ОУ "Тодор Минков"


→ Отчет на дейността на училищното настоятелство за 2015 година

→ Отчет на дейността на училищното настоятелство до 2010 година

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps