Когнитивни умения Избрана

Когнитивни умения

Терминът „когнитивни умения“ произлиза от “cognition” [kɔg´niʃən], което означава познавателна способност, знание, познание или компетенция. “Когниция” е познавателен акт. Когнитивната психология е дисциплина, която обединява биология, психология, лингвистика и информатика. Неин обект са обектите на мислене, благодарение на които се формира познанието от възприятието, паметта и ученето до понятията и логическото мислене.

Познанието е свързано с това как човек разбира света и действа в него. Това е набор от умствени способности и/или процеси, които са част от почти всяко човешко действие, докато сме будни.

Познанието е умствено действие или процес на придобиване на знания и разбиране чрез мисъл, опит и сетива.

Когнитивните способности са умствени умения, от които се нуждаем, за да изпълним дадена задача – от най-простата до най-сложната. Те са по-тясно свързани с механизмите на това как учим, помним, решаваме проблеми и обръщаме внимание, отколкото с действителното знание.

Например, отговаряне на телефонно позвъняване включва

·      Когнитивните способности са умствени умениявъзприятие (чуване на тона на звънене),

·      вземане на решение (да отговоря или не),

·      моторни умения (повдигане на телефона и натискане на бутони),

·      езикови умения (език за говорене и разбиране),

·      социални умения (тълкуване на тона на гласа и взаимодействие с друго човешко същество).

Когнитивните умения или способности се поддържат от специфични невронни мрежи. Например уменията за помнене разчитат главно на части от временните лобове и части от фронталните лобове (зад челото).

Запиши ме сега

Основни мозъчни функции

Възприятие: разпознаване и тълкуване на сензорни стимули (миризма, допир, слух и т.н.).

Внимание: способността да се поддържа концентрацията върху конкретен обект, действие или мисъл и способността да се изпълняват едновременно повече от една задачи.

Памет:

·         Краткосрочна или работна памет (ограничено съхранение)

·         Дългосрочна памет (неограничено съхранение).

Двигателни умения: способността да използваме нашите мускули и тела. Например способността да преместваме и променяме обекти.

Език: умения, които ни позволяват да произнасяме звуци с определена честота, продължителност и подредба, тоест да произнасяме думи и да генерираме словесни резултати.

Визуална и пространствена обработка: възможност да се обработват входящите визуални стимули, да се разбират пространствените взаимоотношения между обектите и да се визуализират изображения и сценарии.

Изпълнителни функции: способности, които позволяват целенасочено поведение. Например способността за планиране и изпълнение на задача/цел/намерение. Те включват:

·         Гъвкавост: способността за бързо преминаване от един към друг умствен режим.

·         Теория на ума: разбиране (интуитивно) вътрешния свят на другите хора, техните планове, какво обичат и какво не обичат.

·         Очаквания: прогнозиране въз основа на разпознаване на шаблони.

·         Решаване на проблеми: откриване на проблема, определяне на правилното решение, генериране на начини за реализиране на решение, избор на най-правилния начин за решаване на задачата и вземане на решение.

·         Вземане на решение: способността да се вземе решение въз основа на решаване на проблеми при непълна информация и участието на емоции (наши и други).

·         Работна памет: способността да се съхранява и обработва моментната информация в реално време.

·         Емоционален контрол: способността да забелязвате и определяте собствените си емоции за по-добро представяне.

·         Подреждане: способността сложните действия да се разбият на по-малки и лесно управляеми части, които да се приоритизират в правилен ред за постигане на целта.

·         Подтискане (инхибиране): способността да се издържа на разсейване (отвличане на вниманието) и натиска на вътрешните пориви.

Запиши ме сега

Когнитивните умения могат да се развиват

Когнитивните умения не са фиксирани. Те могат да се развиват чрез начина ни на живот и целенасочени действия/практика. С възрастта, някои когнитивни умения са склонни да намаляват, особено така наречените изпълнителни функции и тези когнитивни умения, които не се използват редовно. За щастие, наблюденията и изследванията показват, че този спад може да се забави, спре или обърне с подходящ начин на живот и практики.

Запиши ме сега

Когнитивните умения са основата за езика и грамотността 

Разбирането на езика е мозъчна задача на високо ниво. Езикът е от решаващо значение, фундаментът, за развитието на грамотността.

Учениците имат нужда от силна памет, отлично внимание, бързо обработване и точна последователност, за да успеят с академичните среди. Те трябва да могат да чуват различията между звуците, защото това променя значението (например “peas” срещу “peace”). Те трябва да разпознават бързо и точно съответните звуци на речта до букви от азбуката.

Всички тези когнитивни умения помагат на учениците да слушат, говорят, четат и пишат.  

 

нагоре

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps