20 ОУ "Тодор Минков"

Уеб сайт::

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство 20 Основно училище Тодор Минков”, град София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Сдружението на 19.03.2019 г. от 17.30 часа, в град София, ул.”Княз Борис I” № 27, физкултурен салон на 20 ОУ Тодор Минков, със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет и на Сдружението за 2018г.

2. Приемане на финансовия отчет за 2018 година

3. Приемане на нов устав на УН

4. Освобождаване на членове на УС и КС и избор на нови.

5. Обсъждане и приемане на програма на УН за следващата година.

6. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, в 18.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Всички материали по въпросите от дневния ред ще са на разположение, на всички членове на сдружението в деловодството след 01.03.

 

За Управителен съвет на Сдружение -"Училищно настоятелство 20 Основно училище Тодор Минков”

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство 20 Основно училище Тодор Минков”, град София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Сдружението на 19.03.2019 г. от 17.30 часа, в град София, ул.”Княз Борис I” № 27, физкултурен салон на 20 ОУ Тодор Минков, със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет и на Сдружението за 2018г.

2. Приемане на финансовия отчет за 2018 година

3. Приемане на нов устав на УН

4. Освобождаване на членове на УС и КС и избор на нови.

5. Обсъждане и приемане на програма на УН за следващата година.

6. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, в 18.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Всички материали по въпросите от дневния ред ще са на разположение, на всички членове на сдружението в деловодството след 01.03.

 

За Управителен съвет на Сдружение -"Училищно настоятелство 20 Основно училище Тодор Минков”

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство 20 Основно училище Тодор Минков”, град София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Сдружението на 19.03.2019 г. от 17.30 часа, в град София, ул.”Княз Борис I” № 27, физкултурен салон на 20 ОУ Тодор Минков, със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет и на Сдружението за 2018г.

2. Приемане на финансовия отчет за 2018 година

3. Приемане на нов устав на УН

4. Освобождаване на членове на УС и КС и избор на нови.

5. Обсъждане и приемане на програма на УН за следващата година.

6. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, в 18.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Всички материали по въпросите от дневния ред ще са на разположение, на всички членове на сдружението в деловодството след 01.03.

 

За Управителен съвет на Сдружение -"Училищно настоятелство 20 Основно училище Тодор Минков”

Ученици на 20 ИОУ отдадоха почит към безсмъртния подвиг на Васил Левски

На 19 февруари, в деня на 146-ата годишнина от гибелта на Апостола, ученици от 20. ИОУ отдадоха почит към безсмъртния подвиг на Васил Левски.

Децата положиха цветя на паметника и участваха на факелното шествие организирано от олимпийското дружество.

Столичното 20. ИОУ “ Тодор Минков“ внедри интерактивна класна стая на Huawei

От 2018 г. училището работи по системата за „Интелигентно образование“ на Huawei.

От 2018 г. столичното 20. иновативно основно училище (ИОУ) “Тодор Минков“ работи по системата за „Интелигентно образование“ на Huawei. Образователната платформа предоставя огромни възможности за разнообразяване на учебно-възпитателния процес, съществен елемент от неговото усъвършенстване.

През март 2018 г. с подкрепата на Министерството на образованието на България Huawei започна да си сътрудничи с училището, като предостави оборудване за интерактивна класна стая. Учителите и учениците са изключително доволни от новия начин на обучение с помощта на Huawei Technologies България и се радват на модерен начин на образование.

Huawei се стреми да помага на предприемчивите млади хора, които имат стремеж за развитие на собствения си потенциал. В тази връзка Huawei отчита нуждата от развитие на образованието, за да бъдат учащите се в България конкурентни на своите връстници в останалата част от Европа, Азия и Америка, като предлага цялостни системи за обучение и подпомагане на образователните и обучителни процеси. Чрез интерактивно обучение и дигитален мениджмънт, както и облачната платформа на Huawei, компанията повишава интереса на учениците и ефективността на обучението. Huawei Smart Education променя формата на обучение от традиционната „учител-ученик” към такава, в която ученикът сам разпределя задълженията си“, обясняват от Huawei Technologies България.

Интелигентното образование в часовете по „История и цивилизация“

„Системата за „интелигентно образование” на Huawei не само значително улеснява преподаването в часовете по “История и цивилизация”, но и предоставя огромни възможности за разнообразяването на учебно-възпитателния процес като съществен елемент от неговото усъвършенстване“, коментира преподавател от 20. ИОУ „Т.Минков“. Според нея, електронната дъска сама по себе си дава възможност да бъдат използвани огромното количество исторически карти, качени в различни интернет сайтове. „За разлика от хартиените, веднъж възпроизведени на електронното устройство, по тях може да се чертае. Това е много полезно не само в процеса на обяснение от страна на учителя, но позволява да се измислят различни по съдържание упражнения.“

Ученикът може например да гледа историческата карта в личния си електронен атлас и да нанесе даденото историческо събитие или историческа държавна граница на географската карта, възпроизведена на електронния носител. „По този начин ученикът не само ще развие умението да борави самостоятелно с наличните му исторически карти, но и ще може да поставя исторически обекти, събития и граници върху съвременните политически и дори пътни карти. Той ще се развива умението за пространствено ориентиране в историята“, коментира преподавателят.

Интерактивното обучение по чужд език

„Използването на нови интерактивни технологии в обучението по чужд език е един от най-важните аспекти на усъвършенстването и оптимизацията на процеса, допълва Галя Христова, старши учител по немски език в 20. ИОУ „Тодор Минков“. Използването на Smart класната стая на Huawei позволява обучението по чужди езици да се индивидуализира“, обяснява тя.

„Основната цел на обучението по чужд език в съвременното училище е развиването на личността на учащия се, обяснява Христова. – Той трябва да може да използва езика като средство за общуване в диалога на културите, да участва в интеркултурната комуникация на изучавания език, да може самостоятелно да се усъвършенства в овладяваната от него речева дейност, да използва езика за формиране и развитие на професионалните си интереси, компетенции и реализация, за удовлетворяване на личните си очаквания.“

Галя Христова коментира, че в образователната система като цяло и в чуждоезиковото обучение в частност навлизат нови технологии, които са призвани да усъвършенстват и интензифицират учебния процес.

„В педагогиката традиционно се използват няколко модела на обучение:

  • пасивен – при него ученикът играе ролята на „обект”“ на обучението (само слуша и гледа)
  • активен – ученикът е „субект“ на обучението, като работи самостоятелно и изпълнява творчески задачи
  • интерактивен – процесът на обучението протича в условията на постоянно активно взаимодействие на всички учащи се. Учащият се и преподавателят са равноправни субекти на учебния процес.

„В педагогическата наука терминът „интерактивен” се разбира като inter – “между” и act – “действам, правя”. Интерактивните методи са методи, които позволяват на учащите се по време на учебния процес да взаимодействат помежду си, интерактивното обучение е обучение, което се провежда на основата на взаимодействието между педагога и учащите се и между самите учащи се. Учителят често е само в ролята на организатор на дейността, лидер на групата, този, който създава условия за инициативата на учащите се“, допълва Галя Христова.

„Интерактивното обучение е не само широко взаимодействие на учащите се с преподавателя, но и между самите учащи се, като в процеса на обучение доминираща е активността на обучаваните. Заедно с новите знания учителят направлява учащите се към ново, самостоятелно търсене, неговата активност отстъпва място на активността на учащите се. Съвместната дейност на учащите се в процеса на познанието, на усвояването на учебния материал означава, че всеки има собствен, индивидуален принос в обмяната на знания, идеи, начини на работа. Всичко това протича в атмосфера на доброжелателност и взаимна подкрепа, което позволява не само да се усвои новото, но развива и самата познавателна дейност“, коментира старши учителят по немски език в 20. ИОУ „Тодор Минков“.

Технологична база

„Електронната дъска може да се използва и за възпроизвеждане на различни електронни ресурси, например 3D възстановки на исторически обекти, определени кратки филмчета и компютърни анимации. Тези методи за онагледяване са доказано ефективни при учениците от 5-и и 6-и клас, обяснява преподавателят по „История и цивилизации“ в 20. ИОУ. – В комбинация с таблетите системата предоставя още повече възможности. Наличието на такава система във всяка стая би позволило на учениците да не носят учебници в час, тъй като електронният вариант на учебника може да се възпроизведе на електронната дъска и оттам да се изпрати определена страница на всеки ученик. Учителят може да подчертава определени части от текста и това се отразява веднага на конкретния таблет пред ученика. По този начин хартиеният вариант на учебника ще бъде използван само у дома.“

Според нея таблетите могат да бъдат използвани и за разнообразни упражнения в час, някои от които ще бъдат ориентирани към развиване на умението да се търси информация от ученика в интернет. Учителят, от своя страна, може да използва електронната дъска, за да запознава учениците с определени материални източници, да им дава да анализират картинки и археологически обекти.

„Реално възможностите са почти неограничени. Наличието на дъската позволява на учителя да реагира веднага, щом в хода на обучителния процес му дойде идея, която да спомогне неговата работа и която не е предвидена в предварителния план за урока“, коментира преподавателят.

Галя Христова допълва, че „урочната дейност в смарт класната стая на Huawei предполага организация и развиване на диалогово общуване, което води до взаимно разбиране, взаимодействие, до съвместно решение на общи, значими за всеки участник задачи. Тази технология изключва както доминирането на един от участниците, така и на една от идеите, на едно от мненията над другите. В хода на такова обучение учащите се учат да мислят критически, да решават сложни проблеми на основата на анализ на обстоятелствата и на съответната информация, да претеглят алтернативните мнения, да приемат обмислени решения, да участват в дискусии, да общуват с околните“, обяснява Христова.

През октомври 2018 г. в НДК Huawei направи демонстрация и директна връзка с училището, като преподавателите споделиха положителните резултати от сътрудничеството.

Планирано развитие

Наличната технологическа база в училището би спомогнала и за успешно реализиране на планираната реформа за прехвърлянето на част от училищната документация в електронен вариант. Наличието на учителски таблет във всяка стая би спомогнало да се попълни електронния дневник още в час и по този начин родителите биха получили информация за прогреса на своите деца на практика в реално време. Реализирането на проекта ще реши проблемите с частично липсващата в материално-техническа база, необходима за реално обновяване и модернизиране на училищното образование.

Източник: Компютърен свят

 

 

Обучение в 20 ИОУ " Тодор Минков" по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

На 15. декември 2018 г. преподаватели от начален и прогимназиален курс, психолози и ресурсни учители от 20. ИОУ „Тодор Минков“ участваха в обучителна програма, организирана от фондация „Европартньори 2007“. 16-часовият курс, проведен от д-р Йосиф Нунев, бе на тема „Родителите като активни партньори на децата си и учителите им в училище“. Обучението бе насочено към усвояване на подходи за подобряване на партньорското взаимодействие между учители, родители и деца,  което да се  отрази благоприятно на училищния климат и на индивидуалното развитие на всяко дете.

Чествахме патронния празник на 20. ИОУ „Тодор Минков“

На 14-и януари отдадохме почит на личността и делото на нашия патрон Тодор Минков (1830-1906), посветил живота си на културното и просветно издигане на нашия народ. Ученици тържествено поднесоха венец на барелефа на бележития български възрожденец. Директорът г-жа С. Недкова отправи приветствие към всички ученици, учители, родители и гости на училищния празник. Тържеството, в което се изявиха двата ни хорови състава,  бе съпътствано от различни инициативи – викторина по история, филмова прожекция, посещение на музей и др.

ВАЖНО - Очаквано потенциално замърсяване на въздуха на 09.01.2019 г

Във връзка с писмо на Столична регионална здравна инспекция, Ви уведомяваме, че във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за потенциално замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на 09.01.2019 г., особено в часовете 10:00 – 12:00 ч.

Училищен празник

Наследници на Тодор Минков честват 189 години от рождението на Тодор Минков и 112 години от основаването на 20. ИОУ.

От 7.01. до 11.01. 2019 г. каним всички желаещи да участват в инициативата ОТВОРЕНА КЛАСНА СТАЯ. (Прилагаме график на откритите уроци.)

На 14. януари (понеделник) всички ученици и учители заедно ще проведат открит урок по родолюбие.

 

 

Абонамент чрез RSS

Актуално

Информация

Контакти

  ул. "Княз Борис I" № 27
     гр. София, 1463

  02/ 9521304

  0879121492

  ou20sofia@abv.bg

  Facebook страница

Google Maps