20 ОУ "Тодор Минков"

Уеб сайт::

ВАЖНО ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2017г.

На вниманието на родителите на кандидатите за ученици в първи клас, 20 ОУ „Тодор Минков” за учебната 2017/2018 г.

 20 ОУ „Тодор Минков” обявява прием на четири паралелки за първи клас. Една паралелка с разширено изучаване на френски език и три паралелки с разширено изучаване на немски език.

Подаването на заявления ще се осъществи чрез Електронна система за онлайн кандидатстване в първи клас, базирана на сайта на училището. 

Заявления за кандидатстване за прием в Първи клас се приемат ТУК от 18 април до 19 май 2017, 17:00 ч

 и на уеб адрес http://priem20ou.liptrade.eu/   

Основни цели на системата:

1. Прецизирана и облекчена процедурата за прием.

2. Изключване възможността от външна намеса и манипулиране в класирането.Прозрачност и предвидимост на процеса по прием.

3. Намаляване на административните трудности и загуба на време при подаване на документи.

Подробности може да намерите ТУК

Училището е администратор на лични данни. УДОСТОВЕРЕНИЕ №157149 на 20.ОУ вижте  тук

Прием първи клас 2017г.

На вниманието на родителите на кандидатите за ученици в първи клас, 20 ОУ „Тодор Минков” за учебната 2017/2018 г.

 20 ОУ „Тодор Минков” обявява прием на четири паралелки за първи клас. Една паралелка с разширено изучаване на френски език и три паралелки с разширено изучаване на немски език.

Подаването на заявления ще се осъществи чрез Електронна система за онлайн кандидатстване в първи клас, базирана на сайта на училището. 

Заявления за кандидатстване за прием в Първи клас се приемат от 18 април до 19 май 2017, 17:00 ч  на уеб адрес http://priem20ou.liptrade.eu/   

Основни цели на системата:

1. Прецизирана и облекчена процедурата за прием.

2. Изключване възможността от външна намеса и манипулиране в класирането.Прозрачност и предвидимост на процеса по прием.

3. Намаляване на административните трудности и загуба на време при подаване на документи.

Подробности може да намерите ТУК

Училището е администратор на лични данни. УДОСТОВЕРЕНИЕ №157149 на 20.ОУ вижте  тук

 

 

Граници на прилежащите територии към 20. ОУ "Тодор Минков"

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3526/13.03.2017 г. в РУО - София-град относно приетата Система за прием на ученици в първи клас, публикуваме актуалната карта с границите на прилежащите територии (улици, квартали, микрорайони, жилищни комплекси и други) към 20. ОУ "Тодор Минков".

Общо годишно отчетно-изборно събрание на Училищното настоятелство

Покана

 

за свикване на Общо годишно отчетно-изборно събрание на Сдружение „Училищно настоятелство при 20 ОУ „Тодор Минков”, София, ул. „Княз Борис І”№27

 

         Управителният съвет на Сдружение ”Училищно настоятелство 20 ОУ „Тодор Минков”, София, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 16 март 2016 г., от 18.30 часа във физкултурния салон на 20 ОУ „Тодор Минков”, София, ул. „Княз Борис І”№27, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на сдружението за 2016 год., 2. Финансов отчет за приходите и разходите на сдружението през 2016 г. 3. Попълване на съставите на УС и КС на УН с нови членове. 4.Приемане на програма за дейността на сдружението през 2017 год., 4. Разни. Материалите по дневния ред са на разположение на членовете в канцеларията на 20 ОУ „Тодор Минков” на първия етаж. Съгласно устава на сдружението, ако в определения ден и час не се събере необходимият брой членове, събранието се отлага с един час и се смята за редовно проведено с участието на присъстващите на заседанието членове на училищното настоятелство.

  

                                                                   Румена Ганева,

                                                                   Председател на УС на УН                                

 

    при 20 ОУ „Тодор Минков”

КАК ПРОГОНВАТ ЗИМАТА ПО СВЕТА

 

Карнавалът Фашинг (на немски Fasching), който се провежда преди Великите пости, датира от древни времена, когато се е вярвало, че зимните духове трябва да се изгонят, за да дойде пролетта. По време на Fasching, известен също така като die Tollen Tage       (лудите дни), бизнесът замира и дори сериозните германци се отпускат. Празненствата, танците и баловете се съпровождат от маскаради. Днес почти няма град в Германия, в който да не организират този карнавал. Традициите са различни, но две неща си остават едни и същи – шумът и маските. В градове, където Fasching се празнува, изборът на костюма си остава личен. В много градове си избират принц на карнавала и към него се обръщат с титлата “Ваше откачено височество”. Той се избира заедно със своята принцеса, избира му се и кралски двор и е натоварен със задачата да ръководи целия парад. Големите карнавални шествия с маршируващи хора и маскирани танцьори са изключително живописни и е граждански дълг да се присъединиш към забавлението.

Карваналът „Марди гра“ се празнува от 1699 г. от католиците в почти целия свят – от Германия, Франция, Чехия и Белгия през Еквадор чак до Австралия. Но официалното му местоположение е в Ню Орлиънс. С „мазния вторник“ се отбелязва началото на големия великденски пост и тогава е кулминацията на карнавала.  Няколко седмици преди празника домакините трупали продукти за вкусни и тлъстички ястия, за да ги поднесат на масата заедно с ароматните печива. Впрочем името на карнавала на френски означава точно това – Mardi Gras е „мазният вторник“. Единственото условие на шумната веселба е да завърши точно в 12 ч. вечерта. В наши дни главното действие на „Марди гра“ се развива във Френския квартал на Ню Орлиънс (Vieux Carre) на Бърбън стрийт, макар правилното произношение да е „Бурбон“ – по името на френската кралска династия. Тук царства великият джаз, музикантите надуват бузи, сякаш от това им зависи животът, върху тълпата се сипят конфети и серпантини, а количеството красавици на квадратен сантиметър е по-голямо, отколкото на кастинг в Холивуд.

 

Сирни Заговезни поставя началото на най-големия пост през годината /Великият пост/, с него се свързват и кукерските игри и прошката.
В българската народна традиция празникът обозначава границата между зимата и пролетта - възраждащата се природа.
Сутринта на Сирни Заговезни се запалват огньове на най-високото място в селото или на мегдана. Вярва се, че докъдето стига светлината на огъня, дотам ще има плодородие. Запалва се слама и се прескача за здраве, децата и младежите извършват ритуално очистване на нивите, да донесат голям берекет. Обичаят хората да се маскират по Заговезни датира още от Средновековието и дори много преди това. Маските трябвало да прогонят злите духове, които бродят между хората, карнавалът символизира победата на светлината над мрака, т. е. настъпването на пролетта и края на зимата. Повод да се организира домашен празник карнавал, повод за веселие и, разбира се, за общата софра.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 20 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР МИНКОВ” с чуждоезиково обучение по немски и френски език

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА

20 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР МИНКОВ”

с чуждоезиково обучение по немски и френски език

 

За периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година

 

 

 

Съдържание:

 

І. Актуално състояние  на образователната среда:

1.      Стратегически промени в секторната политика;

2.      Съвременни тенденции в образователните системи

3.      Профил на поколенията в училище

4.      Конкурентна среда - сравнителен анализ

5.      История и развитие на училището

6.      SWOT анализ на 20-то основно училище "Тодор Минков"

 

 

ІІ. Стратегии и приоритети в развитието на 20-то основно училище "Тодор Минков" до 2020 година

1.      Мисия, визия

2.      Ръководни принципи в дейността на училищната общност

3.      Приоритетни направления 

4.      Цели

 

ІІІ. Финансово осигуряване изпълнението на Стратегията

 

ІV. План за действие с финансиране

 

Първа глава

Актуално състояние  на образователната среда

1.                  Стратегически промени в секторната политика

 

 

В съвременното българско общество в последните години се състоя създаване и развитие на широка обществена коалиция за промяна на обществените нагласи към училището и учителите и в подкрепа на образователните промени.  Очакванията на българското обществото са:

·         ƒпромяна във философията, в организацията и в методиката на образователния процес;

·         ƒ широко гражданско участие на родители и ученици в управлението на училищната общност и в нейното укрепване и развитие при безусловна публичност за състоянието и промените в нея;

·         ƒ хармонизирането на образователната ни система с европейските измерения;

 

В отговор на очакванията от образованието българското училище трябва да се справи с нови предизвикателства:

·         ƒ повишаване на качеството и на ефективността на образованието и обучението;

·         ƒ ориентиране на образователния процес на всички нива на образование към развитие на потенциала на ученика - инициативност, креативност, предприемачески дух, усвояване на знания и придобиване на умения и нагласи за информирани решения в полза на себе си и на другите;

·         ƒ постигане равенство на шансовете;

·         ƒ подпомогне изграждането на ключови компетентности, ориентирани към личностно развитие на детето през целия му живот;

·         ƒ създаване на ефективен модел за управление на мрежата от образователни институции чрез децентрализация;

·         ƒ насърчаване към обучение през целия живот и непрекъснато самоусъвършенстване;

·         ƒ предефиниране участието и отговорностите на всички заинтересовани страни и “овластяване” на техните структури;

·         ƒ промяна в статуса на учителя и осигуряване на спокойствие и ред в учебния час и в училище;

 

2. Съвременни тенденции в образователните системи

Образователните системи в  21 век се намират в етап на промяна, предизвикана от ясно наблюдаващото се противоречие между изпреварващото развитие на обществените системи и изоставащите образователни такива. Това поражда бурно развитие на педагогическата наука, което се опира на съвременните науки за човека. Образователните лидери се обръщат към нови подходи, базирани на идеите за свободно развитие на личността и нейната педагогическа поддръжка. Кратките резюмета  на актуалните тенденции очертават някои практически идеи за приложението им в училище.

1. Хуманинистичен модел - развитие на  творческите и интелектуалните възможности Хуманната педагогика (хуманистичното направление в педагогиката) е методологична основа върху която се изгражда образователният процес в неговата цялост: възпитание и обучение.

Монтесори училища - Приемането, че всеки ученик знае и може различни неща, знае кои са му силните страни и подкрепян от учител, упорито ги развива – воден от вътрешната си потребност и любов към ученето Практически идеи: използване на общи помещения, в които се смесват ученици от различни възрастови групи, така че да могат да гледат, да преподават и да се учат един от друг. Когато предаваш умението си на друг, ти самият го разбираш по-добре и по-задълбочено.Така, чрез подобен тип динамика и по-големите деца учат от по-малките.

Теория на Х. Гарднър за Множествена интелигентност - Интелигентността е потенциал на индивида в дадена област,който трябва да бъде разкрит и развит, всички хора имат различни видове „интелекти”.  Практически идеи: Всички ученици притежават всички видове интелигентности. Преподавайки уроците по начин, който включва целия спектър или поне голяма част от него, учителите могат с един урок да достигнат до повече ученици.  Можем да  използваме нагледни средства, графични помагала, които да се попълват едновременно с четенето на текстовете; като създадем места за практикуване на различните дейности в класната стая, за експериментиране и изпробване. Други вариант са: възлагането на работа по групи и/ или индивидуални проекти, смяна на дейностите, което ще даде възможност за една по-богата учебна среда и ще обхване всички учащи.

2. Духовно възпитание - изграждане на духовни, нравствени и морални ценности. Изходни постулати:  Ученикът е ценност; Ученикът е Божие творение; Ученикът е изпълнен с огромна енергия; Ученикът има мисия.

Слънчева педагогика: Практически идеи: Засаждане на определени растения, възпитаване в отговорност към околната среда, грижа, самостоятелност, отговорност и трудолюбие. Част от учебните часове могат да се провеждат на двора и така децата нагледно да изучават биология, география или математика;

Озарена педагогика - Целта ѝ е да е един мост между сегашната стандартизирана образователна система и педагогики, специализирани за родители с духовни търсения. Практически идеи: Осъзната работа за здрави физически, психически (ментално) и емоционално деца

3. Антропоцентрично направление- възпитание на естествените способности, без потискане на волята. Към детето се подхожда като към цялостно същество, на което е нужно да се даде възможност за развитие на всички негови дадености: на тялото, душата и духът

Валдорфска педагогика - Изхожда изцяло от познанието за същността на човека и етапите, през които детето преминава в процеса на своето развитие. Целият учебен процес се структурира и оформя около специфичните начини на развитие на децата като им помага да намерят смисъл в живота. Практически идеи: Би могло да се приложи частта, в която се стимулира взаимопомощта, като по-надарените ученици помагат на по-бавно обучаващите се. Учителите се стараят да направят часа по-интересен и завладяващ и да развият способностите на учениците сами да достигнат до същността на материята, а не да им предлагат готови формули за разрешаване на всеки проблем.  Взаимното разрешаване на проблеми от различно естество от хора с различни интелектуални и емоционални заложби е една добра подготовка за бъдещия професионален живот. Концепцията за  физическа виталност, добра форма и постоянство;

Педагогика Реджио Емилия - наблюдението, слушането и творческият акт са същинските източници на познание. Практически идеи: Активно учене - децата изучават чрез наблюдение и експерименти природните явления, продуктите на човешката дейност, обществените отношения, световната култура (литература, изкуство). Децата се учат да задават въпроси, да проследяват процеси, да издигат и доказват хипотези.

 

Демократичното образование: (Сър Кен Робинсън)- истинското учене (в противовес на запаметяването на факти, които се забравят бързо) може да се получи само в условия, свободни от страх и стрес, и при които изучаваната информация има отношение и е интересна за индивида. Практически идеи Учене  извън класната стая, игра, свободни разговори, наблюдения, независими изследвания, Интернет проучвания, правене на проекти, посещение на музеи, пътуване и дискусии с ученици и учители. Изготвяне на "договори" за обучение-Планове за личностно развитие

4. Технократично направление - изграждане на умения да се спазват правилата

Изследователски подход в образованието - Подходът „SINUS" : Обучението е активен, конструктивен, кумулативен и целенасочен процес. Като такъв трябва да бъде възприеман и от учениците. Практически идеи: Акцент върху пет различни аспекта на обучението: 1. Стил на преподаване 2. Работа по задачи/цели 3. Техническо съдържание  4. Начини за проверка на постигнатото 5. Ролята на учителя по математика.

Създаване на „инкубатори за таланти“ - талантът се определя много по-малко от гените, а по-скоро от действията – най-вече от комбинацията на интензивна практика и мотивация, която предизвиква развитие на мозъка. В основата е науката неврология и виждането, че „малките стъпки, повтарящи се във времето, ни преобразяват. Инкубаторите работят на база изграждане на таланта ден след ден. Практически идеи: „Създаване на модел за подражание“, който увеличава подсъзнателната мотивация „Учене чрез наблюдение“ – усвояване на определени движения, умения, както и създаване на интензивна връзка чрез слушане и гледане, „Планирай днес и утре“. Във всяко шкафче ученикът ще има кутия от обувки, чийто дизайн то ще си направи и ще слага в нея цветни листчета, отговаряйки на въпросите – резултати от днес, идеи за утре и цели за следващата седмица. „Мислене в образи“ – човешкият мозък запомня по-успешно в образи, отколкото чрез абстрактни понятия и/или не интерактивно представяне на съдържание – презентационни и интерактивни методи на преподаване. „Свийте пространството“ - малките пространства могат да задълбочат упражненията, като увеличат броят и интензивността на повторенията и подчертаят целта. „Затворете очи“ с цел подобряване на усещанията и баланса.„Положително рамкиране“ - съсредоточаване вниманието върху целта (това, което иска да направи), а не върху възможната грешка (това, което иска да избегне). Възпитаване в издръжливост - комбинация от страст, упоритост и самодисциплина, която подтиква човека да се движи напред, независимо от пречките.

Предприемачеството - Обучение на децата за бъдещето и развиване на техния капацитет за иновации - не само да правят настоящите неща по по-добър начин, но и да измислят нови. Креативно мислене, иновации, въображение. Практически идеи: Обучение за управление на времето, работа в екип, комуникативност, работа под стрес, гражданско образование, наблягайки на практиката. Обръщане внимание върху технологиите и техният трансформиращ ефект върху работата и демографията. Използване на методи, които предизвикват любопитството на детето/ученика. Създаване на чувство на идентичност както в преподавателите, така и в учениците. Развиване на усещане за мисия в преподавателите - а именно, че те моделират бъдещето. Образователни методи: Интерактивност, Учене чрез правене, Менторство и въвличане на практици с различни професии в образователния процес

5. Функционално-ролево направление - доминиране обществените интереси над личните

Общностните училища -  Всяко училище е общност от индивиди и групи, но в същото време, училището е част от едни по-големи общности, които формират децата и средата, в която те растат. Училището трябва да бъде отворено към всички общности и да създава условия за тяхното включване в училищния живот по начини, които са удобни, изпълними и уважителни към различията. Практически идеи: заедно всички – ръководство, учители, ученици, родители да имат участие в сътворяването на това как изглежда и как се възприема училището – като организация, взаимоотношения, процеси, резултати, пространства.  Фокус е върху създаването на училищна култура за учене. Споделено използване на пространството – на родителите се предлагат различни услуги, предоставяни в училището в свободно от учебни часове време.

6. Синергични образователни програми

Финландски модел - за успешното когнитивно развитие е необходимо да се осигури емоционален комфорт у децата. Практически идеи: Прилагане опита на Финландия в частта за замяна на основни дисциплини с теми - т.е въвеждане на интердисциплинарен подход, така, че да се намира по-лесно причинно-следствената връзка в определени явления, събития, процеси. Иницииране на мултидисциплинарни модули на обучението по езици, география, науки и икономика.

Теория на Марк Пренски- Образованието трябва да постигне Ефективно: мислене, действие, взаимоотношения, реализация. Практически идеи: -развиваме абстрактно и символично мислене, развиваме логика, причинно-следствени връзки, умения за комуникация, разбиране на човешкото поведение, критично мислене, вземане на решения.

Система JUMP Math - създава у децата вътрешна мотивация за учене и искрен интерес към учебния материал.  Придобиват нагласи и умения за аналитично, критично, конструктивно и творческо мислене за решаване на проблеми. Практически идеи: Приложение за работа на по-трудно успяващи деца в допълнителни занимания - часове СИП. Подходяща за изграждане нагласи и умения за работа в екип, взаимно уважение и взаимопомощ, групова интелигентност

Сугестопедия - съчетание от педагогика и психология. В основата на метода стои схващането, че човешкият мозък разполага с неизползвани резерви за усвояване на информация.  Тяхното разкриване спомага за многократно по-бързото и ефективно учене. Практически идеи: умствена релаксация и ненапрегната концентрация   с помощта на изкуството при изучаването на чужди езици и в началната училищна педагогика.

Рефлексивен подход в обучението - теорията за рефлексията съчетава психологията, социалната антропология и  педагогиката, като  разкрива най-ценното за човешкото мислене и самопознание, за човека като активен субект на познанието на света и на самия себе си, на активното взаимодействие с други хора и с околния свят в процеса на неговото целенасочено преобразуване и на собственото си целенасочено самоусъвършенстване. Практически идеи: максимално съобразяване с познавателните възможности и с интересите на учениците и стремеж към развиване на тези възможности и интереси чрез обучението; съотнасяне и свързване на усвояваните знания с модела и логиката на познавателните действия; ясна практическа насоченост и осмисленост на знанията и обучението като цяло;  създаване от всеки учител на собствен професионален стил, в който са съчетани хармонично най-силните му индивидуални (личностни) черти с основните функции и задачи на професията.

 

Традиционен модел - ориентиран към усвояване на знанието, модел за систематично академично образование като начин за предаване на младото поколение на универсалните елементи на човешката цивилизация: знания, умения, навици, идеали и ценности. Практически идеи: обучителната програма осигурява функционална грамотност и социализация на личността.

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

 

От кратката справка за  актуалните направления в съвременните образователни системи е видно следното:

 

 1. Нито една образователна парадигма (образователен модел) самостоятелно не е в състояние да отговори на нуждите на съвременните деца и ученици

2. Изискванията на обществото (икономиката)  и родителите (идеята за успешната реализация) не отразяват (поради непознаване) нуждите на децата от пълноценно и здравословно развиване и изграждане на личността  в периода на израстване

3. За успеха на 20-то основно училище „Тодор Минков“ е необходимо да се  изгради модел, който да представлява балансиран микс от принципи, методи и инструменти, съобразно интересите на родителите и нуждите на децата

4. На базата на този модел се формулират визията и мисията на училището,  които да доведат до реализация на поставените цели.

 

3.         Профил на поколенията в училище

 

За първи път в историята на човечеството наблюдаваме обърнат модел на предаване на знания – от по-младото към по-старото поколение. Известно е, че в периоди на социални катаклизми или на ускорено технологично развитие, на масови миграционни процеси, различията между поколенията се увеличават рязко и засягат същностни характеристики - понякога радикално променят начина на живот, ценностните доминанти, оценката за миналото и бъдещето, стига се дори до кризисни сътресения между поколенията. В резултат от това значително се скъсяват поколенческите вълни на подрастващите, които следват през 10-ина години вместо през 20-25. В подобни ситуации в отношенията между поколенията доминира различието, сблъсък между тях в сферата на управлението, в науката и културата.

Съгласно фактора степен на боравене с информационни технологии, австралийския социолог и изследовател Марк Мак Криндъл в изследването му “Отвъд думите“  откроява следните четири категории хора: Чужди на дигиталното (Digital Aliens), Дигитални имигранти (Digital Immigrants), Адаптиращи се към дигиталното (Digital Adaptives), Дигитални туземци (Digital Natives).

Чужди на дигиталното. Хора над 65-годишна възраст. Това са поколенията на Старейшините и Строителите. Характерно за тях е, че те са изцяло предшественици на технологиите. Интернет, подкаст, онлайн игри, социални мрежи са изцяло чужди понятия за тях.

Дигитални Имигранти. Поколението Бейби бум. На възраст от 47 до 64 г. Достигнали са зряла възраст без дигитални технологии. Една част от тях се сполучливо се възползват от  новите технологии, а останалите ги приемат с неохота.

Адаптиращи се към дигиталното. Поколението Х. От 32 до 46 годишна възраст. Дигиталните технологии започват да се появяват в (в масов смисъл) в юношистките години на това поколение. Поколението Х с желание прегръща технологиите, които го превръщат в консуматор.

Дигитални туземци. Поколения Y, Z и “Алфа”. До 32 годишна възраст. Живеят изцяло потопени в дигиталните технологии .

Днес в образователната среда на 20-то училище съжителстват пет различни генерации. Ще ги разгледаме в трите аспекта на участници в процеса: учители, родители, ученици

 

УЧИТЕЛИ

1. Основна група: Бейби-бумъри  (ВВ)

Идеалисти, заредени с вяра в бъдещето. Ентусиасти с девиз "Живея, за да работя". Обичат работа в екип. Държат на името и имиджа си в обществото и се стараят да бъдат добри професионалисти. Това мотивира стремежа им към добро лично възнаграждение и постигането на висок обществен статус. Имат високи естетически критерии в поддържането на външния си вид. Носталгици, религиозни, обвързани със семейството.

2. Поколение Х

Вкусили са дигитални технологии още в юношеството. Част от тях с удоволствие ги използват, но често те ги превръщат в консуматор.  Поколението X се явява междинно и е своеобразен мост между по-старите и по-младите. Децата Х са отглеждани "с ключ на врата" и са доста самостоятелни. Държат на свободата си. Инвестират в развитието си. Гъвкави, прагматични и адаптивни, те са склонни към риск и авантюра. Технически грамотни и информирани. Борци за равноправие, включително и на половете.

3. Поколение  Y

Дигитални туземци: - младите, ненавършили 35 г. те живеят потопени в дигиталните технологии., а поколенията Y и Z наричат ключ към революцията в комуникацията.

Освен Y наричат родените между 1981 и 1993 г. децата на хилядолетието. Това поколение е отглеждано от родителите тип “хеликоптер”, защото те изцяло контролират и планират живота на децата си. Затова Y следват правилата и са изключително зависими от родителите си. Самоуверени, склонни да се надценяват. Не признават старшинството, опита, квалификацията, науката. Вярват, че им се полага работа с голяма заплата, висок статус и много свободно време, без да полагат много усилия. Работят, за да се забавляват. Възприемат работата си като средство за покриване на сметките. Много прагматични, кариерно ориентирани. Обичат да работят в екип. Държат много на личния си живот. Да купуваш и да продаваш, за тях е най-естественото нещо на света - търгуват помежду си и със своите родители, това е така, защото са израснали в пазарна среда. Имат силна ориентация към улицата. Общителни, наивни и оптимисти. Това е поколение на самоуките технологисти, пораснали и развили заедно със себе си и технологиите. Още тийнейджъри създават и поддържат блогове, участват в социални мрежи, изказват без страх своето мнение и позиция, не се крият зад маски и псевдоними.

 

 

РОДИТЕЛИ

Разтварянето на разстоянието между поколението на съвременните родители и поколението на техните деца днес се дължи още и на един нов фактор – различната степен на навлизане на информационните и комуникационни технологии в ежедневието и съзнанието на двете поколенчески групи. Адаптацията на децата в новата комуникационна среда е далеч по-бърза и естествена в сравнение с приспособимостта на родителите и тази на бабите и дядовците.

1.      Поколение Х – родители, с деца в прогимназиален етап на училището, често имат и дете в начален етап

2.      Поколение  Y-родители на ученици предимно в начален етап

Представители на поколение ВВ – баби и дядовци, ангажирани в грижата по отглеждането на внуци.

Едва ли можем  да очакваме от поколение, което има коренно различни комуникационни характеристики от тези на родителите му, да възприема информация по традиционните канали. Възпитанието и образованието са процеси, в които водещи роли имат семейството и училището.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

 

Училището да съумее да използва комбинацията от младото поколение като катализатор на промяната, средното – като активен производител  и възрастното – като носител на историческата памет.

 

 

 


 УЧЕНИЦИ

1.      Поколение Z

Децата от поколението Z са отглеждани от “X” родители, вследствие на което се очаква да бъдат по-самостоятелни и по-малко екипно- ориентирани от “Y”.

Родителите им са ги третирали като “специални”, решавали са вместо тях и са организирали живота им. Израснали са с големи възможности да избират и считат избора за свое право “по рождение”.  

Z се адаптират към технологиите както никое друго поколение и силно зависят от тях. Обработват информацията със “светлинна скорост”.

Индивидуалисти и незаинтересовани от работа в екип.

Бързина и многоканалност във възприемането на информация; ~ многозадачност; ~ нелинейно визуално мислене; ~ очакване за своевременна обратна връзка и възнаграждение; ~ очакване за непрекъсната връзка с WEB и своевременен достъп до множество разнообразни информационни източници.

Не мислят “на езика” на технологиите, те мислят “на езика” на взаимодействията. От тяхна гледна точка компютрите, мобилните телефони и WEB не са технологии. Те са нещо като пътищата – винаги са били наоколо... ...не се интересуват как работи дадена технология – те просто искат да я използват. Малко вероятно е да създават компютърни програми. Компютърът е само инструмент за достъп до техния виртуален свят

Липса на увереност и умения за общуване “на живо. Живеят във виртуален свят и могат да достигнат до всяко място чрез WEB. Те ще се опитат да “доведат” всичко, което ги интересува, до дома си.

 

2. Поколение Алфа -родени след 2010

По-балансирани, по-позитивни и по-малко агресивни - едно поколение от ярки, творчески, самостоятелни личности, които могат да постигнат най-високата реализация.

Друга особеност на тези бъдещи възрастни може да се нарече това, че те ще бъдат много по-малко формализирани. За тях е важно да бъдат не в системата, а в потока. Такава промяна е от съществено значение, тъй като човек  започва да се присъединява не към структурите, деноминациите и организации, а към на потока на съзнанието, начина на живот и мислене. Следователно, те са по-податливи на самодисциплина, отколкото да се контролират отвън

ИЗВОДИ  И ПРЕПОРЪКИ

Противно на разпространеното мнение, поколенията Z и Алфа  обичат да се учат, да научават нови неща, да събират информация и знания. Но не обичат да бъдат поучавани . Те искат да учат:

·         автономно,

·         независимо от времето и мястото, използвайки компетенциите си за работа с новите медии,

·         като работят в екип, но същевременно виждат място за собствена изява,

·         като усвояват знания и натрупват опит чрез собствените си действия, така както са овладели от малки компютъра и приложенията на телефона си.

Нов тип учене, осъществявано изцяло или с помощта на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), специални учебни средства или системи

Характеристики:

·         Мултимедиалност - използване на възможностите на различните медии

·         Мултикодираност - информацията може да се кодира по различен начин

·         Мултимодалност - различни възможности за сетивно възприемане на информацията

·         Интерактивност - учещият управлява и се намесва в съответния процес или програма

 

 

4.         Конкурентна среда

 

На територията на район „Триадица“ се намират девет общински училища. Ще разгледаме само основните и средни училища с начална и прогимназиална степен.

 

41 ОУ “Свети П.Евтимий” – Училището е създадено през 1891 г. От 1991г. е асоциирано към ЮНЕСКО. 41 ОУ е известно с ежегоден Евтимиев конкурс за всички ученици, „Отворени врати”, групите и ателиета по интереси във всички области от изучаваните учебни предмети, участие в национални и международни конкурси и състезания по математика, литература, история, чужди езици и др.

104 ОУ “Захари Стоянов“ – Училището е създадено през 1925 г. Училището предлага разширено изучаване на математика и информатика, ранно чуждоезиково обучение по английски език, разширено изучаване на спорт -баскетбол, бадминтон, тенис на маса, джудо.

126 ОУ “Петко Ю. Тодоров” – Обучава ученици по английски език, изобразително изкуство, музика, информационни технологии и спорт. Предлага разширено изучаване на изобразително изкуство. Има вокална група, хор и цигулков ансамбъл. Извънкласната дейност на училището е богата и интересна.

22 СОУ “Георги С. Раковски” – 22 СОУ е приемник на II Софийска мъжка гимназия, създадена през 1903 г. Гимназията предлага профилирано обучение – чуждоезикови профили с английски и испански език и природоматематически, хуманитарен и технологичен профил. Учениците издават свой вестник, имат училищно радио, членуват в еко клубове, литературен клуб, спортно-туристически клуб, театрална студия и др.

47 СОУ “Христо Данов” – Училището е основано през 1909 г. Там се преподава английски или немски език. Училището разполага с библиотека, бюфет, два кабинета по информатика, физкултурен салон, фитнес зала.

73 СОУ “Вл.Граматик” – Училището предлага чуждоезиковото обучение по немски руски и френски език. Разполага с баскетболно игрище, футболно игрище, професионален терен за софтбол, два физкултурни салона.

121 СОУ “Георги Измирлиев” – Училището е открито е през 1972 г. Изучаването на чужд език (френски или английски) започва от подготвителен или първи клас. Училището разполага с два учебни корпуса, фонетичен кабинет по езици, кабинети по изобразително изкуство и музика, физкултурен салон, два бюфета и стол за хранене. Учениците могат да избират спорт – тенис на корт, футбол, волейбол, баскетбол, фитнес, бойни изкуства и танци.

 

 

ИЗВОДИ  И ПРЕПОРЪКИ

Направения кратък сравнителен анализ на училищата в район Триадица показва следното

1. Всички училища са заложили на отличните академични резултати по БЕЛ и математика, които постигат по различни пътища, включващи  винаги  голям брой часове (повече от типовия брой ).

2. Всички училища имат за основа традиционния модел на образование (70-80-те години), като комбинират с някои от по-новите тенденции  на  90-те години.

3. Във всички училища се изучаватсразличнастепен на интензивност чужди езици,  в повечето два чужди езика още от начален етап, като завършват етап - 4клас и 7 клас със съответния сертификат -PITMAN, CambridgeГьоте-сертификати и TestDaF

4. В повечето от училищата учениците са подложени на големи натоварвания, които  впоследствие рефлектират върху психическото и физическо здраве на децата (по данни от приемащите гимназии)

6. Всички училища са включили в програмите си занимания с изкуства и спорт, застъпени в различен обем

 

 

 

 

4. История и развитие на училището

 

 

Възпитаници на Тодор Минков от пансиона му в гр. Николаев в Русия, начело с Александър Малинов, министър на Народното просвещение, също възпитаник, решават, в знак на благодар­ност към своя учител, възпитател и благодетел, да създадат в София училище, което да носи неговото име.

 

През 1906 г. строежа на днешната сграда се извършва от училищното настоятелство върху земя, закупена от Тодор Минков и дарена на общината за училище. Родолюбецът изрично упоменава - в училището да се изучават европейските езици - немски и френски. Просветителят Тодор Минков далновидно е прозрял, че "само с образование и просвета един малък и изстрадал народ може да се равнява с другите европейски народи".

 

Идеята е реализирана от Христо Димитров, много изявен столичен учител. В началото на септември, 1906 г. той от­деля от училище “Патриарх Евтимий” две отделения-трето и четвърто (днес трети и четвърти клас) и ги обособява в само­стоятелно училище, наречено Столично начално училище “Тодор Минков”.

В началото на 1908 г./1909 г. се отделят 200 ученички от Първа девическа гимназия (днес 7-ма гимназия) за у-ще “Т. Мин­ков” и то става клон на гимназията. Сформирани са осем пара­лелки. Назначени са 14 учители с директор Тодор Ганчев.

 

На 01.01.1909 г. училището се отделя от Първа девическа гимназия и става самостоятелно. Нарича се Първа девичес­ка прогимназия “Тодор Минков”. Това име носи до 18.12.1914 г. Междувременно, от 18.12.1914 г. до 25.08.1919 г., училището носи името “Сава Филаретов”.

 

На 25.08.1919 г. се сливат Първа девическа прогимназия, носе­ща в момента името “Сава Филаретов” със Седма мъжка гим­назия и новополученото училище се нарича Осма смесена про­гимназия “Тодор Минков”. Това име училището носи 31 години, до 1950 г.

 

От 1950 г. до 1960 г. то е средно - от първи до 11 клас. Нарича се вече 20-то средно смесено училище “Й. Сталин”.

 

От 1960 г. училището отново е основно. Нарича се 20-то основно училище “Т. Минков”.

 

Това име носи и до днес. През 1994 г. 20 ОУ“Т.Минков“ е одобрено от Министерство на просветата да започне ранно чуждоезиково обучение от първи клас. Въведено е изучаване на немски език в три паралелки и френски - в една паралелка.

 

 

 

5. Кратък SWOT анализ на 20-то основно училище "Тодор Минков"

 

Прием на  ученици:

 

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

2015/2016

841

32

2014/2015

819

32

2013/2014

810

32

2012/2013

802

32

 

Състояние на персонала:

 

Учебна година

Непедагогически персонал

Педагогически персонал

Образователно- квалификационна степен на педагог. персонал

ПКС и научна степен

2015/2016

12

59.5

Бакалавър -10

Магистър - 49.5

ПКС-25

2014/2015

12

61

Бакалавър -9

Магистър -52

ПКС-28

2013/2014

14

59

Бакалавър -9

Магистър -50

ПКС-25

2012/2013

14

58

Бакалавър -7

Магистър -51

ПКС-24

 

Резултати от външното оценяване - класиране на държавните и общински училища

 

Учебна година

Място в София

2015/2016

6

2014/2015

6

2013/2014

6

2012/2013

8

 

 

 

 

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

Висока успеваемост на учениците на външно оценяване, олимпиади, конкурси (последните 4 години в първите 10 за София-град по резултати от НВО)

Квалифициран педагогически персонал.

Успешна реализация на план-приема на ученици.

Тенденция за плавно нарастване броя на  ученици в последните години, което осигурява и финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет.

Учениците се обучават по доказали своята ефективност уникални училищни учебни планове за РЧЕО

Отлично работещо Училищното настоятелство

Утвърждаване на традиции и символи на училището.

 

Предоставяне на качествено образование.

Включване на учителите в различни форми на квалификация.

Изграждане на ефективно ученическо самоуправление.

Осигуряване на индивидуализирана подкрепа за развитието на учениците  

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

Понижаване на нивото на подготовка на новоприетите ученици.

Недостатъчен брой класни стаи.

Недостатъчно добре оборудвани специализирани кабинети.

Липса на добри условия за извънкласни дейности.

Липса на съвременна спортна база

Недостатъчна подкрепа от страна на родителите при обучение на ученици с  образователни затруднения

Ниска дигитална култура на организацията

Липса на активност в проектната и програмната дейност.

Недостатъчно пълноценно използване на различни източници за собствени приходи

Недобро разпределение на задълженията и отговорностите на непедагогическия персонал

Недостиг на финансиране за поддръжка и развитие на МТБ (сградата на училището е паметник на културата,  което изисква специализирана поддръжка)

Недостатъчно познаване на новата нормативна уредба от страна на педагогическия персонал

Недостатъчно добре комплектован управленски екип

Смесване функции, права и отговорности на училищното ръководство и Училищното Настоятелство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРА ГЛАВА

СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА 20 ОУ "ТОДОР МИНКОВ"

( до 2020 година)

 

Мисия:  Разкриване и подкрепа на потенциала на ученика за постигане на високи академични резултати, развиване на творческо мислене, капацитет за иновации и въображение при максимално съобразяване с познавателните и възрастови възможности и интереси на личността

Визия: Утвърждаване  на училището като еталон за новаторска, мотивираща, креативна,   здравословна, позитивна среда за подкрепа и развитие на потенциала на личността на ученика при изграждане на навици за дългосрочен успех

 

Ръководни принципи в дейността на училищната общност

Иновативност и творчество.

Разширяване на автономността на субектите в училище.

Хуманизация и индивидуализация на процеса на образование.

Толерантност и позитивна етика.

 

 

Приоритетни направления

Приоритетно направление 1: Утвърждаване на училището като иновативна институция с научно-приложни постижения.

Приоритетно направление 2: Осигуряване на стабилност, добра организация, здравословни условия за обучение и отдих, ред и защита на децата в училището

Приоритетно направление 3: Постигане на устойчиво високо ниво на  качеството и ефективността на основното училищно образование и подготовка

Приоритетно направление 4: Изграждане на система за контрол на качеството, оценка и самооценка на педагогическия екип

Приоритетно направление 5: Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и обучение

Приоритетно направление 6: Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни потребности

Приоритетно направление 7. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището

Приоритетно направление 8: Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество
Приоритетно направление 9: Участие в програми и проекти ( национални и вътрешни)

Приоритетно направление 10: Училищна имиджова политика : е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на учебното заведение.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

 

Основните цели на предучилищното и училищното образование са представени в чл. 5 от ЗПУО:

1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;

5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;

6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

7. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;

8. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

9. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

10. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

11. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;

12. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

 

ЦЕЛ : Изграждане на пълноценни личности с развит потенциал и ценностна система, подкрепена инициативност и творчески възможности;  постигане на физическо, психическо и социално благополучие, съответно на етапа на развитие на детето и ученика.

 

Оперативни цели:

 

 

1. Създаване на иновативна педагогическа технология, изградена върху теорията  за Рефлексивен подход в обучението и хармонично съчетаваща  традиция и новаторство в педагогическата и  когнитивната науки, съвременните теории за изграждане на личността,  възрастовата психология, принципите на здравословен и природо съобразен начин на живот.

 

2. Постигане на ефективност и най-голям напредък за оптимално време, предотвратяване на претоварването, възникването на бариери пред ученето и срив в мотивацията (учебен план, дневен и седмичен режим, спорт и изкуства)

 

3. Максимално развиване на комуникативната компетентност на роден и чужд (немски, френски) език. Учебен план с оптимално (не максимално) натоварване по БЕЛ и ЧЕ, творчески форми за работа на роден език,  използване на всички други възможности за комуникация на чужд език, в т.ч целодневна организация,  извънкласни форми, дневен и седмичен режим. Завършване на етапи със сертификат по чужд език нива А2 за начален етап и В1 за основна степен

 

4. Развиване на дигитална компетентност:  Използване на ИКТ във всички дейности: урочна, възпитателна, извънкласна, извънучебна, социална. Създаване на база с електронни образователни ресурси

 

5. Изграждане на ценностна система: възпитание,  морални и духовни ценности, развиване на социалните умения, национална идентичност, гражданско образование, приобщаващо образование, недискриминация, толерантност

 

 

 

 

 

ТРЕТА ГЛАВА

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

 

Източници на финансиране:

1. Делегиран бюджет на училището

2. Проектна дейност

3. Собствени приходи

4. Дарения от физически и юридически лица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществен съвет състав, председател

1                          ПРЕДСЕДАТЕЛ  Десимир Няголов

        Състав:

1.      Ефимия Мирчева, Н-к отдел АОН в район Триадица

2.      Гергана Цанева – родител 1. б клас

3.      Здравка Костадинова – родител 4. а клас

4.      Десимир Няголов – родител 3. в клас

5.      Виолета Коцева – родител 1. г клас

6.      Георги Иванов – родител 2. в клас

7.      Лиляна Друмева - общественик

 

Резервни членове:

  1. Росица Василева, гл. специалист в отдел  Хуманитарни дейности, район Триадица
  2. Найден Шиваров, родител 5 г. клас
  3. Елена Танева-Николова, родител 6 в. клас
  4. Добри Симеонов, родител 6 г. клас
  5. Вилма Бочева, родител 3 клас
  6. Анастасия Петкова, родител 7 г клас

 

 

 

ГРАФИК НА АВТОБУСИТЕ ЗА СКИ УЧИЛИЩЕТО НА 20 ОУ „ТОДОР МИНКОВ“

 

МЯСТО НА ОТПЪТУВАНЕ: ГРАДИНКАТА НА БУЛ. ПРАГА ДО БАНЯ МАДАРА

 ЧАСОВЕ НА СЪБИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ОТПЪТУВАНЕ:

 7.45 Ч. ЗА ГРУПАТА ЗА АЛЕКО. ОТПЪТУВАНЕ В 8.00 Ч.ОТГОВОРНИК ОТ 20 ОУ ‚,ТОДОР МИНКОВ“ Г-ЖА ВЯРА ПЕТРОВА

! НА АЛЕКО ОТИВАТ УЧЕНИЦИ, КОИТО СА ЗАПИСАНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ СПИСЪК ЗА АЛЕКО

ЦЕНИТЕ НА ЛИФТ КАРТИТЕ НА АЛЕКО МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА: https://www.skivitosha.com/lifts/prices

 8.00 Ч. – ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  III  ДО VII КЛАС. ОТПЪТУВАНЕ В 8.15 Ч. ОТГОВОРНИК ОТ 20 ОУ ‚,ТОДОР МИНКОВ“

III  КЛАС ЩЕ ПЪТУВА С ОТДЕЛЕН АВТОБУС - ОТГОВОРНИК ОТ 20 ОУ ‚,ТОДОР МИНКОВ“ – Г-ЖА ДАНИЕЛА КОЙЧЕВА И Г-ЖА СТЕФКА НЕДЯЛКОВА

IV – VII КЛАС ЩЕ ПЪТУВАТ С ЕДИН АВТОБУС - ОТГОВОРНИК ОТ 20 ОУ ‚,ТОДОР МИНКОВ“ – Г-ЖА СИЛВИЯ КИНЕВСКА

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НА ПИСТА ВЕТРОВАЛ

  8.15 Ч. – ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I И II КЛАС. ОТПЪТУВАНЕ  В 8.30 Ч.

 I А , I Б,  II А, II В ЩЕ ПЪТУВАТ С ЕДИН АВТОБУС - ОТГОВОРНИК ОТ 20 ОУ ‚,ТОДОР МИНКОВ“ Г-ЖА АНТОАНЕТА ВИКТОРОВА

 I В , I Г,  II  Б, II Г ЩЕ ПЪТУВАТ С ЕДИН АВТОБУС - ОТГОВОРНИК ОТ 20 ОУ ‚,ТОДОР МИНКОВ“ Г-ЖА  МЕТОДИЕВА И Г-ЖА МИТКОВА

 ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НА ПИСТА ОФЕЛИИ

 МОЛИМ УЧЕНИЦИТЕ ДА БЪДАТ НА ВРЕМЕ НА МЯСТОТО ЗА ОТПЪТУВАНЕ.

МОЛИМ РОДИТЕЛИТЕ С ЛИЧНИ АВТОМОБИЛИ ДА ПАРКИРАТ ПО-ДАЛЕЧ ОТ ГРАДИНКАТА НА БАНЯ МАДАРА, ЗА ДА ИМА МЯСТО ЗА АВТОБУСИТЕ.

 ПРИ ВЪПРОСИ ОТ ВАША СТРАНА, МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С МАЧИРСКИ СПОРТ НА 0885 04 22 44

 

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ 2016/2017 год. - ІІ СРОК

ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

І  КЛАС                                                         

II КЛАС                                                          

III. В КЛАС

1 ЧАС          8:15 -  8:50                                        

1 ЧАС  8:15 – 8:50                                                   

1 ЧАС    7:50  -  8: 30

2 ЧАС          9:00 -  9:35                                        

2 ЧАС 9:00 – 9:35

2 ЧАС    8:35 -   9: 15

3 ЧАС     9:45 - 10:20                                   

3 ЧАС 9:45 – 10:20                                       

3 ЧАС    9:35 - 10: 15

4 ЧАС   10:40 - 11:15   

                            

4 ЧАС 10:40 – 11:15                                      

4 ЧАС  10: 25 -11: 05

5 ЧАС   11:25 - 12:00                                    

5 ЧАС 11: 25 – 12:00                                      

5 ЧАС  11:15 - 11: 55

Активен Отдих             12:00 - 13:15               

АО              12.00 – 13.30                                  

6 ЧАС  12:05 - 12: 45

 СП     13:15 - 13:50

СП  1час     13.30 – 14.05                               

АО 12:45 – 13.30                         

 СП     14. 00 – 14.35   

СП  2час     14. 15 – 14.50                               

ЗП   13.30 – 14.10                       

 ЗИ      14:55- 16:15      

ЗИ              15.10  – 16.30                                  

СП  14. 25 – 15.05                               

 

 

СП  15.10  – 16.50                                  

Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  info@20ou.bg

  Facebook страница

Google Maps